VM: Muutoksia arvonlisäveroon sekä perintö- ja lahjaveroon

Valtioneuvosto on 12.2.2015 päättänyt esittää muutoksia arvonlisäverovelvollisuuden alarajaan ja siihen liittyvään huojennukseen sekä perintö- ja lahjaveron maksuaikaan sukupolvenvaihdosten yhteydessä

Arvonlisäverovelvollisuuden alarajaa ja siihen liittyvän huojennuksen ylärajaa korotetaan

Hallitus esittää, että tilikauden liikevaihdon perusteella laskettava arvonlisäverovelvollisuuden alaraja nostetaan 8 500 eurosta 10 000 euroon ja alarajaan liittyvän verohuojennuksen yläraja 22 500 eurosta 30 00 euroon.

Verovelvollisuuden alarajaan liittyvän huojennuksen tarkoituksena on helpottaa yrittäjäksi ryhtymistä ja alv-velvolliseksi ilmoittautumista sekä osaltaan edistää työllisyyttä ja estää harmaan talouden muodostumista. Euromääräisten rajojen nostaminen keventää pienyritysten alv-rasitusta ja edistää edellä mainittujen huojennuksella tavoiteltavien vaikutusten toteutumista.

Rajojen nostamisen arvioidaan tuovan huojennuksen piiriin noin 20 000 uutta yritystä. Nämä uudistukset vähentäisivät verotuloja noin 41 miljoonalla eurolla vuodessa. Lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2016 alussa.

Samassa yhteydessä kuitintarjoamisvelvollisuudesta käteiskaupassa annettua lakia muutettaisiin sovellettavaksi vain liike- ja ammattitoimintaan, jonka tilikauden liikevaihto ylittää 10 000 euroa. Näin lain soveltamisalan ulkopuolelle jäisi noin 2 000 yritystä.

Perintöveron ja lahjaveron maksuaikaa yritysten sukupolvenvaihdoksissa pidennetään

Hallitus esittää muutoksia myös perintö- ja lahjaverolakiin sisältyviin maatilan ja muun yrityksen sukupolvenvaihdoshuojennuksiin. Verolle myönnettävää maksuaikaa pidennettäisiin viidestä vuodesta seitsemään vuoteen. Huojennuksella on pyritty estämään maatalouden tai muun yritystoiminnan jatkuvuuden vaarantuminen perintö- tai lahjaveron takia, kun varallisuus siirtyy eteenpäin.

Huojennus myönnetään arvostamalla maatilan tai yrityksen varat käyvän arvon sijaan 40 prosenttiin ns. arvostamislain mukaisesta arvosta. Lisäksi jäljelle jäävän veron maksuaikaa on mahdollista saada pidennettäväksi, jos veron määrä on vähintään 1 700 euroa. Vero määrätään tällöin maksettavaksi vähintään 850 euron suuruisina vuotuiserinä, nykyisin enintään viiden vuoden aikana. Maksuajan pidentämistä on vaadittava ennen verotuksen toimittamista. Pidennetyltä maksuajalta ei peritä korkoa.

Maksuajan pidentäminen helpottaa sukupolvenvaihdoksesta aiheutuvan verokustannuksen rahoittamista ja vähentää vaaraa siihen, että yrityksestä jouduttaisiin veron maksamiseksi nostamaan yritystoiminnassa tarvittavia varoja. Muutos vähentäisi vuotuisia verotuloja keskimäärin noin 6 miljoonaa euroa vuosina 2015–2021. Muutokset on tarkoitettu tulemaan voimaan kesäkuun 2015 alusta niin, että niitä sovellettaisiin takautuvasti myös ennen niiden voimaantuloa tapahtuneisiin luovutuksiin, jos lahja on annettu tai perinnönjättäjä kuollut 1.1.2015 tai sen jälkeen. Jos verotus on jo ehditty toimittaa ennen uusien säännösten voimaantuloa, vaatimus maksuajan pidentämisestä uusien säännösten mukaiseksi voidaan tehdä jälkikäteen vielä kahden kuukauden kuluessa lain voimaantulosta.