Asianajotoimisto Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - Hinnasto

Palveluhinnasto 18.11.2018.

Yleiset palkkioperusteet (lisätään arvonlisävero 24 %)

Pääsääntöisesti palkkio määräytyy kustakin toimeksiannosta sen vaatiman työn määrän ja laadun mukaan. Tehtävän vaikeusasteella ja kysymyksessä olevan etuuden arvolla on merkitystä. Toimisto tekee asiakkaan pyynnöstä kirjallisen hinta-arvion silloin kun se asian luonteesta johtuen on mahdollista, minkä lisäksi asiakasta pidetään asian edetessä sopivin väliajoin ajan tasalla kustannusten kertymisestä. Palkkio sisältää toimiston yleiskulut, mutta ei suoranaisia kuluja kuten tuomioistuinten perimiä maksuja. Asianajotoimistoista tehdyn kulututkimuksen mukaan yleiskulujen osuus on palkkion määrästä noin 50 %. Jäljempänä palveluhinnastossa olevat toimenpiteet ja tehtäväveloitukset soveltuvat työn määrän ja laadun sekä etuuden arvon ja merkityksen mukaan arvostellen tyyppitapauksiin. Tämä tarkoittaa sitä, että myös hintahaarukoista voidaan perustellusti poiketa sekä ylös- että alaspäin, mikäli nämä yleiset palkkioperusteet antavat sille oikeutuksen. Sikäli kuin palkkio laskutetaan työhön käytetyn ajan mukaan, noudatetaan toimistossa vaihtoehtoisesti tai edellä todetun ohella hinnoitteluna 200,00 – 295,00 euroa tunnissa.

Palkkioon lisätään arvonlisävero 24 %.

Erityiset palkkioperusteet (lisätään arvonlisävero 24 %)

Asian tutkiminen ja valmistelu Ks. yleiset palkkioperusteet, tuntihinta alkavan puolen tunnin perusteella

Neuvottelut ja kirjeenvaihto

Puhelinneuvottelu, alkaen 36,00 €

Neuvottelu toimistossa ja muualla

Matka-aika veloitetaan yleisten palkkioperusteiden mukaan

Ks. yleiset palkkioperusteet, tuntihinta alkavan puolen tunnin perusteella
Kirje, sähköposti ja tekstiviesti, alkaen 36,00 €

Asiakirjojen laatiminen

Ks. yleiset palkkioperusteet, tuntihinta alkavan puolen tunnin perusteella

Oikeudenkäyntiasian hoitaminen

Asian tutkiminen ja valmistelu, ks. yleiset palkkioperusteet, tuntihinta alkavan puolen tunnin perusteella

Oikeudenkäyntikirjelmät (myös haastehakemus), alkaen 400,00 €

Asianajo käräjäoikeudessa

suullinen valmistelu, alkaen 600,00 €
välitön pääkäsittely, alkaen 700,00 €
erillinen pääkäsittely, alkaen 800,00 €

Asian hoitaminen valitustuomioistuimessa ja erikoistuomioistuimissa

Sovelletaan edellä Oikeudenkäyntiasian hoitaminen -kohdassa olevia periaatteita ottaen kuitenkin huomioon asian
vaativuus korottavana tekijänä.

Valituslupa-asian ja valituksen hoitaminen korkeimmassa oikeudessa

Sovelletaan edellä Oikeudenkäyntiasian hoitaminen -kohdassa olevia periaatteita ottaen kuitenkin huomioon asian
vaativuus korottavana tekijänä.

Muu edustaminen

Edustamiset yhtiökokouksissa, kauppaneuvotteluissa yms. laskutetaan tuntiveloituksen mukaan tai soveltaen edellä
Oikeudenkäyntiasian hoitaminen -kohdassa olevia periaatteita soveltuvin osin.

Konkurssipesän hoito

Noudatamme konkurssiasiain neuvottelukunnan suosituksia ja ohjeita sekä Suomen Asianajajaliiton normeja.