Vahingonkorvaus

Yksityishenkilöiden ja yritysten vahingonkorvausasiat Helsingissä

Vahingonkorvausvaateen menestyksekäs hoitaminen vaatii vahvaa asiantuntemusta asianajajalta. Meillä on laaja kokemus erilaisten vahingonkorvausasioiden arvioinnista, valmistelusta ja oikeudenkäynneistä. Avustamme vahingonkorvausasioissa yksityishenkilöitä ja yrityksiä Helsingissä sekä pääkaupunkiseudulla.

Vahingonkorvausvastuu

Vahingonkorvauksen tavoitteena on saattaa vahinkoa kärsinyt henkilö samaan taloudelliseen asemaan, kuin missä hän olisi, jos vahinkoa ei olisi tapahtunut. Vahingonkorvausvastuun syntyminen edellyttää useimmiten tahallisuutta tai huolimattomuutta. Jos vahingon syntymiseen ei ole ollut syynä tahallisuus tai huolimattomuus, puhutaan vahingosta ilman tuottamusta eli tapaturmasta. Tapaturmaisesta vahingosta ei synny vahingonkorvausvelvollisuutta.

Kokonaisuudessaan vahingonkorvauksen vaatiminen oikeusteitse on monimutkainen prosessi, joka etenee lukuisten sääntöjen ja menettelytapojen puitteissa. Vahingonkorvausta vaatiessa on kyettävä osoittamaan itse vahingon syntymisen lisäksi syy-yhteys vahingon ja teon välillä, mutta myös teon tahallisuus ja tuottamuksellisuus. Vahingonkorvausvaatimusten esittäminen ilman asianajajaa oikeudenkäynnissä johtaa yleensä huonoon lopputulokseen.

Sopimukseen perustuva vahingonkorvausvastuu

Vahingonkorvaus, joka on sopimusperusteinen, pohjautuu ensisijaisesti osapuolten väliseen sopimukseen. Sopimuksen sisältämät ehdot ja pakottava lainsäädäntö asettavat lähtökohdat vahingonkorvauksen vaatimiselle. Tahdonvaltaista lakia, esim kauppalakia, sovelletaan toissijaisesti sopimukseen perustuvissa vahingokorvausvastuuasioissa.

Ota yhteyttä – turvaamme etusi