Valtioneuvoston viestintäosasto: Unionin tuomioistuimen tuomio vuokratyödirektiiviä koskevassa asiassa

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto

Unionin tuomioistuin antoi tiistaina 17.3. tuomionsa työtuomioistuimen ennakkoratkaisupyyntöön asiassa C-533/13, AKT

Työtuomioistuimen ennakkoratkaisupyyntö koskee eräiden työehtosopimusten sisältämien vuokratyövoiman käyttöä koskevien rajoitusten soveltamista. Työtuomioistuin haluaa selvittää, voidaanko vuokratyövoiman käyttöä rajoittaa työehtosopimuksissa sovituin tavoin, kun otetaan huomioon vuokratyödirektiivin (2008/104/EY) säännökset.Suomi on katsonut, että direktiiviä on tulkittava siten, että siinä ei rajoiteta jäsenvaltion oikeutta pitää voimassa tai ottaa käyttöön vuokratyön käyttöä koskevia rajoituksia tai kieltoja. Direktiivissä asetetaan jäsenvaltioille ainoastaan kertaluonteinen hallinnollinen velvollisuus tarkastella vuokratyön käytön rajoituksia ja kieltoja sekä ilmoittaa tarkastelun tuloksista komissiolle. Lisäksi Suomi on katsonut, että direktiivi ei joka tapauksessa ole esteenä sellaiselle työehtosopimukselle, jonka mukaan vuokratyövoiman käyttö on sallittu vain erikseen luetelluissa tapauksissa, kuten työhuippujen tasaamiseksi tai töissä, joita ei voida teettää yrityksen omilla työntekijöillä. Tällaista työehtosopimuksen säännöstä voidaan pitää tarpeellisena sen varmistamiseksi, että työmarkkinat toimivat moitteettomasti.

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto