THO: Kuolleelle henkirikoksen uhrille voitiin määrätä edunvalvoja

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto

THO:2015:1 Holhoustoimi - Edunvalvojan määrääminen Esitutkinta

Rikoskomisario K on hakenut kuolleelle A:lle edunvalvojaa esitutkintaa varten, koska A:n äiti B on A:n ainoa tiedetty oikeudenomistaja ja epäiltynä hänen surmaamisestaan. A:n isä on tuntematon. B on siten ainoa henkilö, joka olisi oikeutettu käyttämään A:n puhevaltaa. Edunvalvojaa on haettu muun muassa siksi, että esitutkinnassa voidaan tarvittaessa kuulla esimerkiksi lääkäriä ja kätilöä, mitkä kuulemiset edellyttävät suostumusta siltä, jonka hyväksi näiden ammattihenkilöiden vaitiolovelvollisuus on säädetty.

Esitutkintalain 4 luvun 8 §:n 1 momentin mukaan tuomioistuimen on määrättävä alle 18-vuotiaalle asianosaiselle esitutkintaa varten edunvalvoja, jos on perusteltua syytä olettaa, että huoltaja, edunvalvoja tai muu laillinen edustaja ei voi puolueettomasti valvoa asianosaisen etua asiassa ja jos edunvalvojan määrääminen ei ole selvästi tarpeetonta. Holhoustoimilain 10 §:n 2 kohdan mukaan tuomioistuimen on määrättävä edunvalvoja, jos muutoin kuin kyseisen säännöksen 1 kohdassa tarkoitetussa asiassa on tarpeen, että poissa olevan oikeutta valvotaan tai hänen omaisuuttaan hoidetaan.

Edunvalvontaa koskevat säännökset koskevat lähtökohtaisesti tilanteita, joissa henkilö, jonka edunvalvonnasta on kyse, on elossa. Käytännössä voi kuitenkin poikkeuksellisesti syntyä tilanteita, joissa on tarpeen, että joku käyttää kuolleen henkilön edun valvomiseksi puhevaltaa.

Hakemusta edunvalvojan määräämiseksi A:lle on erityisesti perusteltu sillä, että oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 23 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan lääkäri, apteekkari tai kätilö tahi heidän apulaisensa eivät saa todistaa siitä, mitä he ovat asemansa perusteella saaneet tietää ja mitä asian laadun vuoksi on salassa pidettävä, ellei se, jonka hyväksi vaitiolovelvollisuus on säädetty, todistamiseen suostu. Laissa ei ole säännöksiä siitä, miten tällaisessa tilanteessa, jossa suostumusta ei ole enää saatavissa, tulee menetellä. Hovioikeus katsoo, että kysymys terveydenhuollon ammattihenkilöiden vaitiolovelvollisuudesta ja mahdollisesta todistamiskiellosta on tällöin ratkaistava tapauskohtaisesti.

Edellä kerrotun mukaan holhoustoimilain 10 §:n 2 kohdan nojalla voidaan määrätä edunvalvoja silloin, kun muutoin kuin kyseisen säännöksen 1 kohdassa tarkoitetussa asiassa on tarpeen, että henkilön oikeutta valvotaan. On selvää, että A:n edun valvominen on tarpeen hänen kuolemaansa koskevassa esitutkinnassa. Näin ollen A:lle tulee sanotun holhoustoimilain kohdan nojalla ja ottaen huomioon esitutkintalain 4 luvun 8 §:n 1 momentti määrätä edunvalvoja.

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto