Tasa-arvovaltuutettu: Isän oikeus saada isyys- ja vanhempainrahaa, jos hän ei ole asunut samassa taloudessa lapsen äidin kanssa

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto

Yksinhuoltajaisä otti tasa-arvovaltuutettuun yhteyttä siitä, että hänellä ei ole oikeutta saada isyys- ja vanhempainrahaa, koska hän ei ole koskaan asunut samassa taloudessa lapsen äidin kanssa

Isä piti menettelyä naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain vastaisena, koska yksinhuoltajaäiti saa vastaavassa tilanteessa joka tapauksessa äitiys- ja vanhempainrahaa. Isä oli valittanut Kelan päätöksestä sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnalle, mutta päätöstä ei muutettu.

Tasa-arvovaltuutettu vastasi, että valtuutetun toimivaltaan kuuluu tasa-arvolain sukupuolisyrjinnän kieltojen ja sukupuolten välisen tasa-arvon edistämistä koskevien säännösten noudattamisen valvonta. Tasa-arvovaltuutetun valvonnan ulkopuolelle jäävät kuitenkin lainsäädäntövallan käyttö ja lainkäyttö.Tasa-arvovaltuutettu on lausuntokäytännössään todennut, että äitiysvapaalla olevat naiset ja isyysvapaalla olevat miehet eivät ole yleensä suhteessa toisiinsa verrannollisessa asemassa. Äitiys- ja isyysraha ovat eri etuuksia ja sairausvakuutuslain esitöiden mukaan myös niiden tarkoitus on erilainen. Isälle maksettavalla isyys- ja vanhempainrahalla kannustetaan isää osallistumaan lapsensa hoitoon ja luomaan lapseensa hyvä suhde. Äitiysvapaalla pyritään lapsen hoidon järjestämisen lisäksi äidin terveyden turvaamiseen ja siihen, että äiti voi toipua raskaudesta ja synnytyksestä. Tasa-arvolain mukaan sukupuoleen perustuvana syrjintänä ei ole pidettävä naisten erityistä suojelua raskauden tai synnytyksen vuoksi. Äitiys- ja isyysrahan saamisen edellytykset voivat siten poiketa toisistaan ilman, että kyse olisi tasa-arvolaissa kielletystä eri asemaan asettamisesta sukupuolen perusteella.
Toisin kuin äitiys- ja isyysvapaata arvioidessaan tasa-arvovaltuutettu on todennut, että vanhempainvapaan suhteen naisia ja miehiä tulisi kohdella lähtökohtaisesti samalla tavoin, koska äideillä ja isillä on yhtäläinen oikeus jäädä vanhempainvapaalle. Tasa-arvovaltuutetun mukaan asiassa on kuitenkin kyse ensisijaisesti eri perhetilanteessa olevien miesten erilaisesta kohtelusta. Vertailtavina ovat sellaisen isän tilanne, joka ei ole ollut avio- tai avoliitossa lapsen äidin kanssa ja tilanne, jossa isä on ollut lapsen äidin kanssa avio- tai avoliitossa. Nykyisessä lainsäädännössä vanhempainrahaa isille myönnettäessä on lähtökohtana perhemuoto, jossa molemmat vanhemmat ja lapsi elävät yhdessä lapsen syntyessä tai ovat eronneet sen jälkeen.
Perhekäsitykset yhteiskunnassa muuttuvat jatkuvasti. Muutokset perhekäsityksissä ovat vaikuttaneet perhevapaajärjestelmiin ja niitä koskevaan lainsäädäntöön, mutta usein vasta viiveellä. Esimerkiksi käsitys isästä lasten hoidosta äidin kanssa tasa-arvoisena vastaavana osapuolena on muuttanut perhevapaajärjestelmiä. Myös vanhempien erotilanteet on otettu vähitellen huomioon perhevapaajärjestelmissä, mutta ei sellaista perhemuotoa, jossa jo alkutilanteena on isän yksinhuoltajuus tai vanhempien erillään asuminen.
Tasa-arvovaltuutetulla ei ole toimivaltaa muuttaa niitä sairausvakuutuslain 9 luvun 1, 6 ja 8 §:ien säännöksiä, joissa on säädetty oikeudesta isyys- ja vanhempainrahaan. Lainsäädäntövalta kuuluu Suomessa eduskunnalle. Lakimuutokset on mahdollista saattaa eduskunnassa vireille hallituksen esityksellä, kansanedustajan lakialoitteella tai kansalaisaloitteella. Sairausvakuutuslain säännökset valmistellaan sosiaali- ja terveysministeriössä.
Vanhempainrahaoikeuden osalta tasa-arvovaltuutettu otti yhteyttä sosiaali- ja terveysministeriöön ja pyysi, että siellä selvittäisiin mahdollisuuksia sairausvakuutuslain 9 luvun 8 §:n muuttamiseksi siten, että vanhempainrahaan voisi olla vanhempien asiasta niin sopiessa oikeutettu myös isä, joka ei ole ollut lapsen äidin kanssa avio- tai avoliitossa. Tällä muutoksella kannustettaisiin myös näitä isiä osallistumaan lapsensa hoitoon. Asialla olisi myönteisiä vaikutuksia naisten ja miesten välisen tasa-arvon kannalta, kun lasta voisi hoitaa sukupuolesta riippumatta se vanhemmista, jonka työ- ja muuhun tilanteeseen vanhempainvapaa parhaiten sopii.

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto