Sudenkaatoluvasta tehty valitus ei johtanut täytäntöönpanokieltoon

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto

Itä-Suomen HaO: Välipäätös - Päätöksen täytäntöönpano - Täytäntöönpanon kieltäminen - Täytäntöönpanon keskeyttäminen - Suomen riistakeskus - Suden kannanhoidollinen metsästys - Susikannan hoitosuunnitelma

Riistakeskus on hallinto-oikeudelle antamassaan lausunnossaan todennut, että olisi poikkeusluvan saajan oikeusturvan kannalta kestämätöntä keskeyttää lyhyeksi tarkoitettu pyynti, koska se käytännössä estäisi metsästyksen ja siltä haetun tarkoituksen kyseiseltä metsästysvuodelta. Lausunnossa on edelleen todettu, että valittajan muutoksenhaku ei kävisi myöskään hyödyttömäksi, vaikka riistakeskuksen päätöksen täytäntöönpanoa ei keskeytettäisi, koska pääasiassa annettava hallinto-oikeuden tai mahdollisesti korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu linjaisi joka tapauksessa tulevien asetusten valmistelua ja poikkeuslupakäsittelyä sekä asetuksiin ja päätöksiin liittyviä ehtoja ja perusteluita.

Hallinto-oikeus toteaa, että mikäli riistakeskuksen päätöksen välitön täytäntöönpano sallittaisiin, merkitsisi se sitä, että poikkeusluvan saaja voisi riistakeskuksen myöntämän poikkeusluvan nojalla tappaa poikkeuslupapäätöksessä mainitun suden, mikä olisi peruuttamatonta. Toisaalta päätöksen täytäntöönpanon kieltäminen tai keskeyttäminen estäisi sudenpyynnille säädetty lyhyehkö metsästysaika huomioon ottaen kannanhoidollisen metsästyksen kokonaan, eikä poikkeusluvilla toteutettavan sudenpyynnin vaikutuksia susilauman elinvoimaisuudelle ja käyttäytymiselle sekä niiden merkitystä paikallisille ihmisille saataisi selvitettyä. Päätöksen täytäntöönpanon kieltäminen tai keskeyttäminen saattaisi myös olla omiaan lisäämään susien laittomia tappamisia ja saattaisi siten vaarantaa luontodirektiivin 16 artiklan mukaisen lajin suotuisan suojelun tason säilyttämisen lajin luontaisella levinneisyysalueella. Näin ollen, ja ottaen huomioon riistakeskuksen poikkeuslupapäätökseen liitetty määräys, jonka mukaan pyynnissä tulee välttää alfayksilön tappamista, ja että pyynti on suositeltu kohdistettavaksi nuoreen, haittaa tuottavaan yksilöön sekä erityisesti se, että kannanhoidollisen sudenmetsästyksen yhtenä keskeisenä tavoitteena on ehkäistä susien laittomia tappamisia, hallinto-oikeus katsoo riistakeskuksen päätöksen välittömän täytäntöönpanon etujen olevan täytäntöönpanosta seuraavia haittoja suuremmat.

Valituksenalainen riistakeskuksen päätös on ollut täytäntöönpantavissa 23.2.2015 lukien. Hallinto-oikeus ei asian käsittelyn tässä vaiheessa keskeytä riistakeskuksen päätöksen täytäntöönpanoa. Vaikka päätöksen täytäntöönpanoa ei keskeytetä, valittajan oikeusturvan ei voida katsoa vaarantuvan eikä valituksen voida katsoa käyvän hyödyttömäksi. Hallinto-oikeus antaa päätöksen valituksen osalta myöhemmin erikseen.

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto