Ruotsin HD: Journalistinen tarkoitus luvattoman aseen hankkimisessa otettiin huomioon rangaistuksen mittaamisessa; kyse ei rikosvastuun poistavasta tekijästä

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto

Ruotsin korkein oikeus (HD) on hiljattain ratkaissut Expressen-iltapäivälehden toimittajia koskevan tapauksen, jossa toimittajat olivat halunneet osoittaa, kuinka helppoa Malmössa on hankkia luvaton ase. HD katsoi, että toimittajien journalistinen tarkoitus ei poistanut rangaistusvastuuta sen paremmin sananvapauslainsäädännön kuin sosiaaliadekvanssin perusteella, mutta se voitiin ottaa huomioon rangaistuksen mittaamisessa. HD muutti alempien tuomioistuinten ratkaisuja ja tuomitsi toimittajat ehdollisten vankeusrangaistusten ja päiväsakkojen sijasta päiväsakkoihin.

HD:n tuomiosta:
13. Enligt 1 kap. 1 § fjärde stycket tryckfrihetsförordningen står det sålunda var och en fritt att anskaffa uppgifter i vilket ämne som helst för att offentliggöra dem i skrift eller för att lämna dem vidare för publicering. Utan hinder av tryckfrihetsförordningen gäller emellertid sådana lagbestämmelser om ansvar som avser det sätt på vilket en uppgift har anskaffats (1 kap. 9 § 5). I lagförarbetena nämns som exempel brott mot post- eller telehemligheten, intrång i förvar, olovlig avlyssning, egenmäktigt förfarande, hemfridsbrott, olaga tvång eller hot samt mutbrott som begås i syfte att anskaffa information (se prop. 1975/76:204 s. 131 och 162). Motsvarande bestämmelser finns i yttrandefrihetsgrundlagen. Det i målet aktuella vapeninnehavet har utgjort ett sätt att anskaffa uppgifter som faller utanför tryckfrihetsförordningens tillämpningsområde.
14. Det kan emellertid tänkas förekomma fall där brott i journalistiskt efterforskningsarbete inte ska medföra ansvar, trots att brottet faller utanför tryckfrihetsförordningens tillämpningsområde.
[---]
17. Det finns ett starkt samhälleligt intresse av att förhindra okontrollerade vapeninnehav, och straffbestämmelsen i vapenlagen ger uttryck för en sträng syn på överträdelser. I det nu aktuella fallet har syftet med vapeninnehavet varit att för publicistiska ändamål granska påståendet att det var lätt att i Malmö komma över illegala vapen. Detta var ett ämne av allmänt samhälleligt intresse. Frågan om det var lätt att köpa vapen har dock kunnat belysas på andra sätt. Tyngden av det publicistiska intresset har inte motiverat att ett erbjudande om vapenköp fullföljdes.
18. Vid avvägningen av de intressen som ligger bakom regleringen i vapenlagen mot de intressen som yttrandefriheten och informationsfriheten skyddar föreligger således inte hinder mot att i detta fall döma till ansvar.
19. Det finns inte heller, av motsvarande skäl, något utrymme för ansvarsfrihet med hänvisning till s.k. social adekvans.
[---]
27. I detta fall är de tilltalades brott av en annan karaktär än den typ av vapeninnehav som varit i fokus för lagstiftarens överväganden om allvaret i vapenbrott och presumtionen för fängelsestraff. Omständigheterna är särpräglade. Det har varit fråga om ett kortvarigt innehav av ett vapen utan ammunition. Avsikten har varit att omgående överlämna vapnet till polisen. Detta gjordes också. Det har inte funnits någon risk för att vapnet skulle komma till brottslig användning. Det är fråga om brott med ett tämligen lågt straffvärde. Till detta kommer att vapeninnehavet hade samband med ett brett upplagt reportagearbete, avsett att spegla olika aspekter av ett allvarligt samhällsproblem.
28. Straffvärdet av de aktuella brotten är alltså avsevärt lägre än för det typiska olagliga innehavet av vapen eller medverkan till sådant brott. Straffvärdet är lägre än vad som kommit till uttryck i hovrättens dom.
29. Med hänsyn till det anförda finns förutsättningar att döma till lindrigare straff än vad som är föreskrivet för brottet. Förhållandena i målet är emellertid inte sådana att det finns förutsättningar för att meddela påföljdseftergift. Påföljden ska för var och en av DS, TM och AJ bestämmas till böter.

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto