OM: Työtehtävässä olevaan henkilöön kohdistuvan laittoman uhkauksen syyteoikeus. Lausuntotiivistelmä

- asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy -

Oikeusministeriössä on 9.4.2014 laadittu arviomuistio työtehtävässä olevaan henkilöön kohdistuvan laittoman uhkauksen syyteoikeudesta. Oikeusministeriö pyysi arviomuistiosta lausunnot yhteensä 19 eri viranomaiselta, järjestöltä ja asiantuntijalta

Pyydetyistä lausunnoista saapui annettuun määräaikaan mennessä yhteensä 16. Tässä lausuntotiivistelmässä selostetaan arviomuistiosta annettuja lausuntoja.
Taustalla on valtioneuvoston 14.6.2012 tekemä periaatepäätös kolmannesta sisäisen turvallisuuden ohjelmasta, johon on kirjattu erääksi toimenpiteeksi, että oikeusministeriössä selvitetään mahdollisuus saattaa laiton uhkaus virallisen syytteen alaiseksi rikokseksi.Rikoslain 25 luvun 9 §:n mukaan syyttäjä ei saa nostaa syytettä laittomasta uhkauksesta, ellei asianomistaja ilmoita sitä syytteeseen pantavaksi tai ellei laittoman uhkauksen tekemiseen ole käytetty hengenvaarallista välinettä taikka ellei erittäin tärkeä yleinen etu vaadi syytteen nostamista. Arviomuistiossa todetaan, että työntekijään kohdistuvan laittoman uhkauksen säätäminen virallisen syytteen alaiseksi merkitsisi sitä, että asianomistajan tahto sivuutettaisiin rikosvastuun toteutumiseksi.

Muistiossa päädytään siihen, että ennen laittoman uhkauksen syyteoikeutta koskevien muutosten harkitsemista olisi perusteltua seurata pidemmällä aikavälillä lievää pahoinpitelyä ja vainoamista koskevien syyteoikeusratkaisujen vaikutuksia sekä arvioida niistä saatuja kokemuksia. Muistiossa todetaan, että käynnissä on useita toimia väkivallan ja sen uhan ennalta ehkäisemiseksi työpaikoilla. Näistä toimista ja niiden vaikutuksista laittomiin uhkauksiin työpaikoilla saadaan jatkossa lisätietoa myös mahdollisten tulevien lainsäädännön muutostarpeiden arviointiin.

- asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy -