OM: Ryhmärakennuttamista edistävä laki voimaan syyskuussa

- asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy – asianajaja

Uuden lain tarkoituksena on turvata ryhmärakennuttamishankkeisiin osallistuvien oikeudellinen asema ja helpottaa rahoituksen saamista hankkeille

Ryhmärakennuttamista pyritään edistämään 1. syyskuuta 2015 voimaan tulevalla lailla. Tasavallan presidentin on määrä vahvistaa 6. maaliskuuta lain voimaantulo.Ryhmärakennuttamisella tarkoitetaan omatoimisen ja rakennusliikevetoisen asuntorakennuttamisen välimuotoa, jossa ryhmä tulevia asukkaita organisoituu ja ryhtyy rakennuttamaan asuntoja yhdessä. Usein hankkeissa on mukana rakennuttajakonsultti, joka huolehtii muun muassa urakoiden kilpailuttamisesta. Hankkeeseen osallistuvat kantavat itse riskin hankkeen teknisestä ja taloudellisesta onnistumisesta.

Uuden lain soveltamisalaan kuuluvat sekä asuntoyhteisömuodossa toteutettavat että niin sanotut kiinteistömuotoiset ryhmärakennuttamishankkeet. Kummassakin tapauksessa voi olla mukana myös konsultti.

Asuntoyhteisömuotoisessa hankkeessa rakennuttajana toimii asunto-osakeyhtiö tai muu asuntoyhteisö ja hankkeeseen osallistuvat henkilöt ovat sen osakkaita tai jäseniä. Esimerkiksi kerrostalon ryhmärakennuttaminen tapahtuu yleensä asuntoyhteisömuodossa. Kiinteistömuotoisessa ryhmärakennuttamisessa rakennuttajina toimivat ryhmään kuuluvat yksittäiset henkilöt. Esimerkiksi omakotitalojen rakennuttaminen 10 perheen ryhmälle voi olla kiinteistömuotoinen hanke.

Laki ei kuitenkaan koske pienimuotoisia, enintään kolmen asunnon hankkeita eikä asumisoikeusasuntojen rakennuttamishankkeita.

Ryhmärakennuttamishankkeen markkinointi

Markkinointia koskevilla säännöksillä varmistetaan, että hankkeesta kiinnostuneet saavat jo alkuvaiheessa tiedon siitä, mistä ryhmärakennuttamisessa on kyse ja minkälainen hanke on suunnitteilla. Näin heillä on mahdollisuus tiedostaa myös hankkeeseen liittyvät riskit.

Markkinointivaiheessa kerätään usein maksu ryhmärakennuttamishankkeeseen osallistuvilta. Osallistumismaksun enimmäismäärä on 100 euroa asuinneliöltä. Asuntoa kohti maksu saa olla kuitenkin korkeintaan 10 000 euroa. Jos konsultti on käynnistänyt hankkeen, osallistumismaksu on pienempi, enintään 30 euroa asuinneliöltä ja 3 000 euroa asunnolta.

Ryhmärakennuttajakonsultin tehtävät ja vastuut

Laissa säädetään myös ryhmärakennuttajakonsultin velvollisuuksista. Konsultin käyttö ei ole pakollista, mutta varsinkin suuremmissa hankkeissa ulkopuolisen asiantuntijan käyttö on käytännössä välttämätöntä.

Konsultin tulee antaa ryhmärakennuttamishankkeeseen osallistuville laissa säädetyt tiedot ennen konsulttisopimuksen ja ryhmärakennuttamissopimuksen tekemistä. Konsulttipalvelun asianmukainen suorittaminen pyritään turvaamaan myös ammattitaito- ja huolellisuusvaatimuksella sekä konsultin palkkiota koskevilla säännöksillä.

Ryhmärakennuttajakonsultin suorituksessa olevasta virheestä tai viivästyksestä sekä näiden seuraamuksista säädetään laissa. Konsultin vastuuta ei jatkossa voi enää rajoittaa konsultin palkkion määrään, kuten nykyisin tyypillisesti tehdään. Konsultilta edellytetään myös pakollista vastuuvakuutusta niiden vahinkojen korvaamiseksi, joista hän on lain mukaan vastuussa.

Asuntoyhteisömuotoisiin hankkeisiin tiukemmat säännökset

Asuntoyhteisömuotoisissa hankkeissa, joissa on mukana ryhmärakennuttajakonsultti, edellytetään, että tietyt ryhmärakennuttamista ja asuntoyhteisöä koskevat asiakirjat on luovutettava ennen ryhmärakennuttamissopimuksen tekemistä säilytettäväksi joko yhteisöä luotottavalle pankille tai, jos luottoa ei hankita, aluehallintovirastoon. Yhtenäiset asiakirjat helpottavat kokonaiskuvan muodostamista hankkeesta ja ovat siten omiaan edistämään rahoituksen saamista.

Lisäksi asuntoyhteisömuotoisissa hankkeissa urakoitsijan on asettava asuntoyhteisön hyväksi laissa säädetyt vaatimukset täyttävät rakentamisvaiheen ja rakentamisvaiheen jälkeiset vakuudet. Vakuudet ovat määrältään jonkin verran suuremmat kuin rakentamisen yleisten sopimusehtojen mukaiset vakuudet.

Ryhmärakennuttamisessa on sekä etuja että riskejä

Ryhmärakennuttamiseen voi sisältyä erilaisia etuja ja riskejä verrattuna asunnon ostamiseen. Ryhmärakennuttamishankkeeseen osallistuvalla on yleensä suurempi mahdollisuus vaikuttaa asuntonsa ja mahdollisten yhteiskäytössä olevien tilojen rakentamisratkaisuihin kuin keskimääräisellä uuden asunnon ostajalla. Asunnon saattaa ryhmärakennuttamalla myös saada tavanomaista markkinahintaa edullisemmin.

Toisaalta ryhmärakennuttamishankkeessa kuluttajalla ei ole takeita asunnon loppuhinnasta. Hinta voi muodostua arvioitua suuremmaksi tai pienemmäksi. Ryhmärakennuttajilla on myös asunnon ostajia suurempi riski kannettavanaan, jos hanke ei teknisesti toteudu suunnitellulla tavalla. Tällaisessa hankkeessa ei ole tahoa, jolla olisi asuntokauppalain mukainen uuden asunnon myyjän vastuu valmiista asunnoista kuluttajalle.

- asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - asianajaja