OM: Luonnonsuojelu- ja ympäristörikossäännösten tarkistaminen. Lausuntotiivistelmä

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto

Ehdotukseen suhtauduttiin erittäin myönteisesti. Kaikki kantansa ilmoittaneet lausunnonantajat pitivät uudistusta kannatettavana, tarpeellisena tai perusteltuna

Lausuntopyynnön kohteena olleessa mietinnössä ehdotetaan, että rikoslain 48 lukuun lisättäisiin uusi törkeää luonnonsuojelurikosta koskeva rangaistussäännös. Törkeää ympäristön turmelemista koskevaan rangaistussäännökseen lisättäisiin kaksi ankaroittamisperustetta ja muutoksen johdosta yksi peruste kumottaisiin. Lisäksi mietinnössä ehdotetaan ympäristön turmelemista ja tuottamuksellisen ympäristön turmelemista koskevien tunnusmerkistöjen selventämistä muuttamatta niitä asiallisesti.

Oikeusministeriö pyysi luonnoksesta kirjallisen lausunnon 57 viranomaiselta, organisaatiolta, järjestöltä ja asiantuntijalta. Lausuntoja saapui 31.

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto