OM: Eräiden hallintoasioiden muutoksenhakusäännösten tarkistaminen. Lausuntotiivistelmä

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto

Julkaisu sisältää tiivistelmän lausunnoista, jotka annettiin luonnoksesta hallituksen esitykseksi eräiden hallintoasioiden muutoksenhakusäännösten tarkistamisesta

Julkaisussa esitetään lausunnonantajien kannanottoja luonnoksesta pääasiassa hyvin yleispiirteisesti. Tarkemmat tiedot löytyvät lausunnoista, joihin voi tutustua esimerkiksi oikeusministeriön verkkosivuilla tai valtioneuvoston hankerekisterissä.Oikeusministeriö pyysi 20.12.2013 lausuntoa luonnoksesta 109 taholta. Lisäksi eduskunnan oikeusasiamiehelle ja valtioneuvoston oikeuskanslerille varattiin tilaisuus lausunnon antamiseen. Lausunto saatiin 85 taholta. Lausuntopalaute oli pääosin myönteistä.

Luonnoksessa esitettiin muutoksia hallintolakiin, hallintolainkäyttölakiin, uhkasakkolakiin ja 213 muuhun lakiin. Keskeisimpinä ehdotuksina olivat oikaisuvaatimusmenettelyn ja valitusluvan käyttö nykyistä laajemmin hallintoasioiden muutoksenhaussa. Muita ehdotuksia olivat muun muassa ministeriöiden päätöksistä tehtävien valitusten ohjaaminen korkeimman hallinto-oikeuden sijaan hallinto-oikeuteen, päätöksen täytäntöönpanoa valituslupa-asiassa koskevan säännöksen tarkistaminen, Helsingin hallinto-oikeuteen keskitettyjen valitusten hajauttaminen, hallintolain eräiden säännösten tarkistaminen oikaisuvaatimusmenettelyä koskien sekä hallintolainkäyttölain valitusperusteen täsmentäminen niin, että valituksen saa tehdä vain sillä perusteella, että päätös on lain vastainen.

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto