KKO:n täysistunto: Hovista poisjääneen valitus oli tutkittava!

- asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy -

Korkein oikeus muutti aikaisempaa linjaansa ja katsoi perustuslain vastaiseksi jättää valitus sillensä kun valittaja ei ole saapunut pääkäsittelyyn. KKO 2015:14 ja KKO 2015:15

KKO 2015:14:

Käräjäoikeudessa rikoksista tuomittu A oli valittanut hovioikeuteen vaatien syytteiden hylkäämistä. A oli kutsuttu hovioikeuden pääkäsittelyyn asian selvittämistä varten henkilökohtaisesti uhalla, että valitus jätetään hänen poissa ollessaan sillensä. Hovioikeus jätti valituksen rangaistuksen mittaamista lukuun ottamatta sillensä A:n poissaolon johdosta, vaikka pääkäsittelyssä oli ollut paikalla hänen puolustajansa.

A:n kantelun johdosta Korkein oikeus katsoi, että valituksen sillensä jättäminen oikeudenkäymiskaaren 12 luvun 29 §:n ja 26 luvun 20 §:n 1 momentin nojalla oli tässä tapauksessa perustuslain 106 §:ssä tarkoitetulla tavalla ilmeisessä ristiriidassa ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan 3 c kohdan ja perustuslain 21 §:n kanssa. Koska mainittuja oikeudenkäymiskaaren säännöksiä ei olisi tullut soveltaa, sillensäjättämispäätökset poistettiin, hovioikeuden myöhemmin pääasiassa antama tuomio kumottiin ja asia palautettiin hovioikeuteen uudelleen käsiteltäväksi. Vrt. KKO:2012:49 KKO:2011:30 KKO:2004:94.

- asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy -