KKO kannattaa uuden ylimmän tuomioistuimen perustamista

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto

KKO katsoo hyötyjen toteutuvan kattavimmin uudessa ylimmässä tuomioistuimessa, joka toimisi pääosin ennakkopäätöstuomioistuimena.

Korkein oikeus (KKO) pitää oikeusministeriölle antamassaan lausunnossa ylimpien oikeuksien yhdistämistä kokonaisuutena arvioiden perusteltuna ja kannattaa sitä koskevan jatkoselvityksen tai valmistelun aloittamista. KKO arvioi yhdistämisestä saatavien hyötyjen olevan merkittäviä etenkin pitkällä aikavälillä tarkasteltuna.

Lausunnossaan KKO toteaa, että lainkäytön ympäristö on muuttunut merkittävästi viimeisten 20 vuoden aikana. Yhteiskunta on tilanteessa, jossa myös tuomioistuinlaitoksen on kyettävä käyttämään voimavaransa mahdollisimman tehokkaasti sekä kohdentamaan ne järkevästi ja tasapuolisesti. Kansainvälistyminen sekä erityisesti Suomen liittyminen Euroopan unioniin ja Euroopan ihmisoikeussopimukseen ovat asettaneet lainkäytölle uudenlaisia laatuvaatimuksia. On perusteltua arvioida, että tuomioistuinten ratkaistaviksi tulee tulevaisuudessakin yhä monisyisempiä ja haastavampia asioita, joiden ratkaisemisessa asiantuntemuksen merkitys korostuu.

Lainkäytön yhtenäisyys ja laatu keskeiset perusteet

KKO näkee lainkäytön yhtenäisyyteen ja laatuun liittyvät vaatimukset keskeisimmäksi perusteeksi selvittää ylimpien oikeuksien yhdistämistä. Yhdistämisellä voitaisiin turvata laintulkinnan yhdenmukaisuutta, selkeyttää toimivallanjakoa nykyisten tuomioistuinlinjojen kesken sekä laajentaa ja syventää asiantuntemusta ylimmässä oikeusasteessa.

Yhdistämisellä olisi myös lukuisia muita vaikutuksia, jotka voidaan nähdä osin hyötyinä ja osin epävarmuustekijöinä tai haittoina, riippuen ennen kaikkea siitä, millä tavalla yhdistäminen toteutettaisiin. Taloudelliset vaikutukset eivät KKO:n mielestä nouse yhdistämistä arvioitaessa merkittäväksi tekijäksi, mutta toisaalta niitäkään ei ole syytä väheksyä.

KKO katsoo hyötyjen toteutuvan kattavimmin uudessa ylimmässä tuomioistuimessa, joka toimisi pääosin ennakkopäätöstuomioistuimena. Ylimmän oikeuden tehtävät ja toimintatavat olisivat nykyisiin korkeimpiin oikeuksiin verrattuna yhdenmukaiset, ja eri aloja edustavien jäsenten määrä olisi keskenään järkevässä suhteessa ja tasapainossa. Uudessa ylimmässä tuomioistuimessa noudatettaisiin asian laadun mukaan riita-, rikos- tai hallintoasioiden oikeudenkäyntimenettelyä.

Lisäksi uuden ylimmän tuomioistuimen perustaminen ja kokemukset siitä antaisivat nykyistä paremmat edellytykset arvioida ajan myötä uudelleen myös alempien oikeusasteiden tuomioistuinten asemaa ja oikeudenkäyntimenettelyä sekä tuomioistuinlaitoksen kehittämistä kokonaisuutena.

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto