Kiireellisen sijoituksen kestoon ei sovellettu määräaikalakia

- asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - asianajaja

KHO:2015:27 Ylimääräinen muutoksenhaku – Purkuhakemus – Lastensuojelu – Päätös kiireellisen sijoituksen jatkamisesta – Kiireellisen sijoituksen kesto – 30 päivän määräaika – Tosiasialliset sijoituspäivät

Lastensuojelulain mukaan kiireellinen sijoitus voi kestää korkeintaan 30 päivää. Oikeuskysymyksenä oli, millä tavalla on tulkittava lastensuojelulaissa tarkoitettua 30 päivän aikaa kiireellisen sijoituksen keston ja kiireellisen sijoituksen jatkamisen suhteen.

Kiireellisen sijoituksen jatkamisesta päättänyt viranhaltija oli soveltanut sijoituksen keston laskemisessa säädettyjen määräaikain laskemisesta annettua lakia (määräaikalaki), jolloin 30 päivän määräaika olisi päättynyt 11.11.2013. Hallinto-oikeus otti huomioon tosiasialliset sijoituspäivät. Se ei jättänyt ensimmäistä sijoituspäivää lukematta mukaan 30 päivän aikaan eikä myöskään soveltanut määräaikalain niin sanottua pyhäpäiväpidennystä koskevaa säännöstä. Kiireellinen sijoitus oli näin laskettuna rauennut 10.11.2013, ja hallinto-oikeus kumosi viranhaltijan päätöksen sijoituksen jatkamisesta.

X:n kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta haki hallinto-oikeuden päätöksen purkamista hallintolainkäyttölain 63 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetulla ilmeisen väärän lain soveltamista koskevalla perusteella. Lautakunta katsoi purkuhakemuksessaan, että lastensuojelulain valmisteluasiakirjojen perusteella kiireellisen sijoituksen jatkopäätöksen tekemisessä tuli ottaa huomioon määräaikalain periaatteet, jolloin viranhaltija oli voinut lain mukaan tehdä kiireellisen sijoituksen jatkopäätöksen, määräajan päättyessä pyhäpäivänä, vielä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Korkein hallinto-oikeus hylkäsi lautakunnan purkuhakemuksen. Asiassa oli kysymys siitä, milloin kiireellinen sijoitus oli suoraan lain nojalla päättynyt. Tilanne ei kuulunut määräaikalain soveltamisalaan. Asiassa oli kiinnitettävä huomiota myös siihen, että kiireellinen sijoitus on tahdonvastainen toimenpide, jolla puututaan lapsen ja hänen läheistensä perusoikeutena turvattuun perhe-elämän ja yksityiselämän suojaan. Tähän nähden laissa säädettyä 30 päivän enimmäiskestoa oli tulkittava suppeasti.

- asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - asianajaja