Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus maahanmuuttoa koskevassa asiassa

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto

Direktiivi 2003/86/EY – Perheiden yhdistäminen – Kolmansien maiden kansalaiset – 7 artiklan 2 kohta – Kotouttamistoimenpiteet – Virallisen kielen perustaitojen ja maata koskevan tuntemuksen osoittaminen

Käsiteltävässä asiassa on kyse siitä, voidaanko kolmannen maan kansalaiselta edellyttää, että hän suorittaa hyväksyttävästi jäsenvaltion kieltä ja maantuntemusta käsittelevän kokeen, ennen kuin hänen sallitaan tulla perheenyhdistämisen perusteella kyseiseen jäsenvaltioon, jossa jo oleskelee laillisesti hänen aviopuolisonsa, joka on samoin kolmannen maan kansalainen.

Tässä yhteydessä unionin tuomioistuimen on tulkittava oikeudesta perheenyhdistämiseen annetun direktiivin 2003/86(2) (jäljempänä perheenyhdistämisdirektiivi) 7 artiklaa ja arvioitava, onko kyseinen koe sallittu ”kotouttamistoimenpide”, jota jäsenvaltio voi mainitun säännöksen nojalla vaatia kolmannen maan kansalaista, joka haluaa muuttaa Alankomaihin, noudattamaan.

Julkisasiamies ehdottaa, että unionin tuomioistuin vastaa ennakkoratkaisukysymyksiin seuraavasti:

1) Oikeudesta perheenyhdistämiseen annetun direktiivin 2003/86/EY 7 artiklan 2 kohta ja suhteellisuusperiaate eivät ole esteenä pääasian oikeudenkäynnissä kyseessä olevan kaltaisen kotouttamistoimenpiteen soveltamiselle, jos siihen sisältyvä koevelvoite raukeaa tapauksissa, joissa perheenjäsenen, joka haluaa muuttaa Alankomaihin, ei hänen yksilöllinen tilanteensa huomioon ottaen voida kohtuudella odottaa suorittavan koetta tai jos yksittäistapauksen erityisten olosuhteiden vuoksi on perusteita, jotka edellyttävät maahantulon sallimista siitä huolimatta, ettei koetta ole suoritettu hyväksyttävästi. Tämän arvioiminen on ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen asia.

2) Direktiivi 2003/86/EY on esteenä kansalliselle lainsäädännölle, jossa pääasian oikeudenkäynnissä kyseessä olevan kaltaiseen kotouttamiskokeeseen liittyy maksuja, jos kyseiset maksut ja niiden periminen ovat omiaan estämään perheenjäseniä, jotka haluavat muuttaa Alankomaihin, käyttämästä oikeutta perheenyhdistämiseen.

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto