HS: Suomen palkkamääräykset pätevät nyt ulkomaalaisiin

Kanne puolalaisten sähkömiesten palkkojen puolesta johti EU-tuomioistuimen ratkaisuun.

Toi­ses­ta EU-maas­ta Suo­meen tu­le­vien työn­te­ki­jöi­den on saa­ta­va palk­kaa Suo­mes­sa nou­da­tet­ta­vien yleis­si­to­vien työ­eh­to­so­pi­mus­ten mu­kai­ses­ti. Näin lin­ja­si Eu­roo­pan unio­nin tuo­mio­is­tuin tors­tai­na an­ta­mas­saan en­nak­ko­rat­kai­sus­sa.

Suo­meen lä­he­tet­ty­jen työn­te­ki­jöi­den on saa­ta­va palk­ka­ryh­mit­te­lyn mu­kai­sen vä­him­mäis­pal­kan li­säk­si työ­eh­to­so­pi­muk­ses­sa so­vi­tut päi­vä­ra­hat, mat­ka­kor­vauk­set ja muut edut. Alim­man palk­ka­tau­lu­kon nou­dat­ta­mi­nen ei yk­sin rii­tä.

"Työeh­to­so­pi­mus­ten yleis­si­to­vuus­jär­jes­tel­mä on saa­nut EU:n tuo­mio­is­tui­men siu­nauk­sen", iloit­si tors­tai­na SAK:n ja am­mat­ti­liit­to­jen EU-edun­val­von­ta­pro­jek­tin la­ki­mies Jari Hellsten.

"Täl­lä on suu­ri mer­ki­tys kai­kis­sa mais­sa, jois­sa ra­ken­nus­sek­to­ril­la on työ­eh­to­so­pi­muk­sis­sa palk­ka­ryh­mit­te­lyyn pe­rus­tu­va palk­kaus­ta­pa."

EU-tuo­mio­is­tui­men rat­kai­sua pyy­si Sa­ta­kun­nan kä­rä­jäoi­keus, jos­sa on kä­sit­te­lys­sä Säh­kö­alo­jen am­mat­ti­lii­ton aja­ma kan­ne puo­la­lais­ten säh­kö­asen­ta­jien palk­ka­saa­ta­vien puo­les­ta.

Liit­to pe­rää jo­pa seit­se­män mil­joo­nan saa­ta­via puo­la­lai­sel­ta säh­köy­ri­tyk­sel­tä, jo­ka on mak­sa­nut Ol­ki­luo­don ydin­voi­ma­lan työ­maal­la am­mat­ti­asen­ta­jil­le liian vä­hän palk­kaa ei­kä lain­kaan mui­ta kor­vauk­sia.

Puo­la­lai­nen Elekt­ro­bu­do­wa so­vel­si työn­te­ki­jöi­hin­sä palk­ka­ryh­miä, jot­ka ovat al­le säh­kö­asen­ta­jien työ­eh­to­so­pi­muk­sen tau­lu­koi­den. Hells­te­nin mu­kaan yri­tys on myön­tä­nyt sen it­se­kin.

EU-tuo­mio­is­tui­men rat­kai­sun jäl­keen asian kä­sit­te­ly jat­kuu Suo­mes­sa, jos­sa se saat­taa ede­tä ho­vi­oi­keu­teen as­ti. Hells­te­nin mu­kaan jut­tuun ei kui­ten­kaan jää­nyt EU-tuo­mio­is­tui­men rat­kai­sun jäl­keen pal­jon avoi­mia koh­tia.

Toi­ses­ta EU-maas­ta Suo­meen tu­le­vien työn­te­ki­jöi­den on saa­ta­va palk­kaa Suo­mes­sa nou­da­tet­ta­vien yleis­si­to­vien työ­eh­to­so­pi­mus­ten mu­kai­ses­ti. Näin lin­ja­si Eu­roo­pan unio­nin tuo­mio­is­tuin tors­tai­na an­ta­mas­saan en­nak­ko­rat­kai­sus­sa.

Suo­meen lä­he­tet­ty­jen työn­te­ki­jöi­den on saa­ta­va palk­ka­ryh­mit­te­lyn mu­kai­sen vä­him­mäis­pal­kan li­säk­si työ­eh­to­so­pi­muk­ses­sa so­vi­tut päi­vä­ra­hat, mat­ka­kor­vauk­set ja muut edut. Alim­man palk­ka­tau­lu­kon nou­dat­ta­mi­nen ei yk­sin rii­tä.

"Työeh­to­so­pi­mus­ten yleis­si­to­vuus­jär­jes­tel­mä on saa­nut EU:n tuo­mio­is­tui­men siu­nauk­sen", iloit­si tors­tai­na SAK:n ja am­mat­ti­liit­to­jen EU-edun­val­von­ta­pro­jek­tin la­ki­mies Jari Hellsten.

"Täl­lä on suu­ri mer­ki­tys kai­kis­sa mais­sa, jois­sa ra­ken­nus­sek­to­ril­la on työ­eh­to­so­pi­muk­sis­sa palk­ka­ryh­mit­te­lyyn pe­rus­tu­va palk­kaus­ta­pa."

EU-tuo­mio­is­tui­men rat­kai­sua pyy­si Sa­ta­kun­nan kä­rä­jäoi­keus, jos­sa on kä­sit­te­lys­sä Säh­kö­alo­jen am­mat­ti­lii­ton aja­ma kan­ne puo­la­lais­ten säh­kö­asen­ta­jien palk­ka­saa­ta­vien puo­les­ta.

Liit­to pe­rää jo­pa seit­se­män mil­joo­nan saa­ta­via puo­la­lai­sel­ta säh­köy­ri­tyk­sel­tä, jo­ka on mak­sa­nut Ol­ki­luo­don ydin­voi­ma­lan työ­maal­la am­mat­ti­asen­ta­jil­le liian vä­hän palk­kaa ei­kä lain­kaan mui­ta kor­vauk­sia.

Puo­la­lai­nen Elekt­ro­bu­do­wa so­vel­si työn­te­ki­jöi­hin­sä palk­ka­ryh­miä, jot­ka ovat al­le säh­kö­asen­ta­jien työ­eh­to­so­pi­muk­sen tau­lu­koi­den. Hells­te­nin mu­kaan yri­tys on myön­tä­nyt sen it­se­kin.

EU-tuo­mio­is­tui­men rat­kai­sun jäl­keen asian kä­sit­te­ly jat­kuu Suo­mes­sa, jos­sa se saat­taa ede­tä ho­vi­oi­keu­teen as­ti. Hells­te­nin mu­kaan jut­tuun ei kui­ten­kaan jää­nyt EU-tuo­mio­is­tui­men rat­kai­sun jäl­keen pal­jon avoi­mia koh­tia.

"Fir­man ur­put­ta­mi­sen mah­dol­li­suu­det ovat erit­täin pie­net", oi­keus­tie­teen toh­to­ri Ja­ri Hells­ten sa­noo.

Rat­kai­sus­ta iloit­see myös Säh­kö­lii­ton pu­heen­joh­ta­ja Martti Alakoski. Hän sa­noo, et­tä tuo­miol­la on mer­kit­tä­vä vai­ku­tus suo­ma­lais­ten yri­tys­ten kil­pai­lu­ky­kyyn, kos­ka kil­pai­lu­etu on nyt haet­ta­va muil­la ta­voin kuin palk­ka­kil­pai­lul­la.

"Tä­mä lin­jaus on voit­to pait­si Säh­kö­lii­tol­le, myös ko­ti­mai­sil­le yri­tyk­sil­le ja pal­kan­saa­jil­le."

EU:n tuo­mio­is­tuin ot­ti sa­mal­la kan­taa sii­hen, on­ko puo­la­lai­sil­la työn­te­ki­jöil­lä ol­lut oi­keus siir­tää palk­ka­saa­ta­van­sa pe­rit­tä­väk­si Säh­kö­lii­tol­le, vaik­ka Puo­lan lais­sa kiel­le­tään täl­lai­nen siir­to.

Elekt­ro­bu­do­wa yrit­ti pu­dot­taa Säh­kö­lii­ton kan­ta­jan pai­kal­ta ja neu­vo­tel­la suo­raan työn­te­ki­jöi­den kans­sa. Puo­la­lai­set työn­te­ki­jät kui­ten­kin liit­tyi­vät Säh­kö­lii­ton jä­se­nek­si, jo­ka ot­ti kan­teen ajaak­seen.

Tuo­mio­is­tui­men mu­kaan Säh­kö­lii­tol­la on oi­keus ajaa kan­net­ta puo­la­lais­ten­kin puo­les­ta. Pää­tös pe­rus­tuu EU:n pe­ru­soi­keus­kir­jaan, jo­ka syr­jäyt­tää Puo­lan lain mu­kai­sen siir­to­kiel­lon.

"Fir­man ur­put­ta­mi­sen mah­dol­li­suu­det ovat erit­täin pie­net", oi­keus­tie­teen toh­to­ri Ja­ri Hells­ten sa­noo.

Rat­kai­sus­ta iloit­see myös Säh­kö­lii­ton pu­heen­joh­ta­ja Martti Alakoski. Hän sa­noo, et­tä tuo­miol­la on mer­kit­tä­vä vai­ku­tus suo­ma­lais­ten yri­tys­ten kil­pai­lu­ky­kyyn, kos­ka kil­pai­lu­etu on nyt haet­ta­va muil­la ta­voin kuin palk­ka­kil­pai­lul­la.

"Tä­mä lin­jaus on voit­to pait­si Säh­kö­lii­tol­le, myös ko­ti­mai­sil­le yri­tyk­sil­le ja pal­kan­saa­jil­le."

EU:n tuo­mio­is­tuin ot­ti sa­mal­la kan­taa sii­hen, on­ko puo­la­lai­sil­la työn­te­ki­jöil­lä ol­lut oi­keus siir­tää palk­ka­saa­ta­van­sa pe­rit­tä­väk­si Säh­kö­lii­tol­le, vaik­ka Puo­lan lais­sa kiel­le­tään täl­lai­nen siir­to.

Elekt­ro­bu­do­wa yrit­ti pu­dot­taa Säh­kö­lii­ton kan­ta­jan pai­kal­ta ja neu­vo­tel­la suo­raan työn­te­ki­jöi­den kans­sa. Puo­la­lai­set työn­te­ki­jät kui­ten­kin liit­tyi­vät Säh­kö­lii­ton jä­se­nek­si, jo­ka ot­ti kan­teen ajaak­seen.

Tuo­mio­is­tui­men mu­kaan Säh­kö­lii­tol­la on oi­keus ajaa kan­net­ta puo­la­lais­ten­kin puo­les­ta. Pää­tös pe­rus­tuu EU:n pe­ru­soi­keus­kir­jaan, jo­ka syr­jäyt­tää Puo­lan lain mu­kai­sen siir­to­kiel­lon.