Hovioikeus hylkäsi korvausvaatimuksen luovutusasiassa tapahtuneesta vapaudenmenetyksestä ennenaikaisena

- asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy -

HelHO:2014:14 Syyttömästi pidätetyn korvaus Rikoksentekijän luovuttaminen

A oli ollut vapautensa menettäneenä 13.9.2011-15.2.2012 Venäjän federaation etsintäkuulutuksen ja sitä seuranneen virallisen luovutuspyynnön perusteella. A oli vapautettu 15.2.2012, koska luovuttamiseen ei korkeimman oikeuden antaman lausunnon mukaan ollut laillisia perusteita. Asiassa oli kysymys siitä, oliko A:n vapaudenmenetysaika ollut kohtuuttoman pitkä ja oliko A:llä oikeus saada valtiolta korvausta vapauden menetyksen johdosta.
"...hovioikeus katsoo toisin kuin käräjäoikeus, että A:n luovuttamismenettelyyn liittyvä vapaudenmenetyksen kesto ei ole loukannut hänelle ihmisoikeussopimuksen perusteella kuuluvia oikeuksia. Luovuttamislaissa ei ole säädetty määräaikoja, joiden sisällä luovutusasia tulisi ratkaista. Ottaen huomioon oikeusministeriön ja korkeimman oikeuden toimenpiteiden tarpeellisuus asian selvittämiseksi, ei luovutusmenettelyn ja A:n säilöönoton kestoa ole pidettävä kohtuuttomana siten, että luovuttamisasia olisi tullut kohtuudella päättää ennen A:n vapauttamista 15.2.2012. " ..."... Edellä mainitut lainkohdat ilmentävät luovuttamislaissa omaksuttua työnjakoa, jossa luovuttamisesta päättäminen kuuluu oikeusministeriölle ja luovuttamisen laillisten edellytysten tutkiminen korkeimmalle oikeudelle. A oli vastustanut luovutustaan vetoamalla nimenomaan korkeimman oikeuden tutkimisvaltaan kuuluviin luovuttamislain 4 §:n kaksoisrangaistavuuden vaatimukseen, 8 §:n inhimillisiin syihin ja 10 §:n mukaiseen syyteoikeuden vanhentumiseen sekä pakkotyön osalta Suomea velvoittavan kansainvälisen sopimuksen, Euroopan ihmisoikeussopimuksen määräyksiin. Edellä mainituilla perusteilla hovioikeus katsoo kuten käräjäoikeus, että oikeusministeriön on ollut perusteltua pyytää asiasta lausunto korkeimmalta oikeudelta. A:n vangitsemiselle on siten ollut lailliset edellytykset koko luovuttamisasian käsittelyn ajan.

SyyttKorvL:n 1 §:n 1 momentin 2 kohdan mukainen oikeus korvaukseen

SyyttKorvL:n 1 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan korvausta on oikeus saada, jos syyte jätetään sikseen tai hylätään. Käräjäoikeuden tuomiosta ilmenee, että A:n luovutuspyynnön perusteena, Venäjällä vireillä olevasta syyteasiasta ei ole vielä ratkaisua. Hovioikeus katsoo, että A:n käräjäoikeudessa esittämä toissijainen vaatimus oikeudesta korvaukseen SyyttKorvL:n 1 §:n 1 momentin 2 kohdan perusteella on siten hylättävä ennenaikaisena. Hovioikeus toteaa, että tämä tuomio ei estä A:ta hakemasta korvausta myöhemmin SyyttKorvL:n 5 §:n 2 momentin mukaisesti ja 1 §:n 1 momentin 2 kohdan perusteella."

- asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy -