Euroopan komissio: Euroopan komissio luo perustan avoimemmalle ja oikeudenmukaisemmalle verotukselle EU:ssa

- asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy -

Euroopan komissio on tänään käynnistänyt kunnianhimoisen suunnitelman veron kiertämisen ja aggressiivisen verosuunnittelun torjumiseksi

Komission jäsenet kävivät ensimmäisen periaatekeskustelun mahdollisista keskeisistä toimista, joilla voidaan varmistaa avoimempi ja oikeudenmukaisempi verotus EU:ssa.Komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker on asettanut verovilpin ja veron kiertämisen torjumisen komissionsa yhdeksi ensisijaisista poliittisista tavoitteista. Tänään käydyissä keskusteluissa keskityttiin kiireellisimpiin toimenpiteisiin, joita tarvitaan tällä alalla.Keskeisenä tavoitteena on verottaa yrityksiä siellä, missä ne harjoittavat voittoa synnyttävää taloudellista toimintaa. Lisäksi tavoitteena on varmistaa, etteivät yritykset voi välttää oman vero-osuutensa maksamista aggressiivisella verosuunnittelulla. Komission jäsenet ovat yksimielisiä siitä, että on erityisesti keskityttävä parantamaan yritysverotuksen avoimuutta.

Tätä varten komission jäsenet päättivät esittää verotuksen avoimuutta käsittelevän lainsäädäntöpaketin maaliskuussa.

”Vauras Eurooppa tarvitsee avoimet, oikeudenmukaiset ja ennustettavissa olevat verojärjestelmät, jotta yritykset voivat tehdä investointeja ja kuluttajien luottamus saadaan palautettua. Osana syvempien ja oikeudenmukaisempien sisämarkkinoiden toteuttamista haluamme lisätä verotuksen avoimuutta ja varmistaa terveemmän verokilpailun EU:n sisällä ja maailmanlaajuisesti. Ei ole hyväksyttävää, että veroviranomaisten on turvauduttava tietovuotoihin voidakseen panna verotuksen täytäntöön", totesi komission varapuheenjohtaja Valdis Dombrovskis, joka vastuualueina ovat euro ja työmarkkinavuoropuhelu.

Talous- ja rahoitusasioista, verotuksesta ja tulliasioista vastaavan komissaari Pierre Moscovicin mukaan "verotukseen liittyvät väärinkäytökset ja haitalliset verojärjestelmät kukoistavat katveessa; avoimuus ja yhteistyö ovat niiden luontaisia vihollisia. Verohallintojen on aloitettava uusi avoimuuden aikakausi, ja jäsenvaltioiden hallitusten on toimittava yhteisvastuullisesti oikeudenmukaisen verotuksen varmistamiseksi kaikille. Komissio on kaikin tavoin sitoutunut varmistamaan mahdollisimman avoimen verotuksen Euroopassa.”

Komissio täyttää parhaillaan ripeästi viime joulukuussa työohjelmassaan tekemiä sitoumuksia. Se ehdottaa ensi kuussa lainsäädäntöä automaattisen tietojenvaihdon laajentamiseksi koskemaan veropäätöksiä. EU:n nykyisten sääntöjen perusteella jäsenvaltiot jakavat keskenään hyvin vähän tietoa usein erittäin monimutkaisiin yritysverojärjestelmiinsä liittyvistä veropäätöksistä. Tämän vuoksi veroviranomaisten on vaikea arvioida, missä jokin yritys tosiasiallisesti harjoittaa taloudellista toimintaansa, joten verosääntöjen oikeudenmukainen soveltaminen on hankalaa. Tästä syystä monet monikansalliset yritykset pyrkivät siirtämään voitot ja minimoimaan maksettaviksi tulevat verot, minkä vuoksi EU:n jäsenvaltiot eivät saa tarvitsemiaan verotuloja ja verotuksen oikeudenmukaisuus kärsii.

Ensi kuussa esitettävään pakettiin sisältyy monenlaisia toimenpiteitä, joilla lisätään avoimuutta. Tänään käydyssä periaatekeskustelussa tarkasteltiin erilaisia lainsäädännöllisiä ja muita vaihtoehtoja.

Verotuksen avoimuutta koskeva paketti on vasta alkua: vielä lisää on luvassa verotuksen alalla tänä vuonna. Komissio aikoo esittää tänä kesänä toisen toimenpidepaketin, jossa keskitytään tehokkaaseen ja oikeudenmukaisen yritysverotukseen. Kyseisessä paketissa otetaan huomioon myös G20-ryhmän ja OECD:n nykyiset aloitteet veron kiertämisen torjumiseksi.

Tausta:

Komissio esittää maaliskuussa verotuksen avoimuutta koskeva paketin, johon sisältyy lainsäädäntöehdotus veropäätöstietojen automaattisesta vaihdosta.

Komissio toteaa joulukuussa vahvistamassaan työohjelmassa, että se torjuu verovilppiä ja veron kiertämistä, jotta varmistetaan, että verot maksetaan siinä maassa, jossa voittoa on syntynyt.

Euroopan parlamentille 15. heinäkuuta 2014 esittämissään poliittisissa suuntaviivoissa puheenjohtaja Juncker totesi:"Sisämarkkinoiden olisi toimittava oikeudenmukaisemmin. Jäsenvaltiot ovat toimivaltaisia päättämään omasta verotusjärjestelmästään, mutta olisi silti lisättävä toimia veron kiertämisen ja veropetosten torjumiseksi, jotta kaikki maksaisivat tasapuolisesti oman osuutensa."

Samaan aikaan komissiolla on käynnissä neljä perusteellista valtiontukitutkimusta (ks. myös tämä), jotka koskevat Alankomaiden, Irlannin ja Luxemburgin tekemiä veropäätöksiä. Aiemmin tässä kuussa komissio käynnisti Belgian verojärjestelmää koskevan tutkimuksen, sillä kyseisessä järjestelmässä monikansalliset yritykset pystyvät vähentämään huomattavasti Belgiassa maksettavaksi tulevaa yritysveroaan. Komissio on myös jo pyytänyt kaikkia jäsenvaltioita toimittamaan tiedot niiden veropäätöskäytännöistään, jotta komissio pystyy arvioimaan, vääristävätkö valikoidusti myönnetyt veroedut kilpailua yhteismarkkinoilla ja missä tällaista tapahtuu.

- asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy -