EU:n tuomioistuimen tuomio työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta

- asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - asianajaja

Ennakkoratkaisupyyntö – Työntekijöiden vapaa liikkuvuus – SEUT 45 artikla – Ulkomailla asuvien työntekijöiden välinen yhdenvertainen kohtelu – Työnantajan maksamien korvausten verovapautuksesta muodostuva veroetu – Arvion perusteella myönnetty etu – Muusta jäsenvaltiosta kuin työpaikan jäsenvaltiosta tulevat työntekijät – Edellytys asumisesta tietyllä etäisyydellä työpaikan jäsenvaltion rajalta

Ennakkoratkaisupyynnön on esittänyt Hoge Raad der Nederlanden (Alankomaat) Ennakkoratkaisupyyntö koskee työntekijöiden vapaata liikkuvuutta Euroopan unionissa koskevien sääntöjen tulkintaa.Pyyntö on esitetty asiassa, jossa valittajana on C. G. Sopora ja vastapuolena Staatssecretaris van Financiën (veroasiain valtiosihteeri) ja jossa on kyse valittajan työntekoon Alankomaissa liittyvän kulukorvausten arvioperusteisen verovapautuksen saamista koskevan vaatimuksen hylkäämisestä.

Unionin tuomioistuin (suuri jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

SEUT 45 artiklaa on tulkittava sillä tavoin, ettei se ole esteenä sellaiselle kansalliselle lainsäädännölle, josta on kyse käsiteltävässä asiassa ja jossa jäsenvaltio säätää ennen sen alueella työskentelyä toisessa jäsenvaltiossa asuneiden työntekijöiden saamasta veroedusta, joka muodostuu ulkomaankulujen korvauksen arvioperusteisesta verovapautuksesta, jonka suuruus on enintään 30 prosenttia veron perusteesta, ja joka myönnetään sillä edellytyksellä, että nämä työntekijät ovat asuneet yli 150 kilometrin etäisyydellä sen rajalta, ellei näitä raja-arvoja ole vahvistettu siten, että tämä verovapautus johtaa järjestelmällisesti todellisten ulkomaankulujen ylikorvaamiseen, mikä ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen on tarkastettava.

Linkki asiaan C-512/13

- asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - asianajaja