EIT:lta neljä päätöstä Suomea koskien

- asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - asianajaja

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on tänään antanut neljä Suomea koskevaa päätöstä, joissa kaikissa valitukset päätettiin jättää tutkittavaksi ottamatta.

Raitkaisuista kaksi koski ne bis in idem -kieltoa. Valittajille oli määrätty veronkorotuksia ja toinen sittemmin tuomittu avunannosta törkeään velallisen epärehellisyyteen ja toinen törkeästä veropetoksesta, törkeästä velallisen epärehellisyydestä ja kirjanpitorikoksesta. EIT katsoi veronkorotus- ja rikosprosessien eronneen riittävällä tavalla toisistaan, eikä ne bis in idem -kieltoa ollut loukattu. Valitukset jätettiin tutkittavaksi ottamatta.
Kolmannessa tapauksessa valittaja oli ollut asianosaisena rikosasiassa ja väitti, että hänen vahingonkorvausvaatimuksensa käsittely oli viivästynyt, eikä sitä varten ollut olemassa tehokasta kansallista oikeussuojakeinoja ja että menettely näin loukkasi oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin ja oikeutta tehokkaaseen kotimaiseen oikeussuojakeinoon. EIT katsoi, että laki oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä olisi tarjonnut valittajalle tehokkaan oikeussuojakeinon ja jätti valituksen tutkittavaksi ottamatta, koska valittaja ei ollut käyttänyt kaikkia kansallisia oikeussuojakeinoja.
Neljännessä tapauksessa oli kysymys siitä, että vangille saapunutta kirjettä ei luovutettu heti hänelle, koska sen epäiltiin sisältävän huumausainetta. Kirje annettiin vangille luettavaksi tai se luettiin hänelle sen saavuttua ja siitä annettiin hänelle kopio. Alkuperäinen kirje annettiin hänen haltuunsa kaksi vuotta myöhemmin. Valittaja väitti, että menettely loukkasi oikeutta kirjeenvaihdon kunnioitukseen. EIT katsoi, että viranomaisilla oli perusteltu syy olla heti antamatta alkuperäistä kirjettä vangille ja jätti tapauksen tutkittavaksi ottamatta.
Ulkoasiainministeriön uutinen asiasta: Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta neljä Suomea koskevaa päätöstä
Päätökset löytyvät EIT:n HUDOC-tietokannasta (http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#) seuraavilla tunnistetiedoilla:
Akerlund v. Finland (no. 20998/13) Hanna Riikka Alasippola v. Finland (no. 39771/12) Robert Alasippola v. Finland (no. 49509/12) Malinen v. Finland (no. 20237/12)

- asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - asianajaja