Yrittäjän perheenjäsenen työttömyysturvaan ehdotetaan parannuksia


asianajaja – asianajotoimisto – Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy – lakiasiaintoimisto – lakitoimisto – lakimies

Hallitus esittää työttömyysturvaan muutoksia, joilla parannettaisiin yrittäjän perheenjäsenen työttömyysturvaa. Työttömyysturvan muutokset koskisivat sellaista yrittäjän perheenjäsentä, jolla ei ole omistusta, ei äänimäärää eikä määräysvaltaa yrityksessä, mutta hän kuitenkin työskentelee perheyrityksessä. Muutokset ovat osa valtioneuvoston julkisen talouden suunnitelmaa vuosille 2019 – 2022, jossa hallituksen tavoitteena on muun muassa parantaa yrittäjien ansioperusteista työttömyysturvaa. Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1. heinäkuuta 2019.

Hallitus antoi asiaa koskevan esityksen eduskunnalle torstaina 15. marraskuuta. Esitys liittyy valtion vuoden 2019 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.
Nykyään työttömyysturvalakia sovellettaessa henkilö, joka työskentelee perheen yrityksessä, voi olla yrittäjä. Näin voi olla, vaikka hän ei omista yrityksestä mitään eikä käytä siinä määräysvaltaa. Tämä johtaa siihen, että henkilön työttömyysturvaoikeus poikkeaa palkansaajan työttömyysturvaoikeudesta. Esityksessä ehdotetaan, että tällainen henkilö olisi jatkossa palkansaaja myös, kun häneen sovelletaan työttömyysturvalakia.
Esityksessä ehdotetaan, että työttömyyspäivärahaoikeuden niin kutsuttu työssäoloehto olisi yrittäjän ei omistavaksi perheenjäseneksi määritellyn henkilön kohdalla 52 kalenteriviikkoa. Työssäoloehdon tulisi kertyä aikana, jolloin henkilöllä ei ole ollut omistusta tai määräysvaltaa kyseisessä yrityksessä. Ehdotettua työssäoloehtoa ja muita palkansaajia koskevaa, 26 kalenteriviikon mittaista työssäoloehtoa ei voisi yhdistää.
Muutos selkiyttäisi sitä, minkä työttömyyskassan jäsenenä henkilö voi kerryttää oikeuttaan ansioperusteiseen työttömyyspäivärahaan. Se lieventäisi ehtoja, joiden on täytyttävä, jotta henkilö katsotaan olevan työtön.
Esityksessä ei ehdoteta muutoksia työttömyysturvaoikeuden syntymiseen sellaisille henkilöille, jotka omistavat pienenkin osuuden perheen yrityksestä taikka joilla on kyseisessä yrityksessä määräysvaltaa. Siinä ei myöskään ehdoteta muutoksia nyt voimassa oleviin palkansaajia koskeviin työttömyysturvan ehtoihin, esimerkiksi työssäoloehtoon.
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta yrittäjien ei omistavien perheenjäsenten työttömyysturvan kehittämiseksi HE 236/2018
Usein kysyttyä yrittäjän perheenjäsenen työttömyysturvan muutosehdotuksesta (VN)

asianajaja – asianajotoimisto – Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy – lakiasiaintoimisto – lakitoimisto – lakimies – Helsinki – Espoo – Vantaa – lakimies – lakitoimisto – lakiasiaintoimisto – Helsinki – Espoo – Vantaa – sopimusoikeus – konkurssi – saneeraus – talousrikos – vahingonkorvaus – yritysjuridiikka – liikejuridiikka – työoikeus – yhtiöoikeus – lakipalvelut – asianajopalvelut – vahingonkorvausoikeus – rikosoikeus