_Yhtiön kanne oli selvästi perusteeton

Hovioikeus hyväksyi käräjäoikeuden perustelut ja johtopäätökset siltä osin kuin käräjäoikeus oli katsonut kanteen olevan selvästi perusteeton ja perustuvan notorisesti epätosiin ja mahdottomiin väitteisiin ja vastuurakenteisiin. Aihetta käräjäoikeuden tuomion muuttamiseen ei ollut. (Vailla lainvoimaa 31.5.2022)

Helsingin hovioikeus 31.5.2022
Tuomio Nro 731
Diaarinumero S 19/74
Ratkaisu, johon on haettu muutosta Helsingin käräjäoikeus 9.11.2018 nro 63007
Asia Riita-asia
Valittaja X Oy
Vastapuoli Y Ab

Käräjäoikeuden ratkaisu
Helsingin käräjäoikeus on 9.11.2018 antamallaan tuomiolla nro 63007 hylännyt X Oy:n kanteen selvästi perusteettomana haastetta antamatta.

X Oy oli haastehakemuksessaan esittänyt vastaaja Y Ab:ta kohtaan samat vaatimukset kuin asiassa L 14/54515 L Oy:tä vastaan (hovioikeudessa vireillä diaarinumerolla S 18/2740). X Oy oli pyytänyt, että asiat käsitellään yhdessä.

X Oy oli katsonut Y Ab:n vastaaja-aseman perustuvan siihen, että L Oy oli Y Ab:n kokonaan omistama tytäryhtiö. Vireillä olleiden konsernijärjestelyjen vuoksi kantajayhtiö oli epäillyt L Oy:n kykyä vastata velvoitteistaan ja ilmeisesti samaistanut tytäryhtiö L Oy:n ja emoyhtiö Y Ab:n vastuut.

Käräjäoikeus oli asiassa L 14/54515 hylännyt X Oy:n omaisuuden palauttamista koskevat vaatimukset selvästi perusteettomina, koska yhtiö oli osittain vaatinut omaisuutta, jota se ei omistanut ja joka tapauksessa omaisuutta, joka ei ollut L Oy:n tai muidenkaan vastaajien hallussa. Kantajan muut vaatimukset oli hylätty vanhentuneina tai jätetty tutkimatta käräjäoikeuden toimivaltaan kuulumattomina.

Käräjäoikeus on tässä asiassa hylännyt X Oy:n kanteen selvästi perusteettomana haastetta antamatta, koska vaatimukset olivat perustuneet samoihin tapahtumiin kuin asiassa L 14/54515 ja koska emoyhtiö Y Ab L Oy:n osakkeenomistajana ei ollut vastuussa tytäryhtiönsä velvoitteista. Käräjäoikeus on katsonut, että kanne oli oikeudellisesti perusteeton ja perustui notorisesti epätosiin ja mahdottomiin väitteisiin ja vastuurakenteisiin.

Valitus ja sen täydennys
X Oy on vaatinut, että käräjäoikeuden tuomio kumotaan ja asia palautetaan käräjäoikeuteen. Lisäksi X Oy on vaatinut, että Y Ab velvoitetaan korvaamaan sen oikeudenkäyntikulut hovioikeudessa 1.227,60 eurolla korkoineen.

Kanne ei ollut oikeudenkäymiskaaren 5 luvun 6 §:n 2 momentin mukaisesti selvästi perusteeton. Kanteen hylkääminen haastetta antamatta oli poikkeuksellinen menettely, joka edellytti selviä ja riidattomia perusteita.

Kyse ei ollut samasta asiasta kuin käräjäoikeuden asiassa L 14/54515. X Oy oli prosessiekonomisista syistä pyytänyt kanteiden käsittelemistä yhdessä. Y Ab:lla oli oma vastuuperuste, joka oli tullut tutkia. Y Ab oli tullut Helsingin hovioikeuden tuomioiden 30.8.2012 nro 2225 ja 23.4.2014 nro 897 johdosta tietoiseksi siitä, että sen tytäryhtiön L Oy:n hankkima omaisuus oli kuulunut X Oy:lle. Y Ab oli tästä huolimatta myynyt omaisuuden kolmannelle. Y Ab:n vastuuperuste oli oikeudellisesti olemassa ja kanteen menestyminen oli riippuvainen siitä, miten asiassa esitettävä näyttö tulisi arvioida.

Kanne ei perustunut samaistamiseen vaan osakeyhtiöoikeudelliseen orgaanivastuuseen. Y Ab:n hallituksessa toimineet henkilöt olivat päättäneet, että L Oy osti N Oy:ltä X Oy:lle kuulunutta omaisuutta tietoisena siitä, että N Oy:n saantoa oli syytä varoa laittomaksi. Y Ab vastasi toimitusjohtajan ja hallituksen jäsenten aiheuttamista vahingoista.

Vastauksen pyytäminen
Asia on ratkaistu vastausta pyytämättä.

Hovioikeuden ratkaisu
Perustelut
Asiassa sovellettavaksi tulevan, käräjäoikeuden tuomion antamishetkellä 9.11.2018 voimassa olleen oikeudenkäymiskaaren (1052/1991) 5 luvun 6 §:n 2 momentin mukaan tuomioistuimen on haastetta antamatta heti hylättävä kanne tuomiolla, jos kantajan vaatimus on selvästi perusteeton.

Sanottua lainkohtaa on muutettu 1.1.2019 voimaan tulleella lailla 422/2018.

Oikeudenkäymiskaaren 5 luvun 6 §:n 2 momentti kuuluu nyt seuraavasti: Tuomioistuimen on hylättävä kanne tuomiolla siltä osin kuin se on selvästi perusteeton. Voimassa olevan lain esitöiden (HE 200/2017 vp s. 38) mukaan momentista poistettiin tarpeettomana vaatimus siitä, että kanne oli hylättävä ”haastetta antamatta heti”, mutta asiallisesti momenttia ei ollut tarkoitus muuttaa.

Lain 1052/1991 esitöiden mukaan perusteettomuudella tarkoitetaan sitä, että vaatimus ei perustu lakiin ja että ilmoitetusta perusteesta ei voi seurata pyydettyä seuraamusta. Lisäksi perusteettomuudella tarkoitetaan sitä, että vaatimuksen perusteet eivät vastaa yleisesti tiedossa olevia seikkoja. (HE 15/1990 vp s. 54)

Hovioikeus hyväksyy käräjäoikeuden perustelut ja johtopäätökset siltä osin kuin käräjäoikeus on katsonut kanteen olevan selvästi perusteeton ja perustuvan notorisesti epätosiin ja mahdottomiin väitteisiin ja vastuurakenteisiin. Aihetta käräjäoikeuden tuomion muuttamiseen ei ole.

Tuomiolauselma
Käräjäoikeuden tuomiota ei muuteta.

X Oy:n vaatimus oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta hovioikeudessa asian näin päättyessä hylätään.