Vuokrasopimus oli purettavissa maksamattomien vuokrien vuoksi varoitusta antamatta - käräjäoikeuden tuomiota muutettiin

asianajaja - asianajotoimisto - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto - lakimies

Riidatonta oli, että vuokralaiset olivat laiminlyöneet maksaa marraskuun 2017, joulukuun 2017 ja tammikuun 2018 vuokran. Kysymys oli laiminlyönnistä, jolla ei ollut vähäinen merkitys. Vuokranantajalla oli siten ollut oikeus purkaa vuokrasopimus. Koska vuokrasopimus oli purettu, vuokralaiset oli velvoitettava muuttamaan huoneistosta heti häädön uhalla. Vuokralaiset velvoitettiin yhteisvastuullisesti korvaamaan vuokranantajan oikeudenkäyntikulut KO:ssa 3.961,80 eurolla ja HO:ssa 1.339,20 eurolla korkolain mukaisine viivästyskorkoineen. (Vailla lainvoimaa 5.11.2018)

Helsingin hovioikeus 5.11.2018
Tuomio Nro 1429
Diaarinumero S 18/1997
Ratkaisu, johon on haettu muutosta
Tuusulan käräjäoikeus 29.6.2018 nro 6569
Asia Vuokrasopimuksen purkaminen ja häätö
Valittaja C
Vastapuolet B, A
"Asian käsittely hovioikeudessa
C:lle on myönnetty jatkokäsittelylupa 28.8.2018.
Valitus
C on vaatinut, että hänen sekä A:n ja B:n välinen vuokrasopimus, koskien asuntoa osoitteessa *, puretaan ja että A ja B velvoitetaan häädön uhalla jättämään huoneisto C:n vapaaseen hallintaan. Lisäksi C on vaatinut, että A ja B velvoitetaan yhteisvastuullisesti korvaamaan hänen oikeudenkäyntikulunsa käräjäoikeudessa 4.073,40 eurolla ja hovioikeudessa 1.339,20 eurolla, molemmat määrät korkoineen.
A ja B olivat laiminlyöneet suorittaa marraskuun 2017, joulukuun 2017 ja tammikuun 2018 vuokrat sovitussa ajassa. Laiminlyönnillä ei ollut vähäinen merkitys.
Asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain 62 §:n 1 momentin nojalla vuokranantajalla oli oikeus purkaa vuokrasopimus mainitun lain 61 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaisesti vuokranmaksun laiminlyönnin perusteella antamatta kirjallista varoitusta.
Vastaus
B ja A ovat vaatineet, että valitus hylätään.
Käräjäoikeuden tuomio oli oikea.
Lisäkirjelmät
A ja B ovat lisäkirjelmässään 19.9.2018 vaatineet, että C:n oikeudenkäyntikuluvaatimus joka tapauksessa hylätään 110 euroa ylittäviltä osin, koska asiassa oli kysymys oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 8 c §:n ja 8 d §:n mukaisesta häätöä koskevasta asiasta, eikä asiassa ollut painavia syitä velvoittaa A:ta ja B.tä suorittamaan vastapuolen kuluja enempää kuin 110 euroa.
C on lisäkirjelmässään 19.9.2018 katsonut, että A:n ja B:n velvoittamiselle suorittamaan oikeudenkäyntikuluja enemmän kuin 110 euroa oli painavia syitä, koska A ja B olivat suhtautuneet piittaamattomasti velvollisuuteensa muuttaa asunnosta ja suoriutua vuokralaisen velvollisuuksista. Lisäksi A ja B olivat riitauttaneet purkuvaatimuksen vetoamalla sosiaaliseen suoritusesteeseen ja jättämällä sittemmin esittämättä siitä mitään todistelua.
Hovioikeuden ratkaisu
Perustelut
Asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain 61 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan vuokranantajalla on oikeus purkaa vuokrasopimus muun ohella, jos vuokralainen laiminlyö suorittaa vuokran säädetyssä tai sovitussa ajassa. Pykälän 3 momentin mukaan jos purkamisperusteen aiheuttaneella menettelyllä on vähäinen merkitys, ei oikeutta vuokrasopimuksen purkamiseen kuitenkaan ole.
Mainitun lain 62 §:n 1 momentin mukaan vuokranantaja ei saa purkaa vuokrasopimusta 61 §:n 1 momentin 3–6 kohdassa säädetyllä perusteella, ellei vuokranantaja ole antanut vuokralaiselle kirjallista varoitusta. Hovioikeus toteaa, että toisin kuin käräjäoikeus on katsonut, vuokranantaja saa purkaa vuokrasopimuksen 61 §:n 1 momentin 1 kohdan nojalla eli vuokranmaksun laiminlyönnin perusteella kirjallista varoitusta antamatta.
Riidatonta on, että A ja B ovat laiminlyöneet maksaa marraskuun 2017, joulukuun 2017 ja tammikuun 2018 vuokran. Kysymys on laiminlyönnistä, jolla ei ole vähäinen merkitys. C:llä on siten ollut oikeus purkaa vuokrasopimus. Koska vuokrasopimus on purettu, A ja B on velvoitettava muuttamaan huoneistosta heti häädön uhalla.
Asian näin päättyessä A ja B ovat oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 1 §:n ja 16 §:n 1 momentin nojalla velvoitettava korvaamaan C:lle tarpeellisista toimenpiteistä johtuvat kohtuulliset oikeudenkäyntikulut. Vastoin C:n asiamiehen laskussa esitettyä käräjäoikeuden pääkäsittelypöytäkirjasta ilmenee, että pääkäsittely on kestänyt kaksi tuntia. C:n avustajan tuntipalkkio 180 euroa on kohtuullinen.
Asiaa ei ole ratkaistu käräjäoikeudessa valmistelua jatkamatta. A ja B ovat käräjäoikeudessa riitauttaneet vuokrasopimuksen purkua ja häätöä koskevan vaatimuksen perusteilla, joilla ei ole ollut asiassa merkitystä. He ovat siten pitkittäneet oikeudenkäyntiä ja aiheuttaneet kantajalle lisää oikeudenkäyntikuluja. Tähän nähden asiassa on painavia syitä velvoittaa A ja B suorittamaan C:n oikeudenkäyntikulut täysimääräisesti.
Päätöslauselma
Muutokset käräjäoikeuden tuomioon:
C:n sekä A:n ja B:n välinen vuokrasopimus koskien asuntoa osoitteessa * puretaan. A ja B velvoitetaan häädön uhalla jättämään huoneisto C:n vapaaseen hallintaan.
A ja B velvoitetaan yhteisvastuullisesti korvaamaan C:n oikeudenkäyntikulut käräjäoikeudessa 3.961,80 eurolla korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen kuukauden kuluttua hovioikeuden ratkaisun antamisesta lukien.
Muilta osin käräjäoikeuden tuomioon ei ole haettu muutosta. A ja B velvoitetaan yhteisvastuullisesti korvaamaan C:n oikeudenkäyntikulut hovioikeudessa 1.339,20 eurolla korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen kuukauden kuluttua hovioikeuden ratkaisun antamisesta lukien.
Valtion varoista maksetaan oikeustieteen maisteri OTM:lle palkkioksi A:n ja B:n avustamisesta hovioikeudessa vaaditut 330 euroa ja arvonlisäveron osuutena 79,20 euroa, mitkä määrät asian lopputulos huomioon ottaen jäävät valtion vahingoksi.
Muutoksenhaku
Muutosta tähän ratkaisuun saadaan hakea korkeimmalta oikeudelta valittamalla vain, jos korkein oikeus niillä erityisillä perusteilla, jotka ilmenevät oheisesta valitusosoituksesta, myöntää valitusluvan."

asianajaja - asianajotoimisto - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto - lakimies