Verotusmenettelyä koskeviin säännöksiin muutoksia – voimaan 1.1.2019 ja 1.11.2019 alkaen

asianajaja - asianajotoimisto - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto - lakimies

Valtioneuvosto esitti torstaina 8.11.2018, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain verotusmenettelystä annetun lain, lain oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain 56 §:n, lain ennakkoperintälain 6 a §:n ja lain verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 5 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019 kuitenkin siten, että verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta annetun lain 15 d §:n 2 ja 3 momentin sekä 22 a §:n 6 momentin muutokset tulevat voimaan 1 päivänä marraskuuta 2019.

Hallituksen esityksen mukaan verotusmenettelystä annettuun lakiin, oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annettuun lakiin ja ennakkoperintälakiin lisättäisiin säännös, joka antaa Verohallinnolle mahdollisuuden antaa päätöksiä ja muita asiakirjoja tiedoksi sähköisesti, jos verovelvollinen on antanut tähän suostumuksen.
Verotusmenettelystä annetussa laissa säädettyä rakentamisilmoitukseen liittyvää menettelyä ehdotetaan muutettavaksi. Rakennuttajana toimivalla luonnollisella henkilöllä ei enää olisi velvollisuutta esittää loppukatselmuksen yhteydessä rakennusvalvontaviranomaiselle Verohallinnon antamaa todistusta rakentamisilmoituksen tekemisestä. Samalla kumottaisiin säännös, jonka mukaan rakennusvalvontaviranomainen on velvollinen ilmoittamaan Verohallinnolle, jos loppukatselmuksen yhteydessä ei esitetä todistusta. Verohallinto valvoisi rakentamisilmoitusten antamista Väestörekisterikeskukselta saatavien tietojen avulla.
Verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain tuloverotuksen julkisia tietoja koskevaan pykälään tehtäisiin tekninen täsmennys, jonka mukaan huojennettu viivästyskorko tai palautuskorko ei sisälly julkisiin tietoihin maksuunpantujen verojen määristä eikä julkisiin tietoihin veronkannossa maksettavista ja palautettavista määristä. Sähköistä tiedoksiantoa ja julkisia verotustietoja koskevien muutosten on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2019 alusta. Rakentamisilmoitusta koskevan muutoksen on tarkoitus tulla voimaan 1 päivänä marraskuuta 2019.
Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eräiden verotusmenettelyä koskevien säännösten muuttamisesta (HE 140/2018 vp; EV 82/2018 vp) (VN)
HE 140/2018 ja käsittelytiedot eduskunnassa

asianajaja - asianajotoimisto - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto - lakimies