Verohallinto julkaisi päätöksen veroilmoituksessa olevan virheen korjaamisesta ja päätöksen veron määräämättä tai päätöksen oikaisun tekemättä jättämisestä oma-aloitteisessa verotuksessa


asianajaja – asianajotoimisto – Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy – lakiasiaintoimisto – lakitoimisto – lakimies

Verohallinnon päätös veroilmoituksessa olevan virheen korjaamisesta
Versiohistoria
Antopäivä 19.11.2018
Diaarinumero VH/2069/00.01.00/2018
Voimassaolo 1.1.2019 - Toistaiseksi
"Verohallinto on oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain (768 /2016) 25 §:n 5 momentin nojalla määrännyt:
1 §
Veroilmoituksessa olevan virheen korjaaminen oikaisuilmoituksella
Verovelvollinen korjaa veroilmoituksessa olevan virheen antamalla oikaisuilmoituksen sille verokaudelle, jolle virhe kohdistuu. Verovelvollisen on ilmoitettava oikaisuilmoituksella korjauksen syy silloin, kun korjataan arvonlisäveron tietoja.
Oikaisuilmoitus annetaan verolajeittain erikseen. Ennakonpidätykset ja lähdeverot eläkkeistä ja etuuksista katsotaan yhdeksi verolajiksi samalla tavalla kuin määrättäessä myöhästymismaksua oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain 35 §:n nojalla. Eläkkeiden ja etuuksien oikaisuilmoituksella on ilmoitettava uudelleen sekä ennakonpidätysten että lähdeverojen määrä.
Oikaisuilmoitus annetaan Verohallinnon vahvistamalla veroilmoituksella, jolla ilmoitetaan korjattavan verolajin verokauden oikeat luvut kokonaisuudessaan sekä korjauksen syy tälle varatussa kohdassa.
Oikaisuilmoitus korvaa verokaudelle aiemmin annetun kyseistä verolajia koskevan veroilmoituksen.
Kun korjataan sekä veroilmoituksella ilmoitetun veron määrää että sen perustetta, kohdistetaan molemmat korjaukset samalle verokaudelle.
Niissä tilanteissa, joissa oikaisuilmoituksella ilmoitettu korjattu veron määrä johtaa negatiiviseen veron määrään, Verohallinto kohdistaa muuta kuin arvonlisäveroa koskevan korjauksen sellaiselle verokaudelle, jolta verovelvollisella on saman verolajin maksettavaa veroa. Verohallinto kohdistaa veron ensisijaisesti niille oikaisuilmoituksella korjattua verokautta aikaisemmille verokausille, joilta verovelvollisella on saman verolajin maksettavaa veroa.
Jos veroilmoituksella ilmoitettu veron määrä on oikein, mutta sen perusteessa tai muussa tiedossa on virhe, virhe korjataan oikaisuilmoituksella sille verokaudelle, jolle virhe kohdistuu.
Korjaukset, joilla muutetaan verolajia, on aina korjattava oikaisuilmoituksella sille verokaudelle, jolle virhe kohdistuu.
2 §
Vähäisen virheen korjaaminen
Verovelvollinen voi korjata taloudelliselta merkitykseltään vähäisen virheen viimeistään virheen havaitsemiskuukautta seuraavana veroilmoituksen määräpäivänä annettavalla veroilmoituksella. Virhe tulee korjata riippumatta siitä, onko verovelvollisella kyseisellä ilmoituksella muuta ilmoitettavaa.
Vähäisen virheen korjaamisesta ei saa seurata muussa verolajissa kuin arvonlisäverossa negatiivisen veron määrää
Jos virhettä ei 2 momentista johtuvista syistä voi korjata siten kuin 1 momentissa säädetään, muun kuin arvonlisäveroa koskevan vähäisen virheen voi ilman aiheetonta viivytystä korjata seuraavilta verokausilta annettavissa veroilmoituksissa sitä mukaa kuin verovelvollisella on seuraaville verokausille ilmoitettavana saman verolajin maksettavaa veroa.
3 §
Vähäisen virheen määrä
Virhe on taloudelliselta merkitykseltään vähäinen, jos verokaudelle liikaa ilmoitetun tai ilmoittamatta jääneen veron määrä on enintään 500 euroa. Verovelvollinen voi korjata samalla kertaa useaa verokautta koskevan saman verolajin virheen, jos yhdelle verokaudelle kohdistuneiden virheiden määrä on enintään 500 euroa.
Vähäisen virheen euroraja arvioidaan jokaisen verolajin osalta erikseen.
4 §
Voimaantulo
Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019.
Päätöksellä kumotaan Verohallinnon päätös veroilmoituksessa olevan virheen korjaamisesta (1222/2016).
Päätöstä sovelletaan ensimmäisen kerran 1.1.2019 alkavalta verokaudelta annettavien tietojen korjaamiseen.
Aikaisemmilta verokausilta annettujen tietojen korjaamiseen sovelletaan päätöksen voimaan tullessa voimassa olleita määräyksiä.
Helsingissä 19 päivänä marraskuuta 2018
Verohallinnon päätös veron määräämättä tai päätöksen oikaisun tekemättä jättämisestä oma-aloitteisessa verotuksessa
Versiohistoria
Antopäivä 16.11.2018
Diaarinumero VH/2071/00.01.00/2018
Voimassaolo 1.1.2019 - Toistaiseksi
Verohallinto on oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain (768/2016) 50 §:n 3 momentin nojalla määrännyt:
1 §
Verohallinto voi jättää veron määräämättä tai päätöksen oikaisun tekemättä verovelvollisen vahingoksi, jos veron määrää on pidettävä vähäisenä eikä verotuksen tasapuolisuus tai laiminlyönnin laatu vaadi veron määräämistä tai päätöksen oikaisua.
2 §
Veron määräämättä tai päätöksen oikaisun tekemättä jättämisen edellytyksiä harkittaessa on otettava huomioon se, että verovelvollisia ei aseteta eriarvoiseen asemaan. Harkinnassa on otettava huomioon myös verovelvollisen virheellisen menettelyn toistuvuus sekä se, onko virhe verovelvollisen toiminnan kannalta keskeinen.
Muun veron kuin arpajaisveron määrää on kuitenkin, jos erityisestä syystä ei muuta johdu, pidettävä vähäisenä, kun se on pienempi kuin 800 euroa.
Vero jätetään määräämättä tai päätöksen oikaisu tekemättä työnantajasuoritusten osalta veron yhteismäärän perusteella. Työnantajasuoritusten osalta edellä 2 momentissa tarkoitetun veron määrässä otetaan huomioon suorituksen saajan kalenterivuoden aikana saamat suoritukset. Suorituksen maksajan osalta otetaan huomioon laiminlyötyjen verojen yhteismäärä kalenterivuoden aikana.
3 §
Vero on määrättävä tai päätös on oikaistava, jos verovelvollinen on tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta laiminlyönyt taikka toiminut vastoin oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetussa laissa, oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetussa asetuksessa (1355/2016) tai tulotietojärjestelmästä annetussa laissa (53/2018) hänelle säädettyjä velvollisuuksia.
4 §
Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019.
Päätöksellä kumotaan Verohallinnon päätös veron määräämättä tai päätöksen oikaisun tekemättä jättämisestä oma-aloitteisessa verotuksessa (1205/2016).
Päätöstä sovelletaan ensimmäisen kerran veron määräämättä tai päätöksen oikaisun tekemättä jättämiseen 1.1.2019 alkavalta verokaudelta.
Aikaisempiin verokausiin sovelletaan päätöksen voimaan tullessa voimassa olleita määräyksiä.
Helsingissä 16 päivänä marraskuuta 2018"

asianajaja – asianajotoimisto – Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy – lakiasiaintoimisto – lakitoimisto – lakimies – Helsinki – Espoo – Vantaa – lakimies – lakitoimisto – lakiasiaintoimisto – Helsinki – Espoo – Vantaa – sopimusoikeus – konkurssi – saneeraus – talousrikos – vahingonkorvaus – yritysjuridiikka – liikejuridiikka – työoikeus – yhtiöoikeus – lakipalvelut – asianajopalvelut – vahingonkorvausoikeus – rikosoikeus – liikejuridiikan ammattilainen – lakiasiaintoimistot