Verohallinnon päätös pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmässä hoidettavista tehtävistä


asianajaja – asianajotoimisto – Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy – lakiasiaintoimisto – lakitoimisto – lakimies

Päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019.

Antopäivä 11.12.2018
Diaarinumero VH/2736/00.01.00/2018
Voimassaolo 1.1.2019 - Toistaiseksi
Verohallinto on pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmästä annetun lain (658/2004) 2 §:n 4 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 519/2010, päättänyt:
1 §
Palvelujärjestelmässä käsiteltävät suoritukset
Palvelujärjestelmässä voidaan hoitaa vain ne pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmästä annetun lain (658/2004) 2 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetut tehtävät, jotka liittyvät seuraavien suoritusten maksuun:
Suomessa yleisesti verovelvolliselle maksettu palkka lukuun ottamatta tuloverolain (1535/1992) 33 b §:n 3 momentissa tarkoitettua työpanokseen perustuvaa osinkoa tai työpanokseen perustuvaa ylijäämää, tuloverolain 66 §:ssä tarkoitetusta työsuhteeseen perustuvasta osakeannista ja työsuhdeoptiosta saatua etua, tuloverolain 74 §:ssä tarkoitettua merityötuloa, tuloverolain 77 §:ssä tarkoitettua ulkomaantyötuloa, ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta annetussa laissa (1551/1995) tarkoitettua palkkatuloa, ennakkoperintälain (1118/1996) 9 §:n 2 momentissa tarkoitetun sijaismaksajan maksamaa palkkaa, palkkaturvalain (866/1998) ja palkkaturva-asetuksen (1276/2009) nojalla työntekijälle palkkaturvana maksettua palkkaa sekä julkisyhteisön maksamaa palkkaa;
muun suomalaisen työnantajan kuin julkisyhteisön rajoitetusti verovelvolliselle maksama palkka lukuun ottamatta tuloverolain 33 b §:n 3 momentissa tarkoitettua työpanokseen perustuvaa osinkoa tai työpanokseen perustuvaa ylijäämää, tuloverolain 66 §:ssä tarkoitetusta työsuhteeseen perustuvasta osakeannista ja työsuhdeoptiosta saatua etua, ennakkoperintälain 9 §:n 2 momentissa tarkoitetun sijaismaksajan maksamaa palkkaa, palkkaturvalain ja palkkaturva-asetuksen nojalla työntekijälle palkkaturvana maksettua palkkaa, osakepalkkiota sekä esiintyvälle taiteilijalle tai urheilijalle henkilökohtaisesta toiminnasta maksettua korvausta;
kotitalouden maksama ennakkoperintälain 25 §:ssä tarkoitettu työkorvaus, jos työkorvauksen saaja on merkitty ennakkoperintärekisteriin;
muun kuin kotitalouden maksama ennakkoperintälain 25 §:ssä tarkoitettu työ- ja käyttökorvaus, jos sen saajaa ei ole merkitty ennakkoperintärekisteriin;
yleisesti verovelvolliselle maksettu urheilijan palkka;
yleishyödyllisen yhteisön maksama tuloverolain 71 §:n 3 momentissa tarkoitettu matkakustannusten korvaus.
Edellä 1 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuihin suorituksiin liittyvät tehtävät voidaan hoitaa palvelujärjestelmässä vain silloin, kun palkansaaja ei esitä lähetetyn työntekijän todistusta tai Kansaneläkelaitoksen päätöstä siitä, että hän ei kuulu Suomen sosiaaliturvaan.
Lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetussa laissa (1128/1996) tarkoitettua yksityisen hoidon tukea saava kotitalous voi hoitaa palvelujärjestelmässä maksamaansa palkkaan ja hoidon tuottajalle maksettuun yksityisen hoidon tukeen liittyvät työnantajavelvoitteet.
2 §
Ammattiyhdistyksen jäsenmaksujen laskeminen
Työnantaja, joka käyttää palvelujärjestelmää, voi järjestelmän avulla laskea ammattiyhdistyksen jäsenmaksut työntekijän palkasta, jos työntekijä on antanut siihen valtuutuksen työnantajalle.
3 §
Kotitalousvähennystietojen ilmoittaminen
Kotitalous, joka käyttää palvelujärjestelmää, voi ilmoittaa järjestelmän avulla kotitalousvähennyksen vähentämiseksi tarvittavat tuloverolain 127 b §:n 1 kohdassa tarkoitetut tiedot palkasta ja palkan sivukuluista Verohallinnolle.
4 §
Palvelujärjestelmän ulkopuolelle rajatut tehtävät
Palvelujärjestelmässä ei voida hoitaa seuraavia pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmästä annetun lain 2 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitettuja tehtäviä:
työntekijän sairausajan palkkatietojen ilmoittamista Kansaneläkelaitokselle;
ammattiyhdistyksen jäsenmaksujen ilmoittamista ammattiyhdistyksille.
Lakisääteiseen tapaturmavakuutusjärjestelmään ja yleissitoviin työehtosopimuksiin sisältyvään työntekijän ryhmähenkivakuuttamiseen liittyviä työnantajavelvoitteita voidaan hoitaa palvelujärjestelmän internetlinkkien avulla suoraan tapaturmavakuutusyhtiöiden verkkosivuilla.
5 §
Palvelujärjestelmän piiriin kuuluvat työeläkevakuutusyhtiöt
Palvelujärjestelmässä ovat mukana seuraavat työeläkevakuutusyhtiöt: Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ja Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas.
6 §
Tunnistautuminen palveluun
Palveluun tunnistaudutaan Suomi.fi-tunnistuksen mahdollistamilla tunnistautumistavoilla.
7 §
Voimaantulo
Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019. Päätöksellä kumotaan Verohallinnon päätös pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmässä hoidettavista tehtävistä (1145/2014).

asianajaja – asianajotoimisto – Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy – lakiasiaintoimisto – lakitoimisto – lakimies – Helsinki – Espoo – Vantaa – lakimies – lakitoimisto – lakiasiaintoimisto – Helsinki – Espoo – Vantaa – sopimusoikeus – konkurssi – saneeraus – talousrikos – vahingonkorvaus – yritysjuridiikka – liikejuridiikka – työoikeus – yhtiöoikeus – lakipalvelut – asianajopalvelut – vahingonkorvausoikeus – rikosoikeus – liikejuridiikan ammattilainen – lakiasiaintoimistot