Verohallinnolta kaksi uutta kannanottoa: Omaishoidon menot ja Perhepäivähoitajien menot


asianajaja – asianajotoimisto – Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy – lakiasiaintoimisto – lakitoimisto – lakimies

Omaishoidon menot -kannanotossa kerrotaan omaishoidon menojen vähentämisestä verotuksessa. Perhepäivähoitajien menot kannanotossa kerrotaan kunnallisten ja yksityisten perhepäivähoitajien menojen vähentämisestä.

Omaishoidon menot
Antopäivä 16.11.2018
Diaarinumero VH/2460/00.01.00/2018
Asian kuvaus
Tässä kannanotossa kerrotaan omaishoidon menojen vähentämisestä verotuksessa.
Taustaa
Omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005) 5 §:n mukaan omaishoitajalle suoritetaan hoitopalkkiota, jonka taso määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden mukaan. Hoitopalkkio on omaishoitajan veronalaista ansiotuloa (työkorvausta). Hoitopalkkiota ei suoriteta hoidosta aiheutuneiden kustannusten kattamiseksi.
Kannanotto
Hoidosta aiheutuneet kustannukset ovat lähtökohtaisesti hoidettavan omia menoja. Esimerkiksi kulut hoidettavan käynnistä lääkärissä ovat luonteeltaan hoidettavan omia kustannuksia, vaikka omaishoitaja olisi seurannut saattajana mukana. Tällaiset kulut ovat hoidettavan vähennyskelvottomia elantomenoja, joita omaishoitajakaan ei voi vähentää verotuksessaan, vaikka hän olisi ne maksanut.
Jos omaishoitajana on puoliso tai alaikäisen lapsen vanhempi, hoidettavan puolesta maksetut kulut ovat yleensä vähennyskelvottomia myös sillä perusteella, että niiden suorittamisen katsotaan perustuvan puolisoiden tai vanhemman ja lapsen väliseen elatusvelvollisuuteen.
Jos omaishoitaja ei asu hoidettavan luona, hänelle voi aiheutua matkakustannuksia käynneistä hoidettavan luona. Tällaiset kustannukset omaishoitaja voi vähentää verotuksessa asunnon ja varsinaisen työpaikan välisten matkojen kustannuksina tuloverolain 93 §:ssä säädetyin rajoituksin. Matkakustannuksista on kerrottu tarkemmin Verohallinnon ohjeessa Matkakustannusten vähentäminen palkansaajan verotuksessa.
Perhepäivähoitajien menot
Antopäivä 16.11.2018
Diaarinumero VH/2461/00.01.00/2018
Asian kuvaus
Tässä kannanotossa kerrotaan kunnallisten ja yksityisten perhepäivähoitajien menojen vähentämisestä.
Kannanotto
Kunnalliset perhepäivähoitajat
Omassa kodissaan työskentelevälle kunnalliselle perhepäivähoitajalle hyväksytään tulon hankkimisesta aiheutuneina menoina vähennykseksi työnantajan maksamat kustannuskorvaukset maksetun määräisenä ilman eri selvitystä.
Kustannuskorvauksen ulkopuolelle jäävät tulonhankkimiskulut perhepäivähoitaja voi vähentää verotuksessa erillisen selvityksen perusteella. Jos kunta on kuitenkin korvannut perhepäivähoitajalle jonkin tulonhankkimiskulun normaalin kustannuskorvauksen lisäksi, tällaisesta kulusta ei myönnetä vähennystä.
Suomen Kuntaliitto antaa vuosittain kunnille suosituksen perhepäivähoitajille maksettavasta kustannuskorvauksesta. Tästä huolimatta kuntien tapa maksaa kustannuskorvausta perhepäivähoitajille vaihtelee jonkun verran kunnasta toiseen. Korvaus jakaantuu korvaukseen lapsen ravintokustannuksista ja korvaukseen muista kuluista.
Lapsen ravintokulut sisältyvät yleensä kunnan maksamaan kustannuskorvaukseen. Jos lapsella on tarve erityisruokavalioon, tarve määritellään tavallisesti hoitosopimuksessa ja erityisruokavalion aiheuttamat lisäkustannukset sisällytetään työnantajan maksamaan kustannuskorvaukseen korottamalla korvausta. Jos lisäkustannukset eivät sisälly korvattuihin määriin, asiantuntijan hoitolapselle määrittelemän erityisruokavalion (esimerkiksi keliakian tai usean eri sairauden aiheuttaman ruokavalion) aiheuttama lisäkustannus vähennetään verovelvollisen esittämän erillisen selvityksen perusteella.
Kustannuskorvauksen muita kustannuksia koskeva osuus sisältää korvauksen muista kuin ravintoaineista aiheutuvista tavanomaisista menoista. Tällaisia menoja ovat esimerkiksi huoneiston käytöstä, sähköstä, vedestä, lämmöstä, askartelutarvikkeista ja lapsen hoitoon liittyvistä puheluista aiheutuvat menot.
Kustannuskorvauksen lisäksi voidaan erillisen selvityksen perusteella vähentää esimerkiksi seuraavanlaisia kuluja:
erityishankintojen, kuten esim. kaksosten rattaiden, syöttötuolien ym. kulut
huoneiston saneerauskulut, jos huoneisto saneerataan hoitolapsen allergisuuden vuoksi
perhepäivähoidosta mahdollisesti aiheutuvat tiemaksujen korotukset
piharakenteiden hankkimis- tai kunnostamiskulut, kuten esim. hiekkalaatikon hiekan vaihtokustannukset
perhepäivähoitajan ammattikirjallisuuden hankinnasta aiheutuneet kulut
Perhepäivähoito voi olla järjestetty myös siten, että kunnallinen perhepäivähoitaja käy hoitamassa lapsia lapsen kotona. Tällaisessa tilanteessa kunta maksaa sille perheelle, jonka kodissa lapsia hoidetaan, määrättyjen edellytysten täyttyessä korvausta ravinnon järjestämisestä hoidettaville lapsille (elintarvikekorvaus). Tällainen korvaus on saajansa muuta veronalaista ansiotuloa (ei palkkatuloa).
Jos korvaus vastaa perusteeltaan ja määrältään edellä mainittua Suomen Kuntaliiton suosituksen mukaista perhepäivähoitajalle ravintokustannuksista maksettavaa korvausta, saajalle hyväksytään vähennykseksi kunnan maksamat kustannuskorvaukset maksetun määräisenä ilman eri selvitystä. Vähennys tehdään muusta ansiotulosta.
Yksityiset perhepäivähoitajat
Yksityiskohtaisen selvityksen puuttuessa vähennetään yksityisen perhepäivähoitajan tulosta hoitomenoina Verohallinnon yhtenäistämisohjeessa vahvistettu määrä kuukautta kohden jokaisesta hoidettavana olleesta lapsesta. Arvioitu määrä perustuu Suomen Kuntaliiton suositukseen kunnallisille perhepäivähoitajille korvattavien hoitokustannusten määristä.
Jos lapsi ei ole viittä päivää viikossa perhepäivähoidossa, vähennetään lapsesta aiheutuneina hoitomenoina muun selvityksen puuttuessa yhtenäistämisohjeessa vahvistettu määrä päivää kohden.
Edellä mainitun kuukausi- tai päiväkohtaisen vähennyksen voi tehdä myös silloin kun lapsi on vain osan päivää päivähoidossa.
Vähennettävä määrä kattaa samat kulut, jotka kunnallisille perhepäivähoitajille tulisi korvata Suomen Kuntaliiton suosituksen mukaan, ks. edellinen kohta kunnallisten perhepäivähoitajien korvauksista ja vähennyksistä.
Tämän vähennyksen lisäksi voidaan erillisen selvityksen perusteella vähentää esim. seuraavanlaisia kuluja:
asiantuntijan hoitolapselle määrittelemän erityisruokavalion (esimerkiksi allergian, keliakian tai usean eri sairauden aiheuttaman ruokavalion) aiheuttama lisäkustannus
erityishankintojen, kuten esimerkiksi kaksosten rattaiden, syöttötuolien ym. kulut
huoneiston saneerauskulut, jos huoneisto saneerataan hoitolapsen allergisuuden vuoksi
perhepäivähoidosta mahdollisesti aiheutuvat tiemaksujen korotukset
piharakenteiden hankkimis- tai kunnostamiskulut, kuten esimerkiksi hiekkalaatikon hiekan vaihtokustannukset
perhepäivähoitajan ammattikirjallisuuden hankinnasta aiheutuneet kulut.

asianajaja – asianajotoimisto – Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy – lakiasiaintoimisto – lakitoimisto – lakimies – Helsinki – Espoo – Vantaa – lakimies – lakitoimisto – lakiasiaintoimisto – Helsinki – Espoo – Vantaa – sopimusoikeus – konkurssi – saneeraus – talousrikos – vahingonkorvaus – yritysjuridiikka – liikejuridiikka – työoikeus – yhtiöoikeus – lakipalvelut – asianajopalvelut – vahingonkorvausoikeus – rikosoikeus