Vastaaja oli myöhästynyt oikeuskäsittelystä vain muutamia minuutteja - Hovioikeus poisti uhkasakon


asianajaja – asianajotoimisto – Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy – lakiasiaintoimisto – lakitoimisto – lakimies

Asianumero R 18/993

Tuomio 18/157639
Ratkaisu, johon on haettu muutosta
Pohjois-Karjalan käräjäoikeus 29.08.2018 nro 135806
Asia Poissaolo oikeudesta vastaajana

Itä-Suomen hovioikeus 31.12.2018


Selostus asiasta


A ja B on kutsuttu, A vastaajana ja B asianomistajana saapumaan henkilökohtaisesti sakon uhalla Pohjois-Karjalan käräjäoikeudessa asiassa R 18/572 29.8.2018 kello 9.00 pidettäväksi määrättyyn pääkäsittelyyn. Pääkäsittelystä laaditusta pöytäkirjasta ilmenee, että A ja B ovat jääneet saapumatta istuntoon, minkä vuoksi heidät kumpikin on tuomittu esteettömän poissaolon varalta asetettuun 500 euron uhkasakkoon. Pääkäsittely on peruutettu, ja A ja B on määrätty tuotavaksi 18.10.2018 pidettäväksi määrättyyn uuteen pääkäsittelyyn. Ensin mainittu käsittely on kestänyt kello 9.00 – 9.10.
Pääkäsittelystä laaditusta pöytäkirjasta ilmenee, että B:lle määrätty oikeudenkäyntiavustaja on ilmoittanut käräjäoikeudelle kello 9.20, että A ja B olivat olleet käräjäoikeuden tupakkahuoneessa istunnon alkamisaikana ja vaatinut istunnon aloittamista mihin käräjäoikeus on suostunut. Pääkäsittely on aloitettu kello 9.30 ja ratkaisu n julistettu istunnon päätteeksi. Samalla on ilmoitettu että aikaisemmin julistetut uhkasakon tuomitsemista koskevat ratkaisut jäävät voimaan.


Vaatimukset hovioikeudessa
A on vaatinut, että hänelle tuomittu uhkasakko poistetaan.Uhkasakon tuomitsemiselle ei ole ollut perustetta.
A ei ollut jäänyt saapumatta käräjäoikeuden istuntoon, vaan hän oli ollut asianosaisia istuntosaliin kuulutettaessa tupakalla käräjäoikeuden tupakkahuoneessa. A oli saapunut istuntosaliin vain muutaman minuutin myöhässä, mistä ei ollut aiheutunut haittaa eikä viivytystä asian käsittelylle eikä myöskään ylimääräisiä kustannuksia. Asia oli voitu käsitellä ajallaan.


Syyttäjä on ilmoittanut hyväksyvänsä valituksen perusteluineen.
Käräjäoikeuden olisi tullut joko pitäytyä pääkäsittelyn peruuttamista ja uhkasakon tuomitsemista koskevassa ratkaisussaan, koska A oli jäänyt saapumatta istuntoon, eikä aloittaa jo peruutettua pääkäsittelyä, tai aloitettuaan pääkäsittelyn poistaa A:lle jo tuomittu uhkasakko.


Hovioikeuden tuomio
Oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 8 luvun 5 §:n 1 momentin mukaan, jos vastaaja ei noudata hänelle annettua määräystä saapua sakon uhalla tuomioistuimeen, tuomioistuimen on, jos se edelleen pitää vastaajan läsnäoloa välttämättömänä, tuomittava hänet asetettuun uhkasakkoon ja asetettava korkeampi uhkasakko tai määrättävä hänet tuotavaksi samaan tai myöhempään istuntoon.
Uhkasakon tarkoituksena on varmistaa se, että pääkäsittely voidaan toimittaa ajallaan ja ettei sitä tarvitse asianosaisen esteettömän poissaolon vuoksi tarpeettomasti peruuttaa tai lykätä. Tässä tapauksessa, kun A ei ole asian käsittelyn aloittamista tarkoittavasta kuulutuksesta saapunut istuntosaliin, on ollut sinänsä perusteltua katsoa A:n jääneen saapumatta tuomioistuimeen ja tuomita hänet asetettuun uhkasakkoon. Kun A on kuitenkin saapunut istuntopaikalle enintään joitakin minuutteja myöhässä ja kun pääkäsittely on voitu toimittaa ajallaan, hovioikeus katsoo että uhkasakkoon tuomitseminen on tarpeetonta ja että uhkasakko on näin ollen poistettava.

asianajaja – asianajotoimisto – Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy – lakiasiaintoimisto – lakitoimisto – lakimies – Helsinki – Espoo – Vantaa – lakimies – lakitoimisto – lakiasiaintoimisto – Helsinki – Espoo – Vantaa – sopimusoikeus – konkurssi – saneeraus – talousrikos – vahingonkorvaus – yritysjuridiikka – liikejuridiikka – työoikeus – yhtiöoikeus – lakipalvelut – asianajopalvelut – vahingonkorvausoikeus – rikosoikeus – liikejuridiikan ammattilainen – lakiasiaintoimistot