Vanhentuneen, mutta sitä ennen ulosmittaukseen johtaneen saatavan ulosmittaus peruutettiin velkajärjestelyn vuoksi

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto

VaaHO:2016:8 Ulosottokaari Ulosmittaus Ulosottovalitus Yksityishenkilön velkajärjestely Velan vanhentuminen Julkisen saatavan vanhentuminen

A:lle on 20.1.2016 annetulla lainvoimaisella päätöksellä vahvistettu yksityishenkilön velkajärjestelystä annetussa laissa (velkajärjestelylaki) tarkoitettu maksuohjelma. Sen vuoksi Satakunnan ulosottovirasto on 3.2.2016 tekemällään päätöksellä velkajärjestelylain 40 §:n nojalla peruuttanut A:n vuoden 2008 jäännösveron toista erää koskevan ulosmittauksen, joka on kohdistunut A:n vakituisena asuntona käyttämään kiinteistön määräosaan, vaikka kyseistä A:n verovelkaa ei ole huomioitu hänen maksuohjelmassaan sen vanhentumisen vuoksi. Verohallinto vaati ulosottovalituksessaan, että Satakunnan ulosottoviraston tekemä ulosmittauspäätös ulosmittauksen peruuttamisesta kumotaan.
... verotäytäntöönpanolain 21 §:n 2 momentin säännös, joka koskee julkisen saatavan täytäntöönpanoa ulosotossa, ei voida velkajärjestelyn tavoitteet ja velkojien yhdenvertaisuus huomioiden katsoa oikeuttavan velkojaa saamaan ulosmitatuista varoista maksua, joka on jäänyt velalliselle lainvoimaisesti vahvistetun maksuohjelman ulkopuolelle aineellisesti tapahtuneen vanhentumisen seurauksena (vrt. KKO 2014:79).https://oikeus.fi/hovioikeudet/vaasanhovioikeus/fi/index/hovioikeusratkaisut/hovioikeusratkaisut/1478243969068.html

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto