Valtiovarainministeriö: Kaksi Tullia koskevaa uutta lakia vahvistettu

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto

Tasavallan Presidentti on 22.5.2015 vahvistanut kaksi Tullia koskevaa uutta lakia. Lait tehostavat Tullirikosten torjuntaa ja turvaavat henkilötietojen käsittelyä. Uudet lait tulevat voimaan 1.6.2015

Laki rikostorjunnasta Tullissa

Uudella lailla säädetään Tullin rikostorjunnan nykyisistä toimivaltuuksista täsmällisemmin ja kattavammin sekä kiinnitetään entistä tarkempaa huomiota perus- ja ihmisoikeuksien suojaa koskevaan sääntelyyn. Uusi laki liittyy 1.1.2014 voimaan tulleeseen esitutkinta-, pakkokeino- ja poliisilain kokonaisuudistukseen. Lailla päivitetään myös Tullin rikostorjuntaa koskeva lainsäädäntö vastaamaan näihin lakeihin tehtyjä muutoksia.

Uudessa laissa Tullin rikostorjunnan salaiseen tiedonhankintaan liittyviä toimivaltuuksia laajennetaan jonkin verran. Laki antaa Tullille oikeuden käyttää sen suorittamassa rikostorjunnassa peitetoimintaa ja valeostoa sekä tietolähteen ohjattua käyttöä. Kyseiset oikeudet on lainsäädännössä tähän saakka rajattu vain poliisin tiedonhankinnan keinoiksi. Peitetoiminnan ja valeoston käytännön toteutuksesta vastaa edelleen poliisi Tullin esittämän pyynnön perusteella. Tulli voi kuitenkin suorittaa itsenäisesti yksinomaan tietoverkossa tapahtuvaa peitetoimintaa ja valeostoa keskusrikospoliisin päätöksellä. Tietoverkossa tapahtuvan peitetoiminnan ja valeoston toimivaltuudet parantavat merkittävästi Tullin mahdollisuuksia torjua Internetin välityksellä tapahtuvaa kiellettyjen tuotteiden ja aineiden laitonta kauppaa ja maahantuontia. Nämä rikokset ovat viime vuosina kasvaneet merkittävästi

Laki tehostaa Tullin ja poliisin välistä yhteistyötä rikostorjunnassa. Poliisi toteuttaa varsinaisen peitetoiminnan tai valeoston Tullin lukuun. Poliisi luovuttaa näin saadut tiedot Tullille tullirikoksen estämiseen ja selvittämiseen käytettäväksi. Lain myötä Tulli ilmoittaa poliisille tietoonsa tulleesta epäillystä vakavasta rikoksesta ja sen johdosta käynnistämistään toimenpiteistä. Tullin on tiettyjen edellytysten täyttyessä siirrettävä tullirikoksen esitutkinta poliisille.

Vahvistetulla lailla varmistetaan Tullin rikostorjunnan tehokkaat toimintaedellytykset jatkuvasti muuttuvassa ja haastavassa toimintaympäristössä. Laki tehostaa Tullin ja poliisin välistä yhteistyötä ja tietojen vaihtoa sekä varmistaa esitutkintaviranomaisten rikostorjunnan toimenpiteiden riittävän koordinaation ja selkeän tilannekuvan.

Laki henkilötietojen käsittelystä Tullissa

Laissa säädetään aiempaa täsmällisemmin Tullin henkilörekistereistä ja henkilötietojen käsittelystä. Henkilötietolaista ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetusta laista poiketaan vain, jos se on välttämätöntä tullitoiminnan tehokkuuden turvaamiseksi tai EU:n tietojärjestelmiä koskevien määräysten huomioimiseksi. Poikkeuksia tehdään lähinnä arkaluonteisten tietojen keräämistä ja tallettamista, rekisteröidyn tarkastusoikeutta sekä henkilötietojen käyttöä ja luovuttamista koskevien säännösten osalta.

Laki yhdenmukaistaa Tullin henkilötietojen käsittelyä koskevat säännökset henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain kanssa. Näin viranomaisyhteistyö vahvistuu erityisesti tullirikostorjunnan alalla. Uuden lain nojalla Tullin rikostorjunta voi hyödyntää poliisin tietojärjestelmiä nykyistä laajemmin ja Tulli saa oikeuden tallettaa rekisteriinsä rikolliseen toimintaan liittyviä tullimiesten havaintoja tai Tullille ilmoitettuja havaintotietoja.

Lisäksi lailla pannaan täytäntöön EU:n neuvoston puitepäätös rikosasioissa tehtävässä poliisi- ja oikeudellisessa yhteistyössä käsiteltävien henkilötietojen suojaamisesta myös Tullin osalta.

Tullin tietojärjestelmät ja niihin liittyvät tietojenkäsittelyprosessit on saatettava laissa säädettyjen edellytysten ja vaatimusten mukaiseksi neljän vuoden kuluessa lain voimaantulosta. Laki tulee voimaan 1.6.2015.

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto