Valmiste- ja autoverotuksen verotus- ja veronkantomenettelyjä sekä muutoksenhaku- ja seuraamusjärjestelmiä yhdenmukaistetaan - uudistusta koskevat lausunnnot nyt luettavissa

Tavoitteena on yhdenmukaistaa valmiste- ja autoverotuksen verotus- ja veronkantomenettelyjä sekä muutoksenhaku- ja seuraamusjärjestelmiä niin, että ne vastaavat muita Verohallinnon kantamia veroja koskevia menettelyjä. Tämä mahdollistaisi Verohallinnon uuden tietojärjestelmän käyttöönoton myös valmiste- ja autoverotuksessa. Valmisteverot muutettaisiin oma-aloitteisiksi veroiksi. Niiden ilmoittamiseen, maksamiseen, määräämiseen ja muutoksenhakuun sovellettaisiin lakia oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä. Autovero olisi edelleen maksuun pantava vero, johon sovellettaisiin pääosin samoja menettelyjä kuin muihin maksuun pantaviin veroihin. Valmisteverojen ja autoveron määrään tai veron muihin perusteisiin ei ehdoteta muutoksia.

VM pyysi 14. marraskuuta lausuntoja valmiste- ja autoverotuksen menettelysäännöksistä. Lausuntoaika päättyi tiistaina 31. joulukuuta.
Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnan käsiteltäväksi tänä keväänä. Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2021 alussa.
Valmiste- ja autoverotuksen verotusmenettelyjen kehittäminen on osa uudistusta, jonka ensi vaiheessa valmiste- ja autoverotuksen toimittaminen siirrettiin Tullilta Verohallinnolle (VETO-hanke).
Menettelysäännösten uudistaminen on jatkoa myös Verohallinnon verotus- ja veronkantomenettelyjen yhdenmukaistamiselle ja yksinkertaistamiselle, jota on toteutettu vaiheittain osana Verohallinnon tietojärjestelmäuudistusta (Valmis-hanke).