Valitusosoitus oli virheellinen, kun siinä ei ollut mainintaa määräajan pättymishetkestä eikä sähköisestä asioinnista

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto

KHO: Ulkomaalaisasia – Valitusosoitus – Valituksen toimittamisen määräaika – Sähköinen asiointi – Valitusaika – Virheellisen valitusosoituksen vaikutus

Maahanmuuttoviraston ulkomaalaisasiassa antamaan päätökseen liitetyssä valitusosoituksessa oli todettu muun ohella, että valituskirjelmä oli toimitettava Maahanmuuttovirastolle. Valitusosoituksessa ei kuitenkaan ollut säädettyjen määräaikain laskemisesta annetun lain 6 §:n 1 momentin mukaista mainintaa siitä, että valitusasiakirjojen tuli olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valitusosoituksessa ei ollut myöskään sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain 7 §:n 2 momentin mukaista mainintaa siitä, että valitus voidaan toimittaa Maahanmuuttovirastolle sähköisesti, eikä siihen sisältynyt viraston kanssa sähköisessä asioinnissa käytettävää yhteystietoa. Valitusosoitus oli mainituista syistä virheellinen.

Hallinto-oikeuden olisi tullut hallintolainkäyttölain 30 §:n 1 momentin nojalla tutkia muutoksenhakijan valitusajan viimeisenä päivänä toimitettu valitus siitä huolimatta, että se oli jätetty sähköpostitse viraston aukioloajan päättymisen jälkeen. Kun huomioon otettiin hallintolainkäyttölain 26 §:n 2 momentti sekä ulkomaalaislain 197 §:n 1 momentti, ei asian arvioinnissa ollut merkitystä sillä, että muutoksenhakija oli toimittanut valituskirjelmänsä valitusosoituksen ohjauksesta poiketen hallinto-oikeudelle Maahanmuuttoviraston sijasta.

Hallinto-oikeuden päätös, jolla valitus oli jätetty myöhästyneenä tutkimatta, kumottiin ja asia palautettiin hallinto-oikeudelle lainmukaisessa järjestyksessä käsiteltäväksi.

Ks. ja vrt. myös KHO 2007:58

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto