Vakuutusoikeuden ei olisi tullut jättää valitusta tutkimatta kun sen vastaanottajan aukioloaikaa ei ollut mainittu valitusosoituksessa

asianajaja - asianajotoimisto - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto - lakimies

KHO:2018:152 Vakuutusoikeus – Purkuhakemus – Purku – Menettelyvirhe – Valitusosoitus – Valitusosoituksen puutteellisuus – Valitusaika – Valitusajan päättyminen – Työttömyyskassa – Aukioloaika
X haki työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan 16.9.2015 antamaan päätökseen muutosta vakuutusoikeudelta ja toimitti valituskirjelmänsä Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassalle. X vaati, että hänelle määrätty karenssi poistetaan ja hänelle maksetaan ansiopäivärahaa hakemuksen mukaisesti.
Vakuutusoikeus jätti X:n valituksen myöhään tehtynä tutkimatta.
Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan 16.9.2015 antamaan päätökseen liitetyssä valitusosoituksessa oli mainittu, että valitus oli toimitettava työttömyyskassalle. Muutoksenhakulautakunnan päätöksestä kävi ilmi Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassan posti- ja käyntiosoite. Valitusosoituksessa oli mainittu, että valituksen tulee olla perillä ennen työttömyyskassan aukioloajan päättymistä viimeistään kolmantenakymmenentenä (30.) päivänä siitä, kun päätöksestä on saatu tieto. Valitusosoituksen mukaan valituksen oli voinut toimittaa työttömyyskassaan myös telekopiota ja sähköpostia käyttäen. Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan antamassa päätöksessä tai siihen liitetyssä valitusosoituksessa ei kuitenkaan ollut mainittu työttömyyskassan telekopionumeroa tai sähköpostiosoitetta. Päätöksestä tai valitusosoituksesta ei myöskään käynyt ilmi työttömyyskassan aukioloaika.
Korkein hallinto-oikeus katsoi päätöksessään, että työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan päätökseen liitetty valitusosoitus ei täyttänyt hallintolainkäyttölain 14 §:n 3 momentin ja sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain 7 §:n 2 momentin mukaisia vaatimuksia siltä osin kuin siitä puuttuivat tiedot sähköisessä asioinnissa käytettävistä yhteystiedoista.
Siltä osin kuin valitusosoituksesta puuttui tieto työttömyyskassan aukioloajasta, korkein hallinto-oikeus katsoi, että valitusajan määrittely ei perustuslain 21 §:n säännöksetkään huomioon ottaen voi jäädä sen sattumanvaraisen seikan varaan, milloin asianomainen työttömyyskassa on auki. Laissa säädetty valitusaika on 30 päivää laskettuna siitä, kun asianomainen henkilö on saanut päätöksen tiedokseen, sitä päivää lukuun ottamatta.
X:n valituskirjelmä saapui työttömyyskassalle ennen klo 16.15 valitusajan viimeisenä päivänä. Valitusosoituksesta ja siinä selostetuista säännöksistä ei ole ilmennyt, että valitusaika olisi tuona päivänä päättynyt tätä aiemmin. Vakuutusoikeuden ei siten olisi tullut jättää valitusta myöhään tehtynä tutkimatta.
Asian käsittelyssä vakuutusoikeudessa oli tapahtunut menettelyvirhe, joka olennaisesti vaikutti päätökseen ja loukkasi X:n oikeutta. Vakuutusoikeuden päätös purettiin ja asia palautettiin vakuutusoikeudelle uudelleen käsiteltäväksi.
KHO:2018:152

asianajaja - asianajotoimisto – Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy – lakiasiaintoimisto – lakitoimisto – lakimies – Helsinki – Espoo – Vantaa – lakimies – lakitoimisto – lakiasiaintoimisto – Helsinki – Espoo – Vantaa – sopimusoikeus – konkurssi – saneeraus – talousrikos – vahingonkorvaus – yritysjuridiikka – työoikeus – yhtiöoikeus – lakipalvelut – asianajopalvelut – vahingonkorvausoikeus – rikosoikeus