Vakuutuslautakunnan ja FINE:n uusimpia ratkaisusuosituksia


asianajaja – asianajotoimisto – Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy – lakiasiaintoimisto – lakitoimisto – lakimies

Vakuutuslautakunta ja FINE ovat julkaisseet ratkaisusuosituksia, joissa on kysymys muun muassa hiehon kuolemasta, oikeusturvavakuutuksesta, tutkimus- ja hoitokuluista, selän vammasta, tupakasta aiheutuneista vahingoista, vuotovahingosta, kuvauskopterin vahingoittumisesta, television rikkoutumisesta, kosteusvauriosta, autovakuutuksesta, polven vammasta, metsästysonnettomuudesta, henkilövahingoista, rakennuskaaren säännösten soveltamisesta ja matkavakuutuksesta.

Uusimmat ratkaisusuositukset
FINEn kaikki ratkaisutietokannat
25.10.2018, FINE-015038 Maatilavakuutus
Hiehon kuolema. Vahingon korvattavuus. Vakuutusehtojen soveltaminen. Oliko kyseessä villieläimen rakennukseen tunkeutumisesta aiheutunut vahinko? Vahinkotapahtumasta esitetty selvitys.
24.10.2018, FINE-014161 Oikeusturvavakuutus
Asia, joka liittyy toisen elinkeino- tai ansiotoimintaa varten annettuun lainaan.
10.10.2018, FINE-007732 Yksityistapaturmavakuutus
Tutkimus- ja hoitokulujen korvaaminen. Molemmissa polvissa kaatumistapaturmien jälkeen todetut rustovauriot. Syy-yhteys tapaturmiin. Tapaturmista riippumattomien sairauksien tai vikojen olennainen myötävaikutus. Kuinka pitkältä ajalta kuluja tuli korvata tapaturmiin liittyvinä?
10.10.2018, FINE-011414 Yksityistapaturmavakuutus
Selän lannenikaman vamma. Hoitokulujen korvaaminen. Syy-yhteys. Lääketieteellinen arviointi. Miltä osin asiakkaan hoitokulut tuli korvata.
08.10.2018, FINE-013365 Autovakuutus
Tupakasta aiheutuneet vauriot. Vahingon syy. Ilkivalta. Näytön arvioiminen. Oliko vahinko korvattava?
28.09.2018, FINE-010763 Kiinteistövakuutus
Vuotovahinko. Viemäriveden nousu lattiakaivosta. Salaojan uppopumpun toimimattomuus. Sulakkeen palaminen. Rajoitusehdon soveltaminen.
28.09.2018, FINE-011684 Maatilavakuutus
Niittokoneen vaurioituminen. Rikkoutumisen syy. Äkillinen ja ennalta arvaamaton vakuutustapatuma. Puutteellista öljynkiertoa koskeva rajoitusehto. Korvausmenettely.
28.09.2018, FINE-011856 Kotivakuutus
Vuotovahinko. Äkillinen ja ennalta arvaamaton vahinko. Näyttövelvollisuus. Asumis- ja muuttokustannusten korvaaminen.
21.09.2018, FINE-009903 Yksityistapaturmavakuutus
Tutkimus- ja hoitokulujen korvaaminen. Selvitys vakuutustapahtuman sattumisesta. Oireilun syy-yhteys ilmoitettuun tapaturmaan. Selkäydinkanavan verihyytymä. Tuliko asiakkaan tutkimus- ja hoitokulut korvata yksityistapaturmavakuutuksesta?
21.09.2018, FINE-004077 Vastuuvakuutus
Metsästysonnettomuus. Henkilövahinko. Lääketieteellinen syy-yhteys. Pysyvä haitta. Kosmeettinen haitta. Työkyvyttömyyden aste.
21.09.2018, FINE-009341 Vastuuvakuutus
Regressi. Henkilövahinko. Lääketieteellinen syy-yhteys, hoitokulut ja työkyvyttömyys. Liikaa maksetun korvauksen takaisinperintä. Korvauspäätöksen sitovuus.
21.09.2018, FINE-011962 Vastuuvakuutus
Esinevahingon korvaaminen. Korvauksen laajuus. Väitetyt rakennusvirheet ja niiden vaikutus vahingon laajuuteen. Mahdolliset vanhat vauriot. Oliko vakuutusyhtiöllä oikeus sovitella korvausta?
21.09.2018, FINE-012789 Vastuuvakuutus
Henkilövahingon korvaaminen. Vahingonkärsineen myötävaikutus. Kaatuminen kumollaan olleeseen liikennemerkkiin. Oliko vakuutusyhtiöllä oikeus alentaa korvausta vahingonkärsineen myötävaikutuksen perusteella?
21.09.2018, FINE-013970 Vastuuvakuutus
Henkilövahinko. Vahinkotapahtuman jälkeen annetut tiedot vahinkotapahtumasta. Korvauksen epääminen.
21.09.2018, FINE-012380 Oikeusturvavakuutus
Korvauksen määrä. Vastapuolelle tuomitut kulut korvauksen ylärajana. Vakuutusyhtiön tiedoksiantovelvollisuus sopimuksen voimassaoloaikana.
20.09.2018, FINE-012013 Yksityistapaturmavakuutus
Olkapään hoitokulujen korvaaminen. Syy-yhteys. Tapaturmasta riippumaton sairaus tai vika. Tuliko olkapään hoitokulut korvata yksityistapaturmavakuutuksen perusteella?
20.09.2018, FINE-012895 Yksityistapaturmavakuutus
Pysyvän haitan korvaaminen yksityistapaturmavakuutuksesta. Polvivamma. Tapaturmasta riippumaton sairaus tai vika.
18.09.2018, FINE-010826 Vastuuvakuutus
Sovellettiinko poronvasan korvausmäärään rakennuskaaren säännöksiä? Koiranomistajan tuottamus.
18.09.2018, FINE-008936 Matkavakuutus
Olivatko hampaan jatkohoitokulut matkustajavakuutuksesta korvattavia? Matkatapaturma. Hoitokulujen syy-yhteys tapaturmaan.
17.09.2018, FINE-010549 Yksityistapaturmavakuutus
Syy-yhteys tapaturmaan. Hampaiden hoito tapaturmaa edeltävään tilaan.
17.09.2018, FINE-009814 Yksityistapaturmavakuutus
Oliko olkapään pitkittynyt oireilu syy-yhteydessä tapaturmaan? Tapaturmasta riippumaton sairaus tai vika. Tutkimus- ja hoitokulujen ja työkyvyttömyysajan päivärahan korvaaminen.
12.09.2018, FINE-013399 Sairauskassat
Vakuutuskassan säännöt. Lisäetuuskorvaus. Tuliko jäsenelle korvata hammashoidosta aiheutuneet kustannukset?
10.09.2018, FINE-006277 Yksityistapaturmavakuutus
Kiertäjäkalvosin. Olkapään hoitokulut. Tuliko hoitokulut korvata yksityistapaturmavakuutuksesta?
06.09.2018, FINE-013135 Oikeusturvavakuutus
Vakuutuksenantajan korvausvelvollisuuden enimmäismäärä ennen tuomioistuinsovittelun aloittamista.
05.09.2018, FINE-011519 Matkavakuutus
Oikeus hoitokulu- ja päivärahakorvaukseen täysajan tapaturmavakuutuksesta. Oikeus työkyvyttömyysajan keskeytyskorvaukseen tapaturmakeskeytysvakuutuksesta. Syy-yhteys. Kaularangan kiputilat.

asianajaja – asianajotoimisto – Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy – lakiasiaintoimisto – lakitoimisto – lakimies – Helsinki – Espoo – Vantaa – lakimies – lakitoimisto – lakiasiaintoimisto – Helsinki – Espoo – Vantaa – sopimusoikeus – konkurssi – saneeraus – talousrikos – vahingonkorvaus – yritysjuridiikka – liikejuridiikka – työoikeus – yhtiöoikeus – lakipalvelut – asianajopalvelut – vahingonkorvausoikeus – rikosoikeus – liikejuridiikan ammattilainen – lakiasiaintoimistot