VaaHO: Sovintoesityksen tekeminen johti tuomarin esteellisyyteen

asianajaja - asianajotoimisto - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto - lakimies

VaaHO:2016:9 Tuomarin esteellisyys Sovintoesitys

Käräjätuomari B on tässä tapauksessa vasta pääkäsittelypäivän jälkeen tehnyt sovintoesityksen asianosaisten kanssa sen tekemisestä etukäteen keskustelematta. Tämä menettelytapa on vaarantanut hänen puolueettomuutensa asian ratkaisijana.

Sovintoesitys on lisäksi poikennut siitä, missä puitteissa tuomari on asian ilmoittanut ratkaisevansa ja myös ratkaissut tuomiolla. Tuomioistuimella on kohtuullisen laaja harkintavalta korvausta määrätessään, mitä osaltaan ilmentää sekin, että käräjätuomari B ei ole ilmoittanut täsmällistä korvauksen määräytymisperustetta. Tuomarin velvollisuus on pyrkiä oikeudenkäyntimenettelyssä tapahtuvassa sovinnon edistämisessä mahdollisimman pitkälle lainmukaiseen ratkaisuun, vaikkakin sovinnon sisältö lopulta määräytyy asianosaisten tahdon mukaisesti. He saattavat harkinnassaan kiinnittää huomiota erilaisten riskien välttämiseen ja myös tuomari voi kiinnittää niihin huomiota.

Asiaa objektiivisesti tarkasteltaessa ei tässä tapauksessa voida täysin vakuuttua siitä, ettei käräjätuomari B ilmoittamien summien määräämiseen voida perustellusti epäillä vaikuttaneen pyrkimys saada sovinto aikaan. Siten ei objektiivisessa tarkastelussa voida poissulkea sellaisen vaikutelman muodostumista, että käräjätuomari B olisi pyrkinyt painostamaan asianosaisia tekemään sovinto ja syrjäyttämään heidän oikeutensa saada asia tuomiolla ratkaistuksi.

Työnantaja A:lle on edellä kerrotuista syistä syntynyt oikeudenkäymiskaaren 13 luvun 7 §:n 3 momentissa tarkoitettu perusteltu epäily tuomioistuimen puolueettomuudesta. Käräjätuomari B on siten ollut esteellinen toimimaan puheenjohtajana sitä vastaan nyt ajetussa asiassa.

asianajaja - asianajotoimisto - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto - lakimies