UUDEN HENKILÖAUTON KAUPPA. AUTOSTA ANNETUT TIEDOT


asianajaja – asianajotoimisto – Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy – lakiasiaintoimisto – lakitoimisto – lakimies

TE osti 15.10.2010 M Oy:ltä uuden, Auto Oy:n (jäljempänä Auto Oy) maahantuoman Skoda Octavia Combi -henkilöauton 24 500 eurolla. Auto ensirekisteröitiin 18.10.2010.
Osapuolet ovat eri mieltä siitä, onko autossa ollut sen pakokaasupäästöihin liittyvien tietojen vuoksi Auto Oyn vastuulle kuuluva virhe.

Vaatimukset TE vaatii 17 000 euron hinnanalennusta polttoainekulujen ja auton ar-vonalenemisen vuoksi. Lisäksi TE vaatii, että asiasta nostetaan joukko-kanne, koska kyseessä on moniin eri asiakkaisiin vaikuttava seikka.
TEi: mukaan Liikenteen turvallisuusvirasto (jäljempänä Trafi) lähetti 27.10.2015 korjauskutsukirjeen, koska auton päästötietoja oli vää-ristelty. Kyseinen auto on siten myyty virheellisin tiedoin, koska auton polttoaineenkulutuksesta ja taloudellisuudesta polttoainekulujen osalta on annettu valheellista tietoa. TE:lle myytiin mielikuva ympäristöystävällisestä autoilusta. TE pitää ostajan erehdyttämistä tahallisena. Huoltoliikkeen mukaan Skoda Octavian päästökorjaus on suurempi ja hankalampi prosessi kuin muiden manipuloinnin piiriin kuuluvien autojen.
TE:n mukaan auton jälleenmyyntiarvo on alentunut auton valmistajan ryvettymisen vuoksi. Auto on täysin arvoton, koska kukaan tai mikään taho ei suostu ottamaan autoa vaihdossa. Autoliikkeet ilmoittivat, että heillä on liikaa Skodia varastossa, eikä liikkeitä kiinnosta päästömanipuloidut vaihtoautot. Se, miten auto toimii ohjelmistomuutoksen jälkeen, on epävarmaa. Kyseessä ei kuitenkaan ole se tuote, jonka TE on ostanut. Myös se, miten ohjelmistomuutos vaikuttaa ajoneuvoveron maksuperusteisiin, on epäselvää ja ainoastaan Trafin tiedossa. TE ei myöskään ole pystynyt asian venymisen vuoksi vaihtamaan autoaan tavanomaiseen tapaansa 4-5 vuoden välein, koska autoa ei ole haluttu ottaa vaihtoautona tai se olisi pitänyt luovuttaa ilman hyväksyttävää arvoa.
Vastaus Auto Oy pitää vaatimusta perusteettomana ja määrältään ylimitoitettuna. TE ei ole esittänyt näyttöä siitä, että auton arvo olisi alentunut päästöarvoihin vaikuttavan ohjelmiston seurauksena tai että ohjelmistolla olisi haitallinen vaikutus hänen autonsa polttoaineenkulutukseen tai suorituskykyyn.
TE:n autossa ei ole virhettä ja auton valmistaja sekä Auto Oy ovat tar-joutuneet tekemään autoon ohjelmistopäivityksen ratkaisupyyntöön liitetystä Trafin ilmoituksesta ilmenevin tavoin. Ohjelmistopäivityksellä ei ole haitallisia vaikutuksia polttoaineenkulutukseen tai auton suorituskykyyn. Myöskään jälleenmyyntiarvon alenemisesta ei ole näyttöä. Kaikki EA189 -dieselmoottorilla varustetut autot kutsutaan ohjelmistopäivitykseen, jotta kyseisten ajoneuvojen päästöihin liittyvät epäilyt saadaan ku-mottua. Huoltokampanjalla varmistetaan, että jokainen ajoneuvo vastaa täysin lainsäädännön vaatimuksia ja niitä voidaan käyttää liikenteessä rajoituksetta.
Auto Oyn mielestä EA189 -dieselmoottorilla varustettuihin autoihin liittyvät, typen oksidien päästöarvoja koskevat väitetyt epäselvyydet eivät tee autosta kuluttajansuojalaissa tarkoitetulla tavalla virheellistä. Kaikki kyseessä olevat ajoneuvot TE:n auto mukaan lukien ovat teknisesti turvallisia sekä liikennekelpoisia ja ne vastaavat kaikilta osin kuluttajalle markkinoinnissa annettuja tietoja päästöarvotiedot mukaan lukien. TE ei ole esittänyt päinvastaista näyttöä. Väitteet eivät voi perustua puhtaaseen spekulaatioon, koska ohjelmistopäivitystä ei ole vielä tehty.
TE:n auton tarkastus ja tarvittavat työt tehdään veloituksetta ja ne kestävät noin 30 - 60 minuuttia. Asiakkaalle tarjotaan huollon ajaksi korvaava kulkuväline veloituksetta. TE:lle lähetetään huoltokutsu heti, kun uusi ohjelmisto julkaistaan. Autoa voidaan käyttää normaalisti ilman mitään rajoituksia huoltokampanjan 23R6 toteuttamiseen asti. Auto täyttää tämän jälkeen täysin sille lainsäädännössä asetetut vaatimukset.
Jälleenmyyntiarvon alentumisesta esitetyt väitteet ovat perusteettomia, eikä niiden tueksi ole esitetty mitään näyttöä. Hinnanalennusvaatimus on joka tapauksessa ylimitoitettu. TE on saanut autosta täyden käyttö-hyödyn noin kuuden ja puolen vuoden ajalta ja hinnanalennusvaatimus ylittää selvästi auton oletettavan jälleenmyyntiarvon. Lisäksi vaatimukset ovat ennenaikaisia.
Ratkaisu
Aikaisemman myyntiportaan vastuu
Kuluttajansuojalain 5 luvun 31 §:n 1 momentin mukaan ostajalla on oi-keus kohdistaa tavaran virheeseen perustuva, tämän luvun säännösten mukainen vaatimuksensa myös elinkeinonharjoittajaan, joka aikaisem-massa myyntiportaassa on luovuttanut tavaran jälleenmyyntiä varten.
Kuluttajariitalautakunnalle esitetyn selvityksen mukaan TE on ostanut nyt kyseessä olevan auton uutena, joten auton maahantuonut Auto Oy on luovuttanut auton sen TEille myyneelle Metroautolle kulutta-jansuojalain 5 luvun 31 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla jälleen-myyntiä varten. Asiassa on näin ollen arvioitava, onko autossa ollut Auto Oyn vastuulle kuuluva virhe.
Auton virheellisyys
TE on ratkaisupyynnössään väittänyt, että hänelle myyty auto on virheellinen, koska sen päästötietoja on vääristelty, se kuluttaa polttoainetta enemmän kuin on luvattu ja sitä myytiin mielikuvin ympäristöystävällisestä autosta. Kyseessä ei ole se tuote jonka TE on ostanut.
Kuluttajansuojalain 5 luvun 12 §:n 1 momentin mukaan tavaran on lajiltaan, määrältään, laadultaan, muilta ominaisuuksiltaan ja pakkaukseltaan vastattava sitä mitä voidaan katsoa sovitun. Saman pykälän 2 momentin 5 kohdan mukaan, jos ei muuta voida katsoa sovitun, tavaran tulee kestävyydeltään ja muuten vastata sitä, mitä kuluttajalla yleensä on sellaisen tavaran kaupassa perusteltua aihetta olettaa. Saman pykälän 4 momentin mukaan tavarassa on virhe, jos se poikkeaa siitä mitä edellä mainituissa momenteissa säädetään.
Kuluttajansuojalain 5 luvun 13 §:n 1 momentin mukaan tavarassa on myös virhe, jos se ei vastaa niitä tietoja tavaran ominaisuuksista tai käytöstä, jotka myyjä tai joku muu aikaisemmassa myyntiportaassa tai myyjän lukuun on antanut tavaraa markkinoitaessa tai muuten ennen kaupantekoa.
Lautakunta pitää TE:n ratkaisupyyntöön liitetyn Trafin kirjeen 27.10.2015 ja tähän liitetyn Auto Oyn takaisinkutsun 23.10.2015 perus-teella selvitettynä, että TE:n auton moottoria vastaavan moottorisarjan moottorinohjaukseen on asennettu dynamometritestissä typen oksidien päästöarvoihin vaikuttava ohjelmisto. Tästä ohjelmistoasennuksesta ei ole kerrottu TE:lle kauppaa tehtäessä. Auto Oy on takaisinkutsukirjees-sään todennut, että kyse on säännönvastaisuuksista Volkswagen-konsernin dieselmoottoreissa ja että epäselvyydet koskevat myös EA189-dieselmoottoreilla varustettuja Skoda-autoja. Lautakunta pitää edellä esitetyn perusteella selvitettynä, että autossa on ollut sen moottorin ohjelmistoon liittyvä virhe.
Polttoaineen kulutusta koskeva EU-direktiivi 80/1268/EEC ja sen muu-tokset määräävät, miten autojen kuluttajille ilmoitettavat polttoaineen kulutuslukemat on mitattava. Tällaisia mittauksia ei tehdä jokaiselle autoyksilölle erikseen, vaan kullekin automallille ja mittaustuloksessa on kyse automallin kulutuksen ohjearvosta. Mittaus tehdään tarkoin säännellyissä laboratorio-olosuhteissa. Kuluttajariitalautakunnan käsityksen mukaan tällä tavoin mitatut luvut voidaan käytännössä ylittää tai alittaa riippuen auton käyttöolosuhteista ja ajotavasta. Luvut eivät siten sinällään takaa mitään vähimmäis- tai enimmäiskulutusta. Tarkoituksena on lähinnä saada vertailukelpoiset luvut eri automalleille, kun mittaustapa ja -olosuhteet ovat tarkoin säännellyt ja samanlaiset.
Lautakunta katsoo, että autoa ostavan tiedossa on tai ainakin pitäisi olla, että direktiivin mukaan mitatut ja ilmoitetut kulutuslukemat perustuvat tarkoin määrättyihin mittausmenetelmiin. Lautakunta katsoo edelleen, että ostaja voi perustellusti odottaa, ettei auton kokonaiskulutus poikkea olennaisesti ilmoitetuista arvoista. Toisaalta arvioinnissa on otettu huomioon, että autoilijan voi olettaa tietävän esimerkiksi ajotavan ja olosuhteiden vaikuttavan polttoaineenkulutukseen. Pelkästään se, että auton polttoaineenkulutus poikkeaa siitä, millainen se olisi edellä esitetyn direktiivin mukaisesti mitattujen lukemien mukaan, ei näin ollen osoita, että autossa olisi virhe. Toisaalta, jos auton polttoaineenkulutus ylittää merkittävästi ilmoitetut lukemat, autossa voi olla tämän vuoksi virhe.
Lautakunta toteaa kuitenkin, että auton virheeseen vetoavan asiana on esittää näyttöä siitä, että autossa on jokin kuluttajansuojalaissa tarkoite-tuksi virheeksi katsottava vika tai puute. TE ei ole esittänyt ulko-puolisen asiantuntijan tekemään mittaukseen perustuvia mittaustuloksia tai muuta vastaavaa näyttöä siitä, että auton toteutuneen polttoaineenkulutuksen ja mitatun EU-kulutuksen välinen mahdollinen poikkeama johtuisi päästömanipuloinnista tai siitä, että mahdollinen poikkeama muutoin ylittäisi virhekynnyksen. Lautakunnalle esitetyn selvityksen perusteella ei myöskään voida osoittaa, että polttoaineenkulutus ylittäisi virhekynnyksen korjauskampanjaan kuuluvien toimenpiteiden jälkeen. Myöskään siitä, että polttoaineenkulutus olisi muita merkiltään ja malliltaan vastaavia autoja virhekynnyksen ylittävällä tavalla suurempi, ei ole esitetty näyt-töä. Lautakunta katsoo näin ollen jääneen näyttämättä, että autossa olisi liiallisen polttoaineenkulutuksen vuoksi virhe.
Lautakunnalle ei ole esitetty selvitystä myöskään siitä, onko pelkällä ohjelmiston asennuksella ollut haitallisia ympäristövaikutuksia. Lautakunta katsoo jääneen näyttämättä, että autossa olisi ollut virhe sillä perusteella, että siitä olisi luotu markkinoinnissa liian ympäristöystävällinen kuva.
Virheen seuraamukset
TE vaatii hyvitystä ylimääräisistä polttoainekustannuksista ja auton ar-von alennuksesta. Hän viittaa myös siihen, ettei korjauskampanjan, oh-jelmistopäivityksen, vaikutuksesta auton käyttöön ole tutkittua tietoa.
Kuten edellä on todettu, lautakunta ei pidä näytettynä, että auto olisi virheellinen liiallisen polttoaineenkulutuksen vuoksi.
Maahantuoja on ilmoittanut korjaavansa virheen. TE on väittänyt, että auton jälleenmyyntiarvo on tästä huolimatta laskenut. Auton arvon-alenemisen osalta lautakunta toteaa, että TE ei ole esittänyt oman kertomuksensa tueksi näyttöä siitä, että auton arvo olisi alentunut epätavallisella tavalla tai etteivät autoliikkeet ottaisi autoa vastaan vaihtoautona. Lautakunnalle ei myöskään ole esitetty näyttöä siitä, että auton verokohtelu olisi muuttunut tai muuttuisi TE:n kannalta epäedullisemmaksi.
Lautakunnan käsityksen mukaan ostajalla on oikeus hyvitykseen, jos auton ominaisuudet heikentyvät tavalla tai toisella korjauskampanjan myötä. Tällaisen heikentymisen tulee kuitenkin olla osoitettavissa. Lautakunnalle ei ole tässä tapauksessa esitetty näyttöä siitä, että nyt kyseessä olevan auton ominaisuudet olisivat heikentyneet tai tulisivat heikentymään päästömanipulointiin liittyvän korjauskampanjan myötä. Lisäksi tulevaisuudessa mahdollisesti tapahtuviin seikkoihin perustuvat vaatimukset ovat ennenaikaisia. Lautakunta toteaa edellä esitetyn vuoksi, että vaatimuksen perusteet jäävät tältä osin näyttämättä.
Koska auton virheestä ei ole näytetty aiheutuneen arvonalenemista tai muutakaan haittaa ostajalle, lautakunta ei suosita asiassa hyvitystä.
Ryhmävalitus
TE on vaatinut, että päästömanipulointia koskevasta asiasta nostetaan joukkokanne, koska asia vaikuttaa suureen asiakasjoukkoon.
Kuluttajariitalautakunnasta annetun lain 4 §:n 1 momentin mukaan lau-takunta voi käsitellä toimivaltaansa kuuluvan asian ryhmävalituksena, jos useilla kuluttajilla taikka useilla yksityistakaajilla tai yksityisillä pantinantajilla on tai voidaan olettaa olevan samaa elinkeinonharjoittajaa kohtaan sellaisia vaatimuksia, jotka voidaan ratkaista yhdellä lautakunnan päätöksellä.
Saman säännöksen 2 momentin mukaan ryhmävalituksen saattaa vireille kuluttaja-asiamies.
Kuten kuluttajariitalautakunnasta annetun lain 4 §:n 2 momentissa todetaan, ryhmävalituksen saattaa vireille kuluttaja-asiamies. Lautakunnalla ei näin ollen ole toimivaltaa käsitellä suurtakaan kuluttajajoukkoa koskevaa asiaa yksittäisen kuluttajan ratkaisupyynnön perusteella tai oma-aloitteisesti ryhmävalituksena.
Lopputulos
Edellä esitettyjen seikkojen vuoksi kuluttajariitalautakunta ei suosita asiassa hyvitystä.
Päätös syntyi äänestyksen (5-4) jälkeen.

ERIÄVÄ MIELIPIDE Dnro 4982/33/2015
TÄYSISTUNTO I 14.11.2017

Olemme muutoin samaa mieltä kuin enemmistö, mutta toteamme, että kuluttajan mahdollisuudet esittää nimenomaista näyttöä ajoneuvojen arvonalenemisesta käsillä olevan kaltaisessa tilanteessa ovat rajalliset. TE ei ole esittänyt autonsa arvonalenemisesta päästömanipuloinnin vuoksi erityistä näyttöä. Pidämme kuitenkin riittävän todennäköisenä, että manipuloituihin, vaikkakin sittemmin korjattuihin, autoihin liittyy negatiivisia "goodwill" -arvoja. Sen vuoksi niiden hinta ei jälleenmyytäessä vastaa sellaisten autojen arvoa, joita manipulointi ei koske. Tällä perusteella harkitsemme oikeaksi ja TEin hyväksi tulevan virhettä vastaavan hinnanalennuksen määräksi 500 euroa.

asianajaja – asianajotoimisto – Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy – lakiasiaintoimisto – lakitoimisto – lakimies – Helsinki – Espoo – Vantaa – lakimies – lakitoimisto – lakiasiaintoimisto – Helsinki – Espoo – Vantaa – sopimusoikeus – konkurssi – saneeraus – talousrikos – vahingonkorvaus – yritysjuridiikka – liikejuridiikka – työoikeus – yhtiöoikeus – lakipalvelut – asianajopalvelut – vahingonkorvausoikeus – rikosoikeus – liikejuridiikan ammattilainen – lakiasiaintoimistot