Unionin tuomioistuin: Unkarin kansallinen mobiilimaksujärjestelmä on EU-oikeuden vastainen

asianajaja - asianajotoimisto - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto - lakimies

Unkarilaisen lain ja asetuksen soveltaminen johtaa siihen, että yksi ainoa valtion määräysvallassa oleva yritys hallinnoi kansallista mobiilimaksujärjestelmää, jonka käyttäminen on pakollista.

Unkarilaisessa mobiilimaksupalveluja koskevassa laissa tarkoitetaan mobiilimaksujärjestelmällä mitä tahansa järjestelmää, jossa asiakas ostaa televiestintävälineellä, digitaalisella laitteella tai muulla tietoteknisellä laitteella palvelun sellaisen sähköisen kaupankäynnin järjestelmän välityksellä, joka on käytettävissä ilman yhteyttä kiinteään paikkaan.
Kyseisen lain 2 §:ssä säädetään seuraavaa:
Keskitetyn mobiilikaupankäynnin kohteena olevana palveluna on pidettävä
a) julkista pysäköintipalvelua, josta säädetään tieliikennelaissa
b) tieverkon tarjoamista liikennöitäväksi käyttö- tai tiemaksua vastaan
c) matkustajien kuljetuspalvelua, jota tarjoaa pääosin valtion tai paikallisviranomaisen määräysvallassa oleva palveluntarjoaja julkisena palveluna
d) mitä tahansa palvelua, joka ei kuulu edellä a, b ja c kohdassa lueteltuihin ryhmiin ja jonka suorittaa pääosin valtion tai paikallisviranomaisen määräysvallassa oleva elin julkisena palveluna.”
Unkari oli puolustanut järjestelmää komissiolle antamassaan vastauksessa sillä, että jäsenvaltioilla on laaja harkintavalta yleistä taloudellista etua koskevien palvelujen määrittelemisessä, jonka komissio voi kyseenalaistaa vain silloin, jos kyseessä on ilmeinen virhe. Unkarin mukaan kyseinen kansallinen mobiilimaksujärjestelmä on yleistä taloudellista etua koskeva palvelu, koska siihen liittyy erityisiä ominaisuuksia verrattuna tavanomaisiin taloudellisiin toimintoihin, se on kaikkien käytettävissä eivätkä markkinavoimat kykenisi yksinään tarjoamaan tätä palvelua tyydyttävällä tavalla.
Toiseksi yhdenmukaistamisen, yksilöllistämisen ja yhteentoimivuuden mahdollistavan standardoinnin ansiosta Unkari väitti täyttävänsä mobiilimaksujärjestelmiä koskevat vaatimukset, jotka komissio on määritellyt muun muassa vihreässä kirjassaan nimeltään ”Yhdentyneet eurooppalaiset markkinat kortti-, verkko- ja mobiilimaksuille” [KOM(2011) 941 lopullinen].
Kolmanneksi Unkari on poistanut kilpailun piiristä palvelut, joita tarjotaan kyseiseltä alustalta, yleisen edun vuoksi eikä taloudellisista syistä. Pysäköinnin maksaminen mobiilisuorituksella on Unkarin mukaan ainoa maksutapa, joka mahdollistaa maksun laskemisen todellisen pysäköintiajan mukaisesti. Neljänneksi yksityisille palveluntarjoajille, jotka tarjosivat tätä palvelua aikaisemmin, ei ole aiheutunut mitään tappiota, joka kyseisen jäsenvaltion pitäisi korvata, koska ne voivat samalla tavoin hyödyntää mainittua alustaa ja käyttöön ottamaansa infrastruktuuria jälleenmyyjinä. Viidenneksi yhdenmukaisen ja taatun palvelun tarjoaminen asiakkaille on Unkarin mukaan mahdollista vain keskitetyn, valtakunnallisen ja yksinoikeuteen perustuvan alustan välityksellä. Kuudenneksi Unkari tuo esiin, että kyseessä oleva kansallinen mobiilimaksujärjestelmä toimii kuin palvelun tarjoamisen monopoli. Direktiivin 2006/123 1 artiklan 3 kohdan mukaan mainitunlainen monopoli ei kuulu kyseisen direktiivin soveltamisalaan.
Unionin tuomioistuin katsoo keskiviikkona (7.11.) antamassaa tuomiossa, ettei Unkari ole noudattanut palveluista sisämarkkinoilla annetun direktiivin 2006/123/EY 15 artiklan 2 kohdan d alakohdan eikä SEUT 56 artiklan mukaisia velvoitteitaan, kun se on ottanut käyttöön ja pitänyt voimassa kansallisen mobiilimaksujärjestelmän, jota säännellään kansallisesta mobiilimaksujärjestelmästä annetulla lailla vuodelta 2011 ja kansallisesta mobiilimaksujärjestelmästä annetun lain täytäntöönpanosta annetulla hallituksen asetuksella.
Komission kanneperuste, jonka mukaan direktiivin 2006/123 15 artiklan 2 kohdan d alakohtaa on rikottu, oli hyväksyttävä. Näin ollen SEUT 49 artiklan rikkomista koskevaa väitettä ei ollut tarpeen tutkia.
Kun kaikki asiassa esitetty otettiin huomioon, oli todettava, ettei Unkari ole noudattanut sillä direktiivin 2006/123 15 artiklan 2 kohdan d alakohdan ja SEUT 56 artiklan mukaan olevia velvoitteita, kun se on ottanut käyttöön ja pitänyt voimassa lailla nro CC ja hallituksen asetuksella nro 356/2012 säännellyn kansallisen mobiilimaksujärjestelmän.
Ratkaisu perusteluineen asiassa C‑171/17, komissio v. Unkari

asianajaja - asianajotoimisto - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto - lakimies