Unionin tuomioistuimen ennakkoratkaisu toiseen jäsenvaltioon tai kolmanteen maahan vietävästä sähköstä perittävästä maksusta


asianajaja – asianajotoimisto – Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy – lakiasiaintoimisto – lakitoimisto – lakimies

SEUT 28 ja SEUT 30 artiklaa on tulkittava siten, että ne ovat esteenä jäsenvaltion lainsäädännölle, jossa säädetään pääasiassa (Slovakia) kyseessä olevan kaltaisesta maksusta, jota peritään toiseen jäsenvaltioon tai kolmanteen maahan vietävästä sähköstä vain silloin, kun sähkö on tuotettu kotimaassa.

Slovakialainen enakkoratkaisupyyntö koskee SEUT 28 ja SEUT 30 artiklan tulkintaa.
Pyyntö on esitetty asiassa, jossa vastakkain ovat FENS spol. s r. o., joka on Slovakiaan sijoittautunut rajavastuuyhtiö, ja Slovakian tasavalta, jota edustaa Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (energiasääntelyvirasto; jälj. ÚRSO), ja jossa on kyseessä sähkönsiirtopalveluista perittävä maksu, jonka ÚRSO vaati FENSin edeltäjää maksamaan.
FENS on Korlea Invest a.s. -nimisen yhtiön (jälj. Korlea), joka on julistettu konkurssiin tuomioistuinmenettelyssä, jonka yhteydessä nyt käsiteltävänä oleva ennakkoratkaisupyyntö on esitetty, oikeudellinen seuraaja.
Korlealla oli lupa toimia Slovakiassa sähkömarkkinoilla toimittajana. Sen liiketoimintaan kuului sähkön osto, myynti ja vienti. Tämän toiminnan yhteydessä Korlea teki Slovenské elektrárne a.s:n, joka on sähköntuotannon alalla toimiva slovakialainen yhtiö, kanssa puitesopimuksen sähkön ostosta ja myynnistä 15.8.2006 alkavin vaikutuksin sekä sähkön toimitusta koskevia useita erillissopimuksia. Korlea teki 16.1.2008 Slovenská elektrizačná prenosová sústava a.s:n (jäljempänä SEPS), joka on kansallista sähkön siirtoverkkoa hallinnoiva slovakialainen yhtiö, kanssa sähkön siirtosopimuksen, jonka nojalla viimeksi mainittu yhtiö sitoutui vastaamaan Korlean lukuun sähkön siirrosta yhteyslinjoja pitkin sekä siirtopalvelujen hallinnoinnista ja toimituksista. Siirtosopimuksen mukaan Korlean tuli suorittaa sähkön viennin yhteydessä verkkopalvelumaksuna määrä, joka laskettiin hallituksen asetuksen nro 317/2007 12 §:n 9 momentin mukaisesti, ellei se osoittanut, että viety sähköenergia oli ensin tuotu muualta Slovakiaan.
Korlea maksoi SEPS:lle verkkopalvelumaksuna 6 815 853,415 euroa 1.1.–31.12.2008 väliseltä ajanjaksolta. Tämä määrä laskettiin ÚRSO:n 4.12.2007 tekemän päätöksen mukaan.
Korlea vaati 13.10.2008 päivätyllä kirjeellä SEPS:iä keskeyttämään verkkopalvelumaksun perimisen ja palauttamaan sen tällä perusteella jo suorittamat määrät. SEPS hylkäsi tämän pyynnön 30.10.2008 päivätyllä kirjeellä.
Korlea nosti vuonna 2010 Okresný súd Bratislava II:ssa (Bratislava II:n piirioikeus, Slovakia) vahingonkorvauskanteen ÚRSOa vastaan ja väitti erityisesti, että kyseinen maksu oli tullia vaikutukseltaan vastaava maksu. ÚRSO väitti, että tällä maksulla ei ollut vaikutusta jäsenvaltioiden väliseen kauppaan vaan sillä pyrittiin takaamaan Slovakian tasavallan sähköverkon toimintavarmuus, luotettavuus ja vakaus erityisesti vuotta 2009 edeltävänä ajanjaksona, jona verkon vakaus oli vaarantunut, kun Jaslovské Bohunicen (Slovakia) ydinvoimalan kaksi yksikköä oli pysäytetty. ÚRSO totesi myös, että siitä lähtien kun Slovakian markkinat olivat uudelleen vakaat – eli 1.4.2009 lukien – se ei ollut enää soveltanut kyseistä maksua.
Okresný súd Bratislava II hylkäsi kanteen 4.2.2011 antamallaan ratkaisulla. Korlea valitti tästä ratkaisusta Krajský súd Bratislavaan (Bratislavan alueellinen tuomioistuin, Slovakia), joka kumosi mainitun ratkaisun 15.8.2012 antamallaan ratkaisulla ja palautti asian alioikeuteen.
Tässä tilanteessa Okresný súd Bratislava II päätti lykätä asian käsittelyä ja esittää unionin tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:
”1) Onko SEUT 30 artiklaa tulkittava siten, että se on esteenä [hallituksen asetuksen nro 317/2007] 12 §:n 9 momentin kaltaiselle kansalliselle säännökselle, jolla on otettu käyttöön erityinen maksu sähköenergian viennille Slovakian tasavallan alueelta erottelematta sitä, kohdistuuko sähköenergian vienti Slovakian alueelta Euroopan unionin jäsenvaltioihin vai kolmansiin maihin, ellei sähköenergian viejä osoita, että viety sähköenergia on tuotu Slovakian tasavallan alueelle, eli kyseessä on maksu, jota sovelletaan yksinomaan Slovakian tasavallan alueella tuotettuun ja sieltä vietävään sähköenergiaan?
2) Onko [hallituksen asetuksen nro 317/2007] 12 §:n 9 momentin säännöksellä käyttöön otetun kaltainen maksu eli maksu, jota sovelletaan yksinomaan Slovakian tasavallassa tuotettuun ja Slovakian tasavallan alueelta vietyyn sähköenergiaan erottelematta toisistaan kolmansiin maihin kohdistuvaa vientiä ja Euroopan unionin jäsenvaltioihin kohdistuvaa vientiä, SEUT 28 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu tullia vaikutukseltaan vastaava maksu?
3) Onko [hallituksen asetuksen nro 317/2007] 12 §:n 9 momentin kaltainen kansallinen säännös SEUT 28 artiklassa vahvistetun tavaroiden vapaan liikkuvuuden periaatteen mukainen?”
EU-tuomioistuimen ennakkoratkaisu 6.12.2018
"SEUT 28 ja SEUT 30 artiklaa on tulkittava siten, että ne ovat esteenä jäsenvaltion lainsäädännölle, jossa säädetään pääasiassa kyseessä olevan kaltaisesta maksusta, jota peritään toiseen jäsenvaltioon tai kolmanteen maahan vietävästä sähköstä vain silloin, kun sähkö on tuotettu kotimaassa."

asianajaja – asianajotoimisto – Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy – lakiasiaintoimisto – lakitoimisto – lakimies – Helsinki – Espoo – Vantaa – lakimies – lakitoimisto – lakiasiaintoimisto – Helsinki – Espoo – Vantaa – sopimusoikeus – konkurssi – saneeraus – talousrikos – vahingonkorvaus – yritysjuridiikka – liikejuridiikka – työoikeus – yhtiöoikeus – lakipalvelut – asianajopalvelut – vahingonkorvausoikeus – rikosoikeus – liikejuridiikan ammattilainen – lakiasiaintoimistot