Unionin tuomioistuimen ennakkoratkaisu ajoneuvojen käytön käsitteestä - auton oven avaaminen parkkipaikalla


asianajaja – asianajotoimisto – Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy – lakiasiaintoimisto – lakitoimisto – lakimies

Moottoriajoneuvojen käyttöön liittyvän vastuun varalta otettavaa vakuutusta ja vakuuttamisvelvollisuuden voimaansaattamista koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin 72/166/ETY 3 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että tässä säännöksessä tarkoitetun käsitteen ”ajoneuvojen käyttö” piiriin kuuluu tilanne, jossa pysäköintialueelle pysäköidyn ajoneuvon matkustaja avatessaan tämän ajoneuvon oven naarmuttaa ja vahingoittaa viereen pysäköityä ajoneuvoa.

Latvialainen ennakkoratkaisupyyntö koskee moottoriajoneuvojen käyttöön liittyvän vastuun varalta otettavaa vakuutusta ja vakuuttamisvelvollisuuden voimaansaattamista koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 24.4.1972 annetun neuvoston direktiivin 72/166/ETY (ensimmäinen direktiivi) 3 artiklan 1 kohdan tulkintaa.
Pyyntö on esitetty asiassa, jossa vastakkain ovat ”BTA Baltic Insurance Company” AS, aiemmin ”Balcia Insurance” SE (jäljempänä BTA), ja ”Baltijas Apdrošināšanas Nams” AS (jäljempänä BAN) ja jossa on kyse BTA:n asiakkaalleen maksamasta vakuutuskorvauksesta.
Ajoneuvo (jäljempänä ensimmäinen ajoneuvo) pysäköitiin 24.10.2008 supermarketin pysäköintialueelle, ja kun matkustaja avasi kyseisen ajoneuvon oikeanpuoleisen takaoven, sen viereen pysäköidyn ajoneuvon (jäljempänä toinen ajoneuvo) vasemmanpuoleisen kyljen takaosa vahingoittui.
Vahingon tapahtumapaikalla toisen ajoneuvon omistaja ja ensimmäisen ajoneuvon kuljettaja tekivät ajoneuvovahinkoilmoituksen, jossa ensimmäisen ajoneuvon kuljettaja myönsi syyllisyytensä ja vahvisti, että tämän ajoneuvon matkustaja oli naarmuttanut takaovella toista ajoneuvoa.
BTA oli tehnyt vapaaehtoisen vakuutussopimuksen toisen ajoneuvon omistajan kanssa. Ensimmäisen ajoneuvon käyttöön liittyvän vastuun varalta vakuutus oli otettu BAN:ltä.
BTA maksoi asiakkaalleen, eli toisen ajoneuvon omistajalle, tämän kanssa tekemänsä vakuutussopimuksen perusteella omavastuuosuuden vähentämisen jälkeen 47,42 Latvian latin (LVL) suuruisen summan (noin 67,47 euroa), joka vastaa kyseiselle ajoneuvolle aiheutuneiden vahinkojen korjauskuluja. Tämän jälkeen BTA vaati BAN:ää korvaamaan sille aiheutuneet kulut.
BAN kieltäytyi maksamasta korvausta kuluista sillä perusteella, että kun vahinko tapahtuu kahden ajoneuvon ollessa paikallaan, kyse ei ole pakollisesta liikennevakuutuksesta annetussa laissa tarkoitetusta vakuutustapahtumasta.
BTA nosti BAN:ää vastaan kanteen, jossa se vaati toisen ajoneuvon omistajalle maksamiensa korvausten maksamista sille takautumisoikeuden nojalla. Ensimmäisen ja toisen oikeusasteen tuomioistuimet hyväksyivät BTA:n kanteen.
BAN:n tekemän valituksen johdosta Augstākā tiesa (ylin tuomioistuin, Latvia) kumosi 28.3.2014 antamallaan tuomiolla toisen oikeusasteen tuomion sillä perusteella, että kyseisessä tuomiossa ei ollut esitetty riittäviä perusteluita.
Asia palautettiin Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijaan (Riian alueellinen tuomioistuin, siviiliasiain jaosto, Latvia), joka hylkäsi 20.5.2014 antamallaan tuomiolla BTA:n kanteen sillä perusteella, että kyse on liikennevahingosta ainoastaan silloin, kun vähintään toinen osallisista ajoneuvoista on liikkeessä, eikä vakuutustapahtuma näin ole toteutunut BAN:n osalta. Kyseinen tuomioistuin katsoi myös, että toiselle ajoneuvolle aiheutuneista vahingoista on yksityisoikeudellisessa korvausvastuussa ensimmäisen ajoneuvon matkustaja, ei tämän ajoneuvon kuljettaja.
BTA valitti kyseisestä tuomiosta ylimpään tuomioistuimeen Augstākā tiesaan. Valituksensa tueksi BTA on väittänyt muun muassa, että Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijan tulkinta käsitteestä ”vakuutustapahtuma” on vastoin tarkoitusta, joka koskee moottoriajoneuvojen aiheuttamien onnettomuuksien uhrien suojaamista ja jota pakollista liikennevakuutusta koskevalla unionin säännöstöllä tavoitellaan; tämän tarkoituksen mukaisesti ajoneuvon käyttö voi kuulua käsitteen ”ajoneuvojen käyttö” soveltamisalaan, vaikka ajoneuvo on paikallaan, ja koska ajoneuvon omistaja vastaa ajoneuvon käytön yhteydessä matkustajien kolmansille aiheuttamista vahingoista, kyseiset vahingot katetaan tämän omistajan liikennevakuutuksesta.
Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin pohtii, onko pysäköidyn ajoneuvon oven avaaminen ajoneuvon tavanomaista käyttötarkoitusta vastaavaa käyttöä 4.9.2014 annetussa tuomiossa Vnuk (C‑162/13, EU:C:2014:2146) tarkoitetulla tavalla ja kuuluuko se näin ollen ensimmäisen direktiivin 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun käsitteen ”ajoneuvojen käyttö” soveltamisalaan.
Tältä osin ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin huomauttaa, että unionin tuomioistuimen mainitussa tuomiossa kyseiselle käsitteelle antama laaja määritelmä puoltaa myöntävää vastausta tähän kysymykseen. Ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen mukaan matkustajien ajoneuvoon nouseminen ja sieltä poistuminen ilmentävät kyseisen ajoneuvon käyttöä, eikä ajoneuvoa voida hyödyntää täysimääräisesti, mikäli matkustajat jäävät ajoneuvoon.
Jos mainittuun kysymykseen vastataan myöntävästi, ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin tiedustelee, käsittääkö ensimmäisen direktiivin 3 artiklan 1 kohdassa oleva käsite ”ajoneuvojen käyttö” myös tilanteet, joissa matkustaja käyttää ajoneuvoa.
Tältä osin ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin toteaa, että ensimmäisen direktiivin 1 artiklan 2 kohdan mukaan ”vahingon kärsineellä” tarkoitetaan kyseisessä direktiivissä henkilöä, jolla on oikeus saada korvausta ajoneuvojen aiheuttamista vahingoista tai vammoista. Kyseinen tuomioistuin toteaa myös, että mainitun direktiivin 3 artiklan 1 kohdassa viitataan ajoneuvojen ”käyttöön” eikä ainoastaan kuljettajien vastuuseen.
28 Lisäksi kyseinen tuomioistuin huomauttaa, että unionin tuomioistuin on 4.9.2014 antamassaan tuomiossa Vnuk (C‑162/13, EU:C:2014:2146) täsmentänyt, että mainitussa säännöksessä olevan käsitteen ”ajoneuvojen käyttö” soveltamisalaan kuuluu kaikenlainen ajoneuvon tavanomaista käyttötarkoitusta vastaava käyttö. Tällaista käyttöä on ajoneuvon ovien avaaminen ajoneuvoon nousemiseksi tai ajoneuvosta poistumiseksi.
Tässä tilanteessa Augstākā tiesa päättit lykätä asian käsittelyä ja esittää unionin tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:
”1) Onko [ensimmäisen direktiivin] 3 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, että käsite ’ajoneuvojen käyttö’ käsittää pääasiassa kyseessä olevan kaltaisen tilanteen, jossa on kyse pysäköidyn ajoneuvon ovien avaamisesta?
2) Mikäli ensimmäiseen kysymykseen vastataan myöntävästi, onko [ensimmäisen direktiivin] 3 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, että käsite ’ajoneuvojen käyttö’ käsittää pääasiassa kyseessä olevan kaltaisen tilanteen, jossa kolmannen osapuolen omaisuuteen kohdistunut vahinko on aiheutunut matkustajan käyttäessä ajoneuvoa?”
EU-tuomioistuimen ennakkoratkaisu 15.11.2018
"Moottoriajoneuvojen käyttöön liittyvän vastuun varalta otettavaa vakuutusta ja vakuuttamisvelvollisuuden voimaansaattamista koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 24.4.1972 annetun neuvoston direktiivin 72/166/ETY 3 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että tässä säännöksessä tarkoitetun käsitteen ”ajoneuvojen käyttö” piiriin kuuluu tilanne, jossa pysäköintialueelle pysäköidyn ajoneuvon matkustaja avatessaan tämän ajoneuvon oven naarmuttaa ja vahingoittaa viereen pysäköityä ajoneuvoa."
Ratkaisu perusteluineen asiassa C‑648/17, BTA Baltic Insurance Compan

asianajaja – asianajotoimisto – Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy – lakiasiaintoimisto – lakitoimisto – lakimies – Helsinki – Espoo – Vantaa – lakimies – lakitoimisto – lakiasiaintoimisto – Helsinki – Espoo – Vantaa – sopimusoikeus – konkurssi – saneeraus – talousrikos – vahingonkorvaus – yritysjuridiikka – liikejuridiikka – työoikeus – yhtiöoikeus – lakipalvelut – asianajopalvelut – vahingonkorvausoikeus – rikosoikeus