Uhkapeleillä velkaantuneelle ei myönnetty velkajärjestelyä

Uhkapeleillä aiheutettua velkaantumista, vaikka tällainen riippuvuus olisi diagnosoitukin, ei ole oikeuskäytännössä pidetty hyväksyttävänä. Aihetta poiketa oikeuskäytännöstä ilmenevästä näkemyksestä ei ollut. Kysymyksessä oli 10 §:n 7 kohdassa tarkoitettu velkajärjestelyn este. Ottaen huomioon esteperusteen osoittaman moitittavuuden taloudellisten asioiden hoitamisessa sekä velkaantumisesta toistaiseksi kuluneen erittäin lyhyen ajan, hakijan velkajärjestelylle ei vielä tässä vaiheessa ollut myöskään riittäviä painavia syitä (10 a §). HO ei myöntänyt hakijalle jatkokäsittelylupaa. (Vailla lainvoimaa 15.1.2020)

Itä-Suomen hovioikeus 14.1.2020
Päätös Nro 6
Diaarinumero S 19/758
Ratkaisu, johon on haettu muutosta
Pohjois-Karjalan käräjäoikeus 28.5.2019 nro 19/5276
Asia Velkajärjestelyhakemus
Valitusosoituksessa tarkoitettu määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 16.3.2020.
KÄRÄJÄOIKEUDEN RATKAISU
"Perustelut
Velkajärjestelyn edellytykset
Yksityishenkilön velkajärjestely voidaan velkajärjestelylain 9 §:n 1 kohdan mukaan myöntää velalliselle, joka on maksukyvytön, jos maksukyvyttömyyden pääasiallisena syynä on velallisen maksukyvyn olennainen heikentyminen sairauden tai muun olosuhteiden muutoksen vuoksi pääasiassa ilman velallisen omaa syytä.
Hakijan kertomuksen perusteella velkaantuminen on johtunut vuosien 2013 ja 2018 välisenä aikana tapahtuneesta nettipelien pelaamisesta. Hakijan kertoman mukaan kaikki muut velat, lukuun ottamatta velkoja C5, C17 ja C19, ovat pelaamiseen käytettyjä tai niistä muuten johtuvia.
Hakijan omankaan kertomuksen perusteella mikään pakottava syy ei ole ollut pelaamisen taustalla. Vaikka pelaamisesta sittemmin on tullut hänelle ongelma, on Hakijan pelaamisella aiheuttama maksukyvyttömyys ollut itse aiheutettua. Näin ollen velkaantuminen ei ole tapahtunut pääasiassa ilman velallisen omaa syytä ja velkajärjestelyn edellytyksiä velkajärjestelylain 9 §:n 1 kohdan nojalla ei ole.
Yksityishenkilön velkajärjestely voidaan velkajärjestelylain 9 §:n 2 kohdan mukaan myöntää velalliselle, joka on maksukyvytön, jos velkajärjestelyyn on painavat perusteet ottaen huomioon velkojen ja niihin liittyvien velvoitteiden määrä suhteessa velallisen maksukykyyn eikä velallinen kohtuudella kykene parantamaan maksukykyään voidakseen selviytyä veloistaan aiheutuvista menoista.
Hakijan erääntyneiden velkojen määrä suhteessa Hakijan kuukausittaiseen maksukykyyn osoittaa, ettei Hakija kykene maksamaan velkojaan edes useiden vuosien aikana. Velkajärjestelyyn on siten painavat perusteet ja velkajärjestelylain 9 §:n 2 kohdan mukaiset edellytykset.
Este
Velkajärjestelylain 10 §:n 7 kohdan mukaan, jollei 10 a §:stä muuta johdu, velkajärjestelyä ei voida myöntää, jos velkojen perusteesta ja syntyolosuhteista, velallisen tavasta hoitaa talouttaan tai muista seikoista voidaan päätellä olevan todennäköistä, että velallisen velkaantumiseen johtaneita toimia voidaan kokonaisuutena arvioiden pitää piittaamattomina ja vastuuttomina ottaen huomioon velallisen ikä, asema ja muut olosuhteet sekä se, ovatko luotonantajat toimineet vastuullisesti.
Hakijan kertoman perusteella hän oli aikuisiällään hoitanut talousasiansa moitteetta ja tulot ja menot olivat olleet tasapainossa ennen vuonna 2013 alkanutta pelaamista. Hakija oli ollut saman työnantajan palveluksessa vuodesta 1998 lukien. Hakijalla on siten ollut kyky huolehtia taloudestaan ja kyky ymmärtää, ettei hän kykene pelaamiseen käytettyjä luottoja ottaessaan maksamaan niitä takaisin.
Veloista 114.216.97 euroa eli noin 99 prosenttia kokonaisvelkamäärästä on käytetty pelaamiseen. Hakijan kertomin tavoin näillä veloilla on joko pelattu tai korvattu kuukausittain pelaamiseen menneitä varoja. Velkaantumisessa ei ole siten miltään osin ollut kysymys perustarpeiden tyydyttämisestä tai välttämättömän toimeentulon turvaamisesta.
Uhkapeleillä aiheutettua velkaantumista, vaikka tällainen riippuvuus olisi diagnosoitukin, ei ole oikeuskäytännössä pidetty hyväksyttävänä (HelHo 12.7.2016 nro 1117 ja HelHO 10.2.2017 nro 161). Aihetta poiketa oikeuskäytännöstä ilmenevästä näkemyksestä ei ole. Kysymyksessä on velkajärjestelylain 10 §:n 7 kohdassa tarkoitettu velkajärjestelyn este.
Painavat syyt
Velkajärjestelylain 10 a §:n mukaan velkajärjestely voidaan 10 §:n estämättä myöntää, jos siihen on painavia syitä ottaen erityisesti huomioon velallisen toimet velkojen maksamiseksi, velkaantumisesta kulunut aika ja muut velallisen olosuhteet sekä velkajärjestelyn merkitys Hakija on vakituisessa työsuhteessa ja aikoo pysyä työelämässä. Hakija perheineen on myynyt asuntonsa vuonna 2018 maksaakseen velkojaan, perhe on pyrkinyt pienentämään kuluja ja perhe on hankkinut asumiskustannuksiltaan edullisen asunnon Joensuun ulkopuolelta. Hakija on lisäksi maksanut velkojaan ulosoton kautta alkusyksystä 2018 lukien. Hakijan toimet, jotka osoittavat halua velvoitteiden hoitamiseen, puoltavat velkajärjestelyä.
Ottaen kuitenkin huomioon esteperusteen osoittaman moitittavuuden taloudellisten asioiden hoitamisessa sekä velkaantumisesta toistaiseksi kuluneen erittäin lyhyen ajan, Hakijan velkajärjestelylle ei vielä tässä vaiheessa ole riittäviä painavia syitä.
Päätöslauselma
Hakemus hylätään.