Uh ri tut ki mus: vä ki val taa ko ke nei den mää rä edel lis vuo sien ta sol la, pe tos ri kok set li sään ty neet

asianajaja - asianajotoimisto - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto - lakimies

Kansallisen rikosuhritutkimuksen mukaan väkivaltaa ja uhkailua kokeneiden suomalaisten osuus on viime vuosina pysynyt vakaana. Pidemmällä aikavälillä voidaan kuitenkin havaita työtehtävissä tapahtuneiden väkivalta- ja uhkailukokemusten lisääntyneen erityisesti naisten osalta. Omaisuusrikoksista sekä petosrikosten että henkilötietojen väärinkäytön esiintyvyys on viime vuosina lisääntynyt.

Vuoden 2017 Kansallisen rikosuhritutkimuksen mukaan kuusi prosenttia 15–74-vuotiaista Suomessa asuvista henkilöistä oli joutunut läimäisyn tai sitä vakavamman väkivallan kohteeksi. Nuoret olivat kokeneet fyysistä väkivaltaa selvästi vanhempia ikäryhmiä enemmän. Naiset olivat kokeneet miehiä useammin lievää väkivaltaa, mutta vakavammissa väkivallan muodoissa miesten ja naisten välillä ei ollut eroa. Fyysistä väkivaltaa tai uhkailua kokeneiden osuudet olivat samalla tasolla kuin edellisenä vuonna.
Uhkailun ja väkivallan tapahtumapaikkoja koskeva tarkastelu osoitti, että naiset olivat kokeneet väkivaltaa useimmin työtehtävissään tai omassa kodissaan, miehet julkisilla paikoilla. Vuonna 2017 kahdeksan prosenttia naisista ja neljä prosenttia miehistä ilmoitti kohdanneensa väkivaltaa tai uhkailua työtehtävissään. Ravintoloissa ja baareissa osuudet olivat neljä prosenttia naisista ja kuusi prosenttia miehistä. Vaikka väkivalta- ja uhkailukokemusten yleisyydessä ei kokonaisuutena ole tapahtunut olennaisia muutoksia, ovat työtehtävissä koetut uhkailu- ja väkivaltatilanteet lisääntyneet viime vuosina, erityisesti naisten osalta.
Polkupyörävarkaudet ja autoihin kohdistuneet vahingonteot olivat yleisimmät kotitalouksien omaisuuteen kohdistuneet rikokset. Kotitalouteen kohdistuvien omaisuusrikosten yleisyys oli samalla tasolla kuin aikaisempina vuosina. Yksityishenkilöihin kohdistuneista rikoksista ovat sen sijaan yleistyneet erilaiset petosrikokset sekä henkilötietojen urkinta tai väärinkäyttö. Vuoden 2017 kyselyssä tavaran tai palvelun ostamiseen liittyneestä huijaukset ilmoitti kuusi prosenttia vastaajista ja maksuvälinepetoksesta kolme prosenttia.
Katuväkivallan pelko on viime vuosina lisääntynyt. Vuoden 2017 kyselyssä 33 prosenttia vastaajista ilmoitti pelänneensä väkivallan uhriksi joutumista iltaisin kodin ulkopuolella kuluneen vuoden aikana. Katuväkivaltaa pelänneiden osuus on noussut vuodesta 2014 noin kuusi prosenttiyksikköä. Niin ikään työpaikkaväkivallan pelko on noussut viime vuosina, ollen 16 prosenttia vuonna 2017.
Kansallinen rikosuhritutkimus on Helsingin yliopiston yhteydessä toimivan Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin toteuttama kansallisesti edustava kyselytutkimus, joka on toteutettu vuosina 2012-2017. Vuoden 2017 kyselyyn vastasi 6222 Suomessa vakituisesti asuvaa 15–74-vuotiasta henkilöä, vastausprosentin ollessa 44,4 prosenttia.
Julkaisu
Danielsson, Petri & Näsi, Matti (2017) Suomalaiset väkivallan ja omaisuusrikosten kohteena 2017 - Kansallisen rikosuhritutkimuksen tuloksia. Katsauksia 31/2018

asianajaja - asianajotoimisto – Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy – lakiasiaintoimisto – lakitoimisto – lakimies – Helsinki – Espoo – Vantaa – lakimies – lakitoimisto – lakiasiaintoimisto – Helsinki – Espoo – Vantaa – sopimusoikeus – konkurssi – saneeraus – talousrikos – vahingonkorvaus – yritysjuridiikka – työoikeus – yhtiöoikeus – lakipalvelut – asianajopalvelut – vahingonkorvausoikeus – rikosoikeus