Työtuomioistuimen tuomio luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun työsopimusten purkamisesta työpaikkakiusaamista koskevassa asiassa


asianajaja – asianajotoimisto – Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy – lakiasiaintoimisto – lakitoimisto – lakimies

Työtuomioistuin katsoi, että vastaajaliitto ja asiassa kuultavana oleva yhtiö eivät olleet esittäneet sellaista erityisen painavaa syytä, jonka vuoksi yhtiöltä ei olisi voitu kohtuudella edellyttää luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun työsopimusten jatkamista edes irtisanomisajan pituista aikaa. Heidän työsopimustensa irtisanominen olisi puolestaan edellyttänyt niiden työntekijöiden enemmistön suostumusta, joita he ovat luottamusmiehenä ja työsuojeluvaltuutettuna edustaneet. Kun tällaista suostumusta ei ollut pyydetty, työnantajalla ei olisi ollut oikeutta edes irtisanoa työsopimuksia. Kanne hyväksyttiin ja työnantaja velvoitettiin maksamaan luottamusmiehelle ja työsuojeluvaltuutetulle korvausta työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä. Korvausta alentavana seikkana otettiin huomioon heidän itsensä antama aihe työsopimuksen päättämiseen.

Yhtiö oli kesäkuun alussa 2017 purkanut luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun työsopimukset, kun toukokuussa 2017 järjestetyssä selvitysmenettelyssä oli käynyt ilmi, että he olivat olleet osallisina työnjohtajaan ja kahteen muuhun työntekijään kohdistuneessa työpaikkakiusaamisessa vajaan kolmen vuoden ajan. Työtuomioistuin katsoi, että työpaikkakiusaamisessa kyse oli ollut laista johtuvien, työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden vakavasta rikkomisesta. Työnantajan ei kuitenkaan tuomiosta tarkemmin ilmenevin perustein katsottu toimineen johdonmukaisesti ja tasapuolisesti, kun se oli kiusaamisen tultua ilmi purkanut kolmen työntekijän työsopimukset ja antanut kolmelle työntekijälle varoitukset. Edelleen vaikka kokonaiskuva kiusaamisesta oli syntynyt työnantajalle vasta selvitysmenettelyn aikana, se ei ollut riittävällä tavalla selvittänyt tietoonsa jo aiemmin tullutta epäasiallista kohtelua. Työnantajan tietoon ei ollut selvitysmenettelyn aikana tullut sellaista uutta tietoa, joka ratkaisevalla tavalla olisi puoltanut purkukynnyksen ylittymistä juuri luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun kohdalla. Työnantajan ei katsottu toimineen lojaliteettivelvoitteensa mukaisesti, kun se ei ollut harkinnut luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun kannalta purkamista lievempien keinojen käyttämistä.
Työtuomioistuin katsoi, että vastaajaliitto ja asiassa kuultavana oleva yhtiö eivät olleet esittäneet sellaista erityisen painavaa syytä, jonka vuoksi yhtiöltä ei olisi voitu kohtuudella edellyttää luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun työsopimusten jatkamista edes irtisanomisajan pituista aikaa. Heidän työsopimustensa irtisanominen olisi puolestaan edellyttänyt niiden työntekijöiden enemmistön suostumusta, joita he ovat luottamusmiehenä ja työsuojeluvaltuutettuna edustaneet. Kun tällaista suostumusta ei ollut pyydetty, työnantajalla ei olisi ollut oikeutta edes irtisanoa työsopimuksia. Kanne hyväksyttiin ja työnantaja velvoitettiin maksamaan luottamusmiehelle ja työsuojeluvaltuutetulle korvausta työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä. Korvausta alentavana seikkana otettiin huomioon heidän itsensä antama aihe työsopimuksen päättämiseen.
TT 2018:95
Epäasiallinen käytös
Luottamusmiehen työsopimuksen purkaminen
Työpaikkakiusaaminen
Työsuojeluvaltuutetun työsopimuksen purkaminen
Diaarinumero: R 117/17, R 118/17
Antopäivä: 15.11.2018

asianajaja – asianajotoimisto – Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy – lakiasiaintoimisto – lakitoimisto – lakimies – Helsinki – Espoo – Vantaa – lakimies – lakitoimisto – lakiasiaintoimisto – Helsinki – Espoo – Vantaa – sopimusoikeus – konkurssi – saneeraus – talousrikos – vahingonkorvaus – yritysjuridiikka – liikejuridiikka – työoikeus – yhtiöoikeus – lakipalvelut – asianajopalvelut – vahingonkorvausoikeus – rikosoikeus – liikejuridiikan ammattilainen – lakiasiaintoimistot