Työryhmä valmistelemaan lapsenhuoltolain uudistamista

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto

Työryhmän tehtävänä on arvioida, miltä osin laissa ja sen soveltamisessa todetut epäkohdat on tarpeen korjata lakia muuttamalla sekä valmistella tarvittavat lakiehdotukset.

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan lain uudistamista. Ministeriö asettaa erikseen myös seurantaryhmän seuraamaan ja arvioimaan työryhmän työtä. Lapsenhuoltolain uudistaminen sisältyy pääministeri Sipilän hallituksen ohjelmaan. Työryhmän työn lähtökohtana on oikeusministeriössä laadittu muistio lapsenhuoltolain uudistamistarpeista sekä palaute, joka on saatu asiasta järjestetyissä kuulemisissa. Työryhmän ehdotuksen tulee valmistua elokuun 2017 loppuun mennessä.Lapsenhuoltolain uudistamistarpeita koskevaan muistioon on koottu lain soveltamisessa ministeriön tietoon tulleita ongelmia ja ehdotuksia lain uudistamiseksi. Muistiosta saaduissa lausunnoissa lain uudistamista pidettiin tärkeänä. Toisaalta lausunnoissa todettiin, että nykyisen lain yleispiirteiset säännökset ovat mahdollistaneet yksilöllisten tilanteiden huomioon ottamisen.

Lain muutostarpeita selvitettiin myös avoimessa verkkokeskustelussa. Merkittävä osa keskustelussa esitetyistä kommenteista liittyi lapsen tapaamisoikeuteen ja asumiseen. Erityisen vilkasta keskustelua herättivät ehdotus lapsen ja hänelle läheisen henkilön tapaamisoikeudesta, tapaamisoikeuden ongelmat (huoltokiusaaminen/vieraannuttaminen) sekä ehdotus velvollisuudesta ilmoittaa lapsen asuinpaikan muutoksesta.

Hankkeen esivalmistelussa esiin tulleista epäkohdista osa on sellaisia, joita ei voida tai ei ole tarkoituksenmukaista pyrkiä korjaamaan lainmuutoksilla. Selvää kuitenkin on, että myös lainmuutoksia tarvitaan.

http://oikeusministerio.fi/fi/index/ajankohtaista/tiedotteet/2016/09/tyoryhmavalmistelemaanlapsenhuoltolainuudistamista.html

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto