Työpanokseen perustuva osakkeiden luovutushinta osakkaan lopettaessa työn ei ollut peiteltyä osinkoa tai veronkiertoa

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto

Pohjois-Suomen HAO: Ennakkoratkaisu - Työpanososinko - Luovutusvoitto - Veron kiertäminen - Peitelty osingonjako

Tuloverolain 33 b §:n 3 momentin sanamuoto huomioon ottaen sen nojalla ei voida katsoa tuon lainkohdan mukaiseksi ansiotuloksi vastiketta, jonka Yhtiön osakas saa omistamiensa osakkeiden luovutuksesta Yhtiölle. Hallinto-oikeus katsoi myös, että Yhtiöstä vähäistä suurempia määriä palkkaa ja osinkoa nostaneen hakijan lopettaessa työskentelynsä Yhtiön palveluksessa ja myydessä Yhtiölle kaikki osakkeensa asiassa ei voitu katsoa, että hakijan työpanokseen perustuvan tulon kerryttäminen hänen tulospisteensä toimintatulokseksi ja hänen osakkeidensa luovutushinnan määrittäminen tulospisteen jakamatonta toimintatulosta vastaavaksi ei vastaisi asian varsinaista ja luonnetta ja että tuohon järjestelyyn olisi ryhdytty kokonaan tai pääasiassa henkilökohtaiseen työpanokseen perustuvaan tuloon kohdistuvan ansiotulon verotuksen välttämiseksi. Asiassa ei siten ole edellytyksiä verottaa osakkeista hakijalle suoritettavaa vastiketta mainitun lainkohdan ja verotusmenettelystä annetun lain 28 §:n nojalla ansiotulona. Kun hakija luovuttaa Yhtiölle kaikki osakkeensa ja luovutus tapahtuu siinä yhteydessä, kun hakija lopettaa työskentelynsä yhtiön palveluksessa, osakkeiden luovutuksen ei ole katsottava tapahtuvan osingosta menevän veron välttämiseksi eikä luovutushintaa ole pidettävä peitellyn osingon luonteisena.

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto