Turvapaikkavalitusten määrä lähes kaksinkertaistunut korkeimmassa hallinto-oikeudessa

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto

Korkein hallinto-oikeus on antanut kuluvan vuoden aikana valitusluvan turvapaikka-asioissa noin 10 prosentissa hakemuksista.

Korkein hallinto-oikeus on varautunut turvapaikka-asioissa hallinto-oikeuden päätöksistä tehtävien valitusten määrän nopeaan kasvuun. Syyskuun loppuun mennessä KHO:een oli jätetty yhteensä 504 turvapaikkapäätöstä koskevaa valituslupahakemusta, kun viime vuoden vastaavana aikana määrä oli 258. Valituslupahakemusten määrän arvioidaan loppuvuotta kohden entisestään kasvavan.

Turvapaikka-asioiden ohella myös muita ulkomaalaisasioita, kuten perhesideperusteisia oleskelulupia, koskevien valituslupahakemusten määrä on kasvanut viime vuodesta. Tänä vuonna ensimmäisten yhdeksän kuukauden aikana KHO:een on tullut kaikkiaan 1 069 ulkomaalaisasiaa. Viime vuoden vastaavana aikana määrä oli yhteensä 635.

Korkeimpaan hallinto-oikeuteen on palkattu tänä vuonna lisähenkilöstöä turvaamaan laadukas ja joutuisa lainkäyttö lisääntyvästä valitusten määrästä huolimatta. KHO:een perustettiin lisäksi maaliskuun alussa neljäs jaosto, jolle kaikkien ulkomaalaisasioiden käsittely on keskitetty. Uuden jaoston työtapoja on kehitetty erityisesti ulkomaalaisasioille sopivaksi. KHO on myös laatinut turvapaikanhakijoita avustaville lakimiehille toimintaohjeita asioimisen sujuvoittamiseksi. Asiamäärien kasvusta huolimatta käsittelyaikoja on pystytty lyhentämään. Keskimääräinen käsittelyaika oli tammi-syyskuussa turvapaikka-asioissa 4,8 kuukautta ja nopeutetun käsittelyn turvapaikka-asioissa 3,7 kuukautta.

Tänä vuonna KHO on 9 prosentissa kaikissa turvapaikka-asioissa antamissaan ratkaisuissa muuttanut päätöstä tai kumonnut päätöksen ja palauttanut asian uudelleen käsiteltäväksi.

Turvapaikkaa koskevat muutoksenhakuasiat jaetaan kahteen ryhmään: varsinaisiin turvapaikka-asioihin ja nopeutetun käsittelyn turvapaikka-asioihin. Nopeutetun käsittelyn asioita ovat muun ohella Maahanmuuttovirastossa tutkimatta jätetyt hakemukset, ilmeisen perusteettomat hakemukset ja niin kutsutut Dublin-palautuksia koskevat asiat.

Turvapaikkapäätösten ensi asteen muutoksenhaku on keskitetty Helsingin hallinto-oikeuteen, jonka antamista turvapaikka-asioita koskevista päätöksistä voi hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta, mikäli korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Muilta osin ulkomaalaisasioita käsitellään kaikissa hallinto-oikeuksissa.

http://www.kho.fi/fi/index/ajankohtaista/tiedotteet/2016/10/turvapaikkavalitustenmaaralaheskaksinkertaistunutkorkeimmassahallinto-oikeudessa-kasvuunvarauduttu.html

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto