Toimittajalla oikeus ministerivaliokunnan muistioon; jäi kuitenkin vaille kulukorvausta

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto

KHO: Rahapelijärjestelmää koskevan taustamuistion julkisuutta koskeva valitusasia

Toimittaja on 20.3.2014 pyytänyt saada sisäministeriöltä sen talouspoliittiselle ministerivaliokunnalle laatiman päätösesityksen ja sitä koskevan taustamuistion.

Sisäministeriö on päätöksellään 8.4.2014 luovuttanut 21.2.2014 päivätyn päätösesityksen, mutta hylännyt Karjalaisen asiakirjapyynnön siltä osin kuin se on koskenut ministeriössä laadittua 21.2.2014 päivättyä taustamuistiota, joka on otsikoitu "Rahapelipoliittinen kokonaiskuva, yksinoikeusjärjestelmän ylläpitämisen edellytykset ja tarvittavat toimenpiteet".

Ministeriö on katsonut, että taustamuistio on viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (julkisuuslaki) 24 §:n 1 momentin 2 kohdan perusteella salassa pidettävä. = = =Korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistavassa asiassa on kysymys siitä, onko Karjalaisen pyytämä, sisäministeriössä laadittu 21.2.2014 päivätty taustamuistio, joka on otsikoitu "Rahapelipoliittinen kokonaiskuva, yksinoikeusjärjestelmän ylläpitämisen edellytykset ja tarvittavat toimenpiteet", julkinen vai salassa pidettävä asiakirja. Sisäministeriö on katsonut, että taustamuistio on salassa pidettävä julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 2 ja 5 kohtien perusteella. Muistio on ollut korkeimman hallinto-oikeuden käytettävissä.

Julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 2 kohta koskee muun ohella asiakirjoja, jotka liittyvät kansainvälisessä lainkäyttö- tai tutkintaelimessä tai muussa kansainvälisessä toimielimessä käsiteltävään asiaan. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 258 artiklan mukaisissa toimissaan Euroopan unionin komissiota on pidettävä edellä mainitussa lainkohdassa tarkoitettuna kansainvälisenä toimielimenä. Taustamuistio ei asiakirjoista saatavan selvityksen perusteella kuitenkaan ole liittynyt mainitussa artiklassa tarkoitettuun tai muuhunkaan komissiossa asiakirjapyynnön ratkaisemishetkellä käsiteltävänä olleeseen asiaan, vaan se on laadittu vasta sen jälkeen, kun sisäministeriön viittaama rikkomusmenettely oli jo päättynyt. Edellä mainittu lainkohta ei myöskään koske asiakirjoja, jotka liittyvät asiaan, joka mahdollisesti saattaisi myöhemmin tulla käsiteltäväksi kansainvälisessä toimielimessä.

Taustamuistion voidaan aiheensa ja asiasisältönsä perusteella katsoa koskevan Suomen suhteita Euroopan unioniin eli julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuun kansainväliseen järjestöön. Muistio on siten sanotun lainkohdan mukaan pidettävä salassa, jos tiedon antaminen siitä aiheuttaisi vahinkoa tai haittaa Suomen kansainvälisille suhteille tai edellytyksille toimia kansainvälisessä yhteistyössä.

Kun otetaan huomioon taustamuistion asiasisältö ja sen neutraali sävy, tiedon antamisen siitä ei voida arvioida aiheuttavan vahinkoa tai haittaa Suomen kansainvälisille suhteille. Muistio ei myöskään ole erityisen yksityiskohtainen ja sen sisältämiä linjausehdotuksia sisäministeriö on itsekin pitänyt julkistettavissa olevina luovuttaessaan samat linjausesitykset jokseenkin sellaisenaan sisältävän 21.2.2014 päivätyn päätösesityksen Karjalaiselle. Tiedon antamisen muistiosta ei voida arvioida aiheuttavan vahinkoa tai haittaa Suomen edellytyksille toimia kansainvälisessä yhteistyössä.

Edellä lausutun perusteella taustamuistio ei ole julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 2 kohdan perusteella salassa pidettävä asiakirja.

Taustamuistio ei liioin sisällä julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettuja poliisin taktisia ja teknisiä menetelmiä ja suunnitelmia koskevia tietoja. Muistio ei siten ole salassa pidettävä tuonkaan lainkohdan perusteella.

Koska Karjalaisen pyytämä 21.2.2014 päivätty taustamuistio on julkinen asiakirja, hänellä on julkisuuslain 9 §:n 1 momentti huomioon ottaen oikeus saada siitä tieto. Sisäministeriön päätös asiakirjapyynnön hylkäämisestä taustamuistion osalta on lainvastainen.

Lopputulos

Edellä lausutun vuoksi sisäministeriön päätös on kumottava ja Karjalainen on oikeutettava saamaan tieto taustamuistiosta.

2. Oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva ratkaisu

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Mitä tässä pykälässä ja 75 §:ssä säädetään asianosaisesta, voidaan soveltaa myös päätöksen tehneeseen hallintoviranomaiseen. Pykälän 2 momentin mukaan harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Huolimatta korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun lopputuloksesta oikeudenkäyntiä ei ole pidettävä viranomaisen virheestä aiheutuneena. Tähän nähden ei ole kohtuutonta, että Tero Karjalaiselle ei, kun otetaan huomioon hallintolainkäyttölain 74 §, ole määrättävä maksettavaksi korvausta oikeudenkäyntikuluista.

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto