TO 11.5 TOIMISTON ASIANMUKAINEN JÄRJESTÄMINEN. YLEISET LUPAEHDOT ASIANAJAJAN TOIMEN HARJOITTAMISEKSI OSAKEYHTIÖSSÄ KOHTA 10.8

asianajaja - asianajotoimisto - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto - lakimies

Asianajotoimiston tarkastuskertomuksesta kävi ilmi, että asianajajan osakeyhtiömuotoisessa toimistossa ei oltu suoritettu Suomen Asianajajaliiton lupaehtojen mukaisia tilintarkastuksia. Asianajaja oli liittynyt Suomen Asianajajaliiton jäseneksi vuonna 1975 ja jäänyt eläkkeelle vuonna 2007, jolloin hän oli eronnut liiton jäsenyydestä. Asianajaja oli liittynyt uudelleen liiton jäseneksi vuonna 2012. Vuoden 2012 tilinpäätöstä käsiteltäessä asianajajan kirjanpitotoimisto oli ilmoittanut, ettei asianajotoimisto välttämättä tarvitsisi tilintarkastajaa toiminnan vähäisyyden vuoksi. Näin ollen tilintarkastaja oli jäänyt valitsematta. Asianajaja myönsi, että hän ei ollut huomioinut sitä, että kyseinen tilintarkastuslain säännös ei koskenut asianajotoimistoja. Asianajaja oli valvonta-asian vireille tulon jälkeen eronnut liiton jäsenyydestä. Valvontalautakunta totesi, että asianajotoimistolle ei toiminnan uudelleenkäynnistymisen jälkeen vuonna 2012 ollut nimetty tilintarkastajaa. Osakeyhtiömuotoisella asianajotoimistolla on oltava HT- tai KHT-tilintarkastaja taikka tilintarkastusyhteisö. Laiminlyödessään velvollisuutensa huolehtia tilintarkastukseen liittyvistä velvoitteista asianajaja oli menetellyt hyvän asianajajatavan vastaisesti.

(OLISI ANSAINNUT HUOMAUTUKSEN. 4. jaosto 16.2.2017, 17 §).

asianajaja - asianajotoimisto - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto - lakimies