STM: Liikennevakuutuslakia selkeytetään ja uudistetaan

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto

Liikennevakuutuslain uudistuksella halutaan parantaa vakuutusyhtiöiden välistä kilpailua muuttamalla vakuutusmaksua koskevaa sääntelyä nykyistä joustavammaksi

Vakuutusyhtiöiden tulisi soveltaa vakuutusmaksujen laskuperusteitaan yhdenmukaisesti kaikkiin vakuutuksenottajiin.

Hallitus antoi asiaa koskevan esityksen eduskunnalle torstaina 19. marraskuuta. Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2017. Sairaanhoitokustannusten korvaamista koskevien säännösten on tarkoitus kuitenkin tulla voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun lait on hyväksytty ja vahvistettu. Muutoksilla selkeytetään ja osin vähennetään sääntelyä toimeenpanon kustannusten vähentämiseksi ja vakuutusyhtiöiden välisen kilpailun lisäämiseksi. Tältä osin esityksellä toteutetaan hallituksen norminpurun kärkihanketta.

Niin sanottu vakuutusmaksujen bonusjärjestelmä säilyisi, mutta vakuutusyhtiöllä olisi mahdollisuus huomioida ajoneuvojen vahinkohistoria aiempaa laajemmin. Yhden ajoneuvon vahinkohistoria voitaisiin huomioida useamman ajoneuvon vakuutusten hinnoittelussa ja päinvastoin. Tämä muutos koskisi vain yksityishenkilöiden vakuutuksia.

Tulevaisuudessa on mahdollista, että ajoneuvo liikkuu ilman kuljettajaa niin, että tietotekniikka huolehtii kuljettamisesta. Laissa ei esitetä esteitä tällaisten niin sanottujen robottiautojen vakuuttamiselle.

Korvausmenettelyihin täsmennyksiä

Esinevahinkoja koskevan korvausvastuun enimmäismäärää esitetään nostettavaksi nykyisestä 3,3 miljoonasta eurosta 5 miljoonaan euroon. Henkilövahingoista maksettaville korvauksille ei säädettäisi jatkossakaan enimmäismäärää.

Säännökset alkoholin tai muun huumaavan aineen käytön vaikutuksista korvauksia alentavasti pidettäisiin pieniä tarkennuksia lukuun ottamatta ennallaan.

Lakiin esitetään myös rajausta, jonka mukaan moottoriajoneuvokilpailuissa tai harjoituksissa ajoneuvon kuljettajalle itselleen aiheutuneita henkilövahinkoja ei korvattaisi kyseisen ajoneuvon vakuutuksesta. Kilpailuissa ei ole tarkoituksenakaan noudattaa liikennesäätöjä, vaan ottaa tietoisesti normaalia suurempia riskejä.

Korvausmenettelyä pyritään nopeuttamaan säätämällä vakuutusyhtiöille velvollisuus aloittaa korvauskäsittely seitsemän arkipäivän kuluessa asian vireille tuosta. Itse korvauspäätös olisi annettava kuukauden kuluessa aiemman kolmen kuukauden sijaan. Laissa korostettaisiin sitä, että henkilövahinkoja koskevat korvauspäätökset olisi perusteltava.

Uudistuksen tavoitteena on ollut välttää muutoksia, jotka lisäisivät toimeenpanon kustannuksia. Uuden lain entistä selkeämmät säännökset parantavat vakuutuksenottajien sekä vahinkoa kärsineiden asemaa ja oikeuksia. Liikennevakuutuslaki perustuu monilta osin EU:n liikennevakuutusdirektiiviin. Nykyinen liikennevakuutuslaki on ollut voimassa vuoden 1960 alusta lähtien.

Uusi laki liikenneturvallisuusmaksusta

Hallitus esittää, että vakuutusyhtiöiltä perittävästä liikenneturvallisuusmaksusta säädettäisiin nykyistä yksityiskohtaisemmin erillisessä laissa. Maksun keräisi Liikenteen turvallisuusvirasto. Maksun määrä olisi yksi prosentti vakuutusyhtiön liikennevakuutuksesta saamista tuloista. Liikennevakuutusyhtiöt maksavat jo nykyisin liikenneturvallisuusmaksua liikennevakuutuslain perusteella. Nykyisin maksun määrä on ollut noin prosentti vakuutusyhtiön liikennevakuutuksen maksutuloista, eli maksun määrä pysyy suurin piirtein samansuuruisena.

Hallitus antoi asiaa koskevan esityksen eduskunnalle torstaina 19. marraskuuta. Esitys liittyy valtion vuoden 2017 talousarvioesitykseen. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2017 samanaikaisesti uuden liikennevakuutuslain kanssa.

Liikenneturvallisuusmaksu tuloutettaisiin valtion talousarvioon ja vastaava rahamäärä käytettäisiin tieliikenteen turvallisuuden edistämiseksi. Liikenteen turvallisuusvirasto päättäisi määrärahojen myöntämisestä liikenneturvallisuustyötä tekeville.