Schengenin tietojärjestelmän uudistukset hyväksytty


asianajaja – asianajotoimisto – Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy – lakiasiaintoimisto – lakitoimisto – lakimies

U:n neuvosto on hyväksynyt Euroopan komission ehdotuksen, jolla parannetaan Schengenin tietojärjestelmää (SIS) eli Euroopan tärkeintä muuttoliikkeen, turvallisuuden ja rajavalvonnan hallinnoinnin tietojenvaihtojärjestelmää. Schengenin tietojärjestelmän vahvistaminen on yksi EU:n vuosien 2018–2019 lainsäädäntöprioriteeteista. Uudistusten tavoitteena on varmistaa EU:n tietojärjestelmien yhteentoimivuus myös tulevaisuudessa. Parannukset auttavat rajavartijoita ja poliisia tunnistamaan mahdolliset rikolliset ja terroristit aiempaa tehokkaammin.

Tietojärjestelmää parannetaan nyt muun muassa seuraavilla uudistuksilla:
Rikollisia ja palauttamispäätöksiä koskevat kuulutukset: SIS-kuulutuksia voidaan vastaisuudessa tehdä myös tuntemattomista henkilöistä, joita etsitään rikoksen vuoksi. Lisäksi otetaan käyttöön uusi palauttamispäätösten kuulutusluokka, jonka avulla tehostetaan EU:n alueella sääntöjenvastaisesti oleskeleville EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisille annettujen palauttamispäätösten täytäntöönpanoa.
Terrorismirikosten torjunnan tehostaminen: EU-maiden viranomaiset velvoitetaan antamaan SIS-kuulutus terrorismiin liittyvistä rikoksista. Käyttöön otetaan myös uusi ns. tiedustelutarkastus, jonka avulla viranomaiset voivat kerätä keskeisiä tietoja.
Kadonneita lapsia ja suojelua tarvitsevia henkilöitä koskevien säännösten laajentaminen: Kansalliset viranomaiset voivat antaa ennalta ehkäiseviä kuulutuksia henkilöistä, jotka tarvitsevat erityistä suojelua, kun tähän mennessä kuulutuksia on voitu antaa vain kadonneista henkilöistä.
Maahantulokieltojen täytäntöönpano: SIS-järjestelmään on nyt lisättävä kaikki EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisille asetetut maahantulokiellot, jotta niiden täytäntöönpano voidaan varmistaa koko Schengen-alueella.
Tietosuojasääntöjen vahvistaminen: Uudistuksilla vahvistetaan henkilötietojen suojaa saattamalla säädökset yhteensopiviksi uuden yleisen tietosuoja-asetuksen ja poliisiviranomaisia koskevan tietosuojadirektiivin kanssa.
Yhteentoimivuuden parantaminen: Järjestelmässä tehostetaan sormenjälkien, kämmenjälkien ja kasvokuvien käyttöä epäiltyjen henkilöiden tunnistamisessa. Uudistuksilla halutaan myös varmistaa SIS-järjestelmän täysi yhteentoimivuus muiden EU:ssa käytettävien muuttoliikkeen, turvallisuuden ja rajavalvonnan hallinnoinnin järjestelmien kanssa.
EU:n virastojen käyttöoikeuksien laajentaminen: Europolilla on nyt pääsy kaikkiin SIS-järjestelmän kuulutusluokkiin. Myös Euroopan raja- ja merivartioviraston operatiiviset ryhmät voivat käyttää järjestelmää, jotta ne voivat hoitaa tehtävänsä EU:n ulkorajoilla ja turvapaikanhakijoiden järjestelykeskuksissa.

asianajaja – asianajotoimisto – Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy – lakiasiaintoimisto – lakitoimisto – lakimies – Helsinki – Espoo – Vantaa – lakimies – lakitoimisto – lakiasiaintoimisto – Helsinki – Espoo – Vantaa – sopimusoikeus – konkurssi – saneeraus – talousrikos – vahingonkorvaus – yritysjuridiikka – liikejuridiikka – työoikeus – yhtiöoikeus – lakipalvelut – asianajopalvelut – vahingonkorvausoikeus – rikosoikeus – liikejuridiikan ammattilainen – lakiasiaintoimistot